06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Uitspraak Europees hof: flexibel beheer wolven blijft mogelijk

Op 10 oktober deed het Europees hof uitspraak dat het doden van strikt beschermde soorten als de wolf onderdeel kan zijn van beheer. Zij concludeerde dat dit als onderdeel van beheer niet botst met Europese wetgeving.

Het Europese Hof was door de hoogste bestuursrechter van Finland om uitleg gevraagd over de toepassing van de Habitatrichtlijn. En alhoewel de situatie in Finland erg verschilt met die in Nederland is er uit de uitspraak wel een en ander af te leiden dat relevant is voor Nederland.

Uitspraak van toepassing op alle beschermde diersoorten

Allereerst is de uitspraak niet alleen van toepassing op de wolf, maar kan deze ook relevant zijn voor andere beschermde diersoorten, zoals de bever. Daarnaast bevestigt de uitspraak dat voor het doden van een dier voldaan moet worden aan strikte voorwaarden. Ook bevestigt het Hof dat bij beheer rekening gehouden moet worden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden.

Illegaal afschot voorkomen

In het Finse beheerplan met betrekking tot de wolf is vermindering van illegaal afschot een belangrijke doelstelling. De Finse overheid wil hiermee het draagvlak voor de soort vergroten. Het Europese hof heeft in haar uitspraak gesteld dat het voorkomen van illegaal afschot inderdaad een geldige reden kan zijn voor het afwijken van strikte bescherming.

Grensoverschrijdend beheer

In haar uitspraak geeft het Europese hof ook aan dat bij de beoordeling van de staat van instandhouding van de populaties ook gekeken kan worden naar grensoverschrijdende populaties. De Jagersvereniging geeft al langer aan dat het ook voor Nederland belangrijk is om grensoverschrijdend te beoordelen.

Dr. David Scallan (Secretary General FACE): Flexibele en pragmatische implementatie van de Habitatrichtlijn nodig

‘Het belangrijkste nu is dat Europese lidstaten aan de slag gaan met een flexibele en pragmatische implementatie van de Habitatrichtlijn. FACE en haar leden zullen in de werkgroep ‘Grote carnivoren’ verder aan de slag gaan met deze uitspraak en de gevolgen voor beheer van de wolf.’

Zie ook het persbericht van FACE, de Europese koepelorganisatie van jagersverenigingen: Green light for hunting as a management tool for wolf

Standpunt van de Jagersvereniging


  • De Jagersvereniging ziet de komst van de wolf naar Nederland als een feit. Het is een uitbreiding van de Nederlandse fauna;
  • We denken dat Nederland heel erg druk is voor wolven, met veel verkeer en andere menselijke belangen. De komst van de wolf moet niet leiden tot een landschap vol met hekken en rasters, daar waar juist ontsnippering gewenst en de afgelopen 25 jaar doel van het natuurbeleid is;
  • Wanneer de komst van wolven leidt tot onbeheerbare populaties grofwild en ernstige neveneffecten dan is op Europees niveau een heroverweging noodzakelijk over de rol van de wolf in intensief gebruikte cultuurlandschappen;
  • Bij niet natuurlijk gedrag, grote overlast of een overmaat aan schade is snelle interventie gewenst. Goede voorlichting is hierbij noodzakelijk;
  • Daar waar schade en overlast ontstaat, dient de overheid deze snel en ruimhartig te vergoeden, ook bij twijfel. De negatieve effecten van wolven op jachtwildpopulaties moeten in deze zin eveneens gezien worden als schade.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws