05:24
21:58
Nachtmodus

Is het mogelijk om een lopende jachthuurovereenkomst tussentijds in te trekken?

Een jachthuurovereenkomst kan niet eenzijdig worden ingetrokken. Dit kan wel indien alle verhuurder(s) en huurder(s) hiermee akkoord gaan. Wanneer een van de partijen toch de overeenkomst wil beëindigen en de ander niet dan is dit alleen mogelijk via de rechter, wat uiteraard geld kost. In het geval dat de verhuurder het contract wil beëindigen zal de rechter de huurder waarschijnlijk een financiële compensatie toekennen vanwege het gemiste jachtgenot.

Wanneer een huurder in gebreke blijft met de betaling van de jachthuur dan dient de verhuurder de huurder een aangetekend schrijven te sturen waarin wordt gesteld dat de huurder de tegenprestatie binnen een redelijke termijn dient te voldoen (bijvoorbeeld binnen 3 weken). Doet de huurder dit niet dan kan de verhuurder de jachthuurovereenkomst als beëindigd beschouwen. De verhuurder zou dan het jachtrecht opnieuw kunnen verhuren aan iemand anders.

 


Op welke manier kunnen afspraken van een jachtcombinatie worden vastgelegd?

Jachtcombinaties hebben als uitgangspunt dat de jacht gezamen­lijk gehuurd dan wel gezamenlijk bejaagd wordt. Er zijn ver­schillende constructies mogelijk waarvan de belangrijk­ste zijn:

1)  de jachtcombinatie van zelfstandige jachthouders

De combinanten zijn onafhankelijke jachthouders m.a.w. zijn jachthuurder, maar gaan samenwerken of zelfs samen jagen. Dit kan betrekking hebben op de gehele jacht of op jacht­vormen (bijvoorbeeld alleen voor reewild). De combinanten blijven zelf de contacten met hun “eigen” jachtverhuurders onderhouden. Iedere jachthouder dient dan een zelfstandig bejaagbaar jachtveld te bezitten en er kan in een jachtveld alleen gejaagd worden in gezelschap van de betreffende jachthouder.

2)  de jachtcombinatie van gezamenlijke jachthuurders

De combinanten staan gezamenlijk op alle jachthuurovereenkom­sten vermeld als huurder. Ieder heeft juridisch evenveel rechten en plichten. Per huurder dient 40 ha. jachtveld gehuurd te zijn, indien men in dat veld met een geweer wil jagen.

3)  de jachtcombinatie van “hoofdhuurder(s)” en vergunninghouders

De hoofdhuurder staat alleen op contract en verzamelt een aantal combinanten om zich heen, die door middel van toestemming op grond van  artikel 11.64 lid 1 sub d Besluit activiteiten leefomgeving zelfstandig mogen jagen. De Jagersvereniging adviseert u in deze constructie te streven naar minstens 2 huurders om de continuïteit van de jacht voor de combinanten veilig te stel­len.

Ook hier geldt dat per jachthouder en/of vergunninghouder 40 ha. veld moet zijn gehuurd indien men in dat veld met een geweer wil jagen.

Het combinatie-reglement

De Jagersvereniging adviseert u een intern reglement van de combinatie op te stellen om de verhoudingen binnen de groep jagers duidelijk en zuiver te houden. Helaas kunnen wij u geen standaard-reglement toezenden, omdat dit “maatwerk” moet zijn, maar de volgende zaken zou u erin kunnen verwerken:

– de naam van de combinatie

– de samenstelling van de combinatie

– de naam van de jachtleider en zijn zaak

– de verplichting van een jaarlijkse rekening en verantwoording

– de regeling van de jacht, waarbij te denken is aan:

het individueel jagen van de combinanten en op welke diersoorten;

het aantal gasten;

de regeling van de kosten van de jachtdagen;

de regeling van de grofwildjacht (bv. reeën)

– opzegregeling: termijn, opvolging e.d.

– overlijden van een der combinanten

Uiteraard kunnen er nog veel meer onderwerpen worden opgevoerd, maar de bovengenoemde zaken hebben in het verleden nogal eens wat interne problemen bij jachtcombinaties veroorzaakt. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de juridische afdeling ( [email protected] ).

 


Is het mogelijk om geweren van meerdere personen binnen een huishouding in een kluis te hebben?

Indien meerdere personen binnen een huishouden, op grond van hun respectievelijke wapenverloven, bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van alle binnen het huishouden aanwezige vuurwapens, dan mogen deze vuurwapens in dezelfde kluis worden bewaard. Dit geldt uitdrukkelijk niet wanneer de verschillende personen binnen het huishouden, op grond van hun wapenverloven, bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van verschillende wapens.

Circulaire wet wapens en munitie paragraaf 8.4

 


Mag het afval van het schoonmaken van wild in de kliko worden gedaan?

U heeft wild meegenomen uit het veld, zoals een wild zwijn of een fazant. Na de slacht blijft er afval over, zoals de huid, de kop en de ingewanden. Waar laat u dit dan?

Bent u een particulier of een horecabedrijf?

Als u een particulier bent of een horecabedrijf hebt, dan mag u het afval afvoeren via:

  • het huisvuil
  • de kadaverbak van het afvalverwerkingsbedrijf van uw gemeente
  • een geregistreerde preparateur.
  • U mag het afval niet begraven, ergens storten of door de riolering spoelen.

Bent u een poelier of een wildbewerkingsinrichting?

Als u een poelier of een wildbewerkingsinrichting bent, dan moet u het afval afvoeren via een erkend bedrijf, zoals een destructiebedrijf of een petfoodbedrijf. U kunt het ook naar een geregistreerde preparateur brengen.

Bent u een preparateur?

Als u een preparateur bent dan mag u het afval verwerken, bijvoorbeeld door er jachttrofeëen van te maken. U valt dan onder de EU-regels. Dat betekent dat u een registratie moet aanvragen bij de NVWA.

Definities en wetgeving

Afval van geschoten vrij grof en vrij klein wild wordt beschouwd als dierlijk bijproduct waar EU-wetgeving op van toepassing is.

Vrij grof wild zijn bijvoorbeeld herten, wilde zwijnen of reeën. Onder vrij klein wild vallen bijvoorbeeld konijnen, fazanten en eenden.

Op wild dat is geschoten en in het veld achterblijft zijn geen EU-regels van toepassing (wat uit het veld komt mag daar blijven). Bij grote hoeveelheden word aangeraden om dit te begraven.

Bron: NVWA


Kan een Wildbeheereenheid een buitengezelschapsverklaring afgeven op een blok kleiner dan 40 ha?

Voorbeeld: In een Wildbeheereenheid (WBE) wordt gewerkt met het systeem waarbij de WBE jachthouder is en waarbij de leden jaarlijks een buitengezelschapsverklaring krijgen (artikel 11.64 lid 1 sub d onder 2 Bal) om op een bepaald deel (ook wel blok genoemd) van het veld te jagen. Het jachtveld van de WBE bestaat uit een aaneengesloten stuk. Vraag : is het mogelijk om een lid toestemming te geven op een blok dat kleiner is dan 40 ha?

Ja, het is wettelijk toegestaan om een lid van de WBE een toestemming te geven op een blok dat kleiner is dan 40 ha. Wel moet het totale veld van de WBE groter zijn dan het aantal toestemminghouders maal 40 ha.

Artikel 11.76 lid 2 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.08 Toestemming binnen WBE (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Kan er een jachtakte worden verkregen op basis van een grondgebruikersverklaring?

Voorbeeld: Een jachtcombinatie jaagt al jaren in een bosjacht van 300 hectare, die tot vorig jaar de jacht van Staatsbosbeheer huurde. Nu dit gebied onderdeel is geworden van een Nationaal Park wordt de jacht niet meer verhuurd. Staatsbosbeheer geeft de combinatie nog wel een grondgebruikersverklaring, die het, samen met de vergunning van de WBE, mogelijk maakt om het reewildbeheer te blijven doen. Nu blijkt echter dat op grond van de afschotvergunning en de grondgebruikersverklaring geen “jachtaktes” meer verkregen kunnen worden. Hoe zit dit nu precies?

Om een “jachtakte” te kunnen krijgen, moet men o.a. aantonen in de gelegenheid te zijn om met een geweer te jagen in een jachtveld waarvan men jachthouder is of waar men al dan niet in gezelschap van de jachthouder mag jagen. De Omgevingswet maakt echter een onderscheid tussen jagen (op wildsoorten) en het doden van dieren in het kader van beheer en schadebestrijding. Het schieten van reeën valt niet onder de wettelijke definitie van jagen en reeën behoren volgens de wet niet tot het wild, maar zijn een beschermde inheemse diersoort. Het is dus correct dat op basis van een afschotvergunning en een grondgebruikersverklaring er geen “jachtakte” verstrekt kan worden. Dit is na te lezen in artikel 8.74t Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.13 Grondgebruikersverklaring en jachtakte (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Heeft een jager een wapenverlof nodig om te mogen schieten op een schietbaan?

Voorbeeld: Een persoon is in het bezit van zowel een jachtakte als een verlof tot voorhanden hebben van (vuur)wapens WM4. Nu wil hij zijn kleinkaliber kogelgeweer laten bijschrijven op zijn jachtakte en zijn verlof WM4 laten vervallen. Om zijn schietvaardigheid als jager op peil te houden, wil hij met zijn kleinkaliber kogelgeweer gaan oefenen op de schietbaan. Is dit toegestaan of moet hij naast zijn jachtakte ook nog zijn WM4-vergunning aanhouden?

Artikel 44 van de Regeling Wapens en Munitie geeft mogelijkheden voor het vervoer naar en van de schietbaan van wapens die op de jachtakte staan vermeld. De vrijstelling voor het vervoer van de woning naar de schietbaan geldt voor wapens en munitie die de jager gerechtigd is voorhanden te hebben. Hij hoeft dus geen WM4-verlof aan te houden.

In artikel 11.75 Besluit activiteiten leefomgeving staat tevens dat een geweer gebruikt mag worden voor het schieten van kleiduiven.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag  4.08 Wapenverlof  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Waarom moet een jager de toestemming van de grondgebruiker hebben, als deze het jachtrecht al heeft gehuurd?

Het jachtrecht heeft een jager nodig om te jagen op wildsoorten, de toestemming van de grondgebruiker heeft de jager nodig voor het beheren en schade te bestrijden.

De Omgevingswet maakt een heel scherpe scheiding tussen jacht en beheer/schadebestrijding. Jagen is het benutten van wild in de tijd dat de jacht erop is geopend en mag gedaan worden door de jachthouder (en anderen met diens toestemming). Om te kunnen beheren of schade te bestrijden heeft een jager naast een ontheffing of vrijstelling de toestemming van de grondgebruiker nodig. Deze toestemming is in de jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging opgenomen.

Artikel 11. 44 lid 5, 11.52 lid 5 en 11.58 lid 6 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.09 Toestemming grondgebruiker naast jachthuur (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Welke geweren en munitietypen mogen gebruikt worden om te jagen?

Alle wapens, die zijn toegestaan voor de jacht, beheer en schadebestrijding kunnen worden bijgeschreven op een “jachtakte”. Welke wapens dat zijn staat in onderstaand schema per diersoort omschreven:

– Haas hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Fazant hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Wilde eend 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Houtduif 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch. of 5,58 mm

– Konijn 12 t/m 24 hagel maximaal 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch of 5,58 mm

– Ree kogelgeweer (minimaal één getrokken loop) met een trefenergie op 100 meter van tenminste 980 joule

– Edelhert, wild zwijn en damhert kogelgeweer met een trefenergie op 100 meter van tenminste 2200 joule en een kaliber van tenminste 6,5 mm

Artikel 11.79 en 11.80 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.09 Welke geweren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Hoeveel wapens mag een jager op zijn jachtakte hebben?

Een jager mag in de regel maximaal zes wapens als hoofdhouder op zijn jachtakte hebben. Meer wapens worden alleen bijgeschreven wanneer hij van alle wapens kan aantonen dat deze onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van jacht, beheer of schadebestrijding. Uit de jurisprudentie van de beroepszaken (onder de Jachtwet) is gebleken dat men geen nadere reden hoeft op te geven om wapens voor de jacht, beheer en schadebestrijding voorhanden te kunnen hebben, zolang men zich beperkt tot zes wapens en het redelijk belang aanwezig is.

Naast het feit dat een jachthouder zelf 6 wapens voorhanden mag hebben als zijnde hoofdhouder, mag deze jager ook maximaal 6 wapens als medegebruik op zijn jachtakte hebben. Een medegebruiker mag deze wapens niet zelf in de kluis bewaren, maar dient een dergelijk wapen op de dag van jagen op te halen en ook weer op dezelfde dag weer terug te brengen bij de hoofdhouder.

Artikel 43 Regeling wapens en munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.02 Aantal wapens (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.