05:50
21:39
Nachtmodus

Mogen hazen in een raster worden geschoten?

Voorbeeld: In een jachtveld bevinden zich, in een goed omrasterde boomgaard van circa 5 ha, op onverklaarbare wijze, toch enkele hazen. Is dit stukje boomgaard aan te merken als een “gewoon” jachtveld en mogen de hazen in het jachtseizoen worden geschoten of is er vanwege het raster geen sprake van een gewoon veld en moet er een speciale ontheffing worden aangevraagd?

U kunt de hazen bejagen in het stukje boomgaard, bij kleinwild is geen sprake van doorkruising van de oppervlakteregels door een afrastering.

Artikel 11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.22 Hazen bejagen binnen raster (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Kan een boer zijn buurman aansprakelijk stellen voor faunaschade?

Stel: Een grondgebruiker heeft een vollegrondsgroentenbedrijf. zijn buren hebben een hectare bos achter hun boerderij. Er broeden daar veel houtduiven. De houtduiven vreten het plantgoed van de vollegrondsteler op en doen veel schade (€ 35.000,-). De buren willen niets aan de duiven doen en steeds als er met het geweer naar buiten wordt gegaan zijn de duiven al weg. Het Faunafonds wijst de aanvraag voor schadevergoeding van het vollegrondsgroentenbedrijf af omdat de duiven het gehele jaar door mogen worden verjaagd, gevangen en gedood. Ook mogen de nesten en eieren worden weggehaald of vernield. Kan de vollegrondsteler zijn buren aansprakelijk stellen voor de schade?

Ja, de buren zijn aansprakelijk te stellen voor de schade. De buren kiezen er voor geen gebruik te maken van de maatregelen die mogelijk zijn om de schade te voorkomen en te beperken. Hierdoor kunnen ze met succes aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van die keuze.

Artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.01 Duiven uit het bosje van de buren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mogen er lokvogels gebruikt worden om te jagen op duiven en eenden als de jacht op deze soorten is geopend?

Ja, dat mag. Het gebruik van levende lokeenden of lokduiven is toegestaan, mits deze niet blind of verminkt zijn. Ook lokeenden of lokduiven van bijvoorbeeld plastic of hout zijn toegestaan. Dit betekent dat bij de jacht op wilde eend en houtduif gebruik mag worden gemaakt van lokvogels. De jacht dient uiteraard wel geopend te zijn. Voor de houtduif is dat 15 oktober – 31 januari en voor de wilde eend 15 augustus – 31 januari. Houtduiven zijn het hele jaar vrijgesteld en bij beheer en schadebestrijding zijn de lokvogels toegestaan. Voor beheer en schadebestrijding van wilde eenden geldt dat dit afhankelijk is van de betreffende provinciale regeling.

Artikel 11.71 lid 1 sub e Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 8.74q lid 1 sub c en lid 2 Besluit kwaliteit leefomgeving

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 12.01 Gebruik plastic of levende lokvogels bij de jacht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Wat is het verschil tussen bijvoeren en lokvoeren?

De Omgevingswet kent een aantal bepalingen met betrekking tot voeren of lokken. Onderstaand zijn deze nader uitgewerkt.

Bijvoeren

Het verstrekken van voer ter bevordering van de wildstand is verboden, artikel 11.60 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Onder verstrekken van voer wordt verstaan het geven van graan, bieten en ander materiaal. Een voorbeeld is het handmatig strooien van maïs. Ook moet daardoor de stand van het wild groter zijn/worden dan zonder dat er voer wordt verstrekt.

Lokvoer

Het is verboden te jagen binnen een straal van 200 meter van plaatsen waar voer is verstrekt met het oogmerk wild (wilde eend, fazant, houtduif, haas en konijn) te lokken (artikel 11.66 lid 2 sub e Bal). Het strooien van voer om wild te lokken mag wel, het mag alleen niet zo zijn dat de stand er door wordt vergroot.

Voedergewassen/wildakkers

Het in het voorjaar of najaar inzaaien van voedergewassen of het laten staan van deze gewassen in de winter valt niet onder lokvoeren of bijvoeren. Met deze biotoopverbeterende maatregelen wordt dekking en rust gegeven. Daar hebben veel dieren, ook wildsoorten profijt van en is niet in strijd met de Omgevingswet. Het past zelfs binnen de zorgplicht die uit artikel 11.65 Bal voortkomt.

Als op een wildakker extra voer wordt verstrekt dan is dit ofwel lokvoeren of bijvoeren en geldt wat hierboven is beschreven. Een wildakker mag zonder verdere beperkingen. Als er lokvoer wordt verstrekt geldt wel de 200 meter regel ten aanzien van de wildsoorten.

Alternatief voedsel

Het aanbieden van alternatief voedsel (afleidend voeren) is een van de maatregelen die het Faunafonds noemt om schade te voorkomen. Dit voeren is niet verboden. Wel moet aangegeven kunnen worden op welk perceel de schade op deze manier wordt voorkomen.

Bijzondere weersomstandigheden Als de jacht door de Provincie wordt gesloten is het bijvoeren van wild niet verboden artikel 8.74m Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Artikel 7.197s Omgevingsregeling (flora- en fauna-activiteit: bijvoeren)
1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bijvoeren van in het wild levende edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, fazanten, wilde eenden, houtduiven, hazen of konijnen, bedoeld in artikel 11.60, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden per soort de volgende gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 7.197j, eerste lid, onder a en b, verstrekt.
2. Bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid worden ook de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. een beschrijving waarom er sprake is van:
1°. bijzondere weersomstandigheden; of
2°. een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waardoor het welzijn van de dieren in het geding is;
b. een beschrijving, bedoeld onder a, die ten minste de volgende gegevens bevat:
1°. de reden tot bijvoeren of oorzaak van het voedseltekort;
2°. een beschrijving van de fysieke conditie van de dieren;
3°. een verklaring van een dierenarts of deskundige; en
4°. de wijze van bijvoeren.

 

 


Wie is er eigenaar van wild?

Ingevolge artikel 5:4 Burgerlijk Wetboek wordt hij die een aan niemand toebehorende zaak –res nulius- in bezit neemt, daarvan eigenaar. De zaken die aan niemand toebehoren zijn bijvoorbeeld zaken die nimmer een eigenaar hebben gehad, zoals water, lucht, wild en vissen zolang die in hun natuurlijke vrijheid verkeren. Onder in het bezit nemen wordt verstaan, de macht over de betreffende zaak verschaffen en de betreffende zaak voor zichzelf gaan houden.

Door middel van jagen wordt het bezit verkregen van geschoten wild. Dit is niet het geval wanneer een dier wordt aangereden omdat op deze manier een dier onrechtmatig wordt verkregen.  Een voertuig is namelijk geen toegestaan middel voor jacht, beheer en schadebestrijding.


Mag de oppervlakte van een eendenkooi worden meegeteld met bejaagbaarheid van een jachtveld en mag dit deel ook worden uitgedreven?

Uit een uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat ook het gedeelte wat binnen de afpalingskring valt en waarvan men het genot van de jacht gehuurd heeft meegerekend mag worden bij de oppervlakte van het jachtveld.

Ten aanzien van het uitdrijven van de percelen die binnen de afpalingskring liggen is artikel .5 Omgevingswet van toepassing. Hierin staat dat het ieder ander dan de kooiker, of degene die handelt met toestemming van de kooiker, verboden is binnen de afpalingskring van die kooi handelingen te verrichten waardoor eenden binnen deze kring worden verontrust.


Een boer is grondgebruiker van enkele percelen landbouwgrond. De eigenaar heeft tot voor kort zelf de jacht gehad op deze percelen. Nu is hij van plan het jachtrecht te verhuren aan iemand met wie de boer al jaren in onmin leeft. Kan de boer dit tegenhouden?

De eigenaar kan het jachtrecht niet zonder meer verhuren. Hij heeft daarvoor toestemming nodig van de grondgebruiker. Als de grondgebruiker deze toestemming niet verleent, dan is de eigenaar niet bevoegd het jachtgenot te verhuren, tenzij dit in de (grond)pachtovereenkomst is bepaald.

Artikel 8.3 lid 1, onderdeel d, sub 2 Omgevingswet (Ow)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.04 Grondgebruiker en jachtverhuur (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een eendenjager voor een half uur voor zonsopgang al met zijn geweer door het veld lopen?

Ja, indien het geweer niet is geladen.

Artikel 11.84 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.13 Eenden  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mogen jagers jagen vanuit een boot of vanaf een eilandje?

Jachtvelden die met het geweer worden bejaagd moeten een oppervlakte hebben van minimaal 40 ha. Vanaf een eilandje mag u alle wild bejagen met het geweer. Artikel 11.66 lid 1 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verbiedt het jagen vanaf of vanuit een vaartuig. Voor het bejagen van met name de wilde eend geeft artikel 11.67 lid 2 besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aan dat dit wel mag gebeuren vanuit een vaartuig, dat niet sneller dan vijf km/uur vaart.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.08 Jagen vanuit boot  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 

 


Mag een jager binnen de bebouwde kom jagen met fretten en buidels?

Jagers mogen binnen de bebouwde kom jagen met fret en buidels in de tijd dat de jacht geopend is. Buiten de geopende jachttijd mag in het kader van beheer en schadebestrijding worden gejaagd, indien er schade is of dreigt binnen het werkgebied van de WBE, artikel 11.58 lid 5 Bal..

Artikel 11.71 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.05 Jagen binnen bebouwde kom met fret en buidel  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.