05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

‘Timing besluit minister onnavolgbaar’

Voorzitter Theo ten Haaf wil gesprek met minister

De Jagersvereniging snapt niet dat de minister voor Natuur en Stikstof voor het jachtseizoen 2023-2024 niets verandert aan het besluit dat zij vorig jaar nam over de wildlijst. Maar wat er helemaal niet in gaat is de timing van de Kamerbrief, waarin ze eerder deze week haar besluit kenbaar maakte. ‘De inkt van de tellingen is letterlijk nog niet droog’, stelt directeur Willem Schimmelpenninck van der Oije. ‘Tellingen waarvan was toegezegd dat deze zouden meewegen in een volgend besluit over de wildlijst!’

Het is opvallend dat Minister Van der Wal haar besluit nogal plotseling over de schutting heeft gegooid. Van een inhoudelijke heroverweging lijkt afgaande op de brief geen sprake, hoewel dat eerder wel de toezegging was richting de Tweede Kamer en betrokkenen. Ook wordt (vooralsnog) geen uitvoering gegeven aan de eind vorig jaar breed aangenomen Kamermoties van Derk Boswijk (CDA) en Caroline van der Plas (Boer Burger Beweging). Hierin werd verzocht om samen met onder meer de Jagersvereniging en SOVON te komen tot een wetenschappelijk gedragen telprotocol alsmede analyse- en beoordelingssystematiek. Ook het verzoek om de al jarenlang door wildbeheereenheden verzamelde cijfers alsnog te betrekken bij het beoordelingsproces, werd breed gesteund.

Gesprek met de minister

Het besluit de huidig geldende sluiting van het jachtseizoen te handhaven nog voordat de resultaten van de trendtellingen binnen zijn, en de gelegenheid is geboden de telgegevens uit eerdere jaren volgens CBS-protocol te analyseren is op zijn zachtst gezegd voorbarig, zo meent de Jagersvereniging. Voorzitter Theo ten Haaf wil hierover op kortst mogelijke termijn in gesprek met de minister: ‘Verder gaan we in gesprek met de Kamerleden, in het bijzonder de indieners van de moties’. Aankomende dinsdag vindt ook een (extra) bestuursvergadering plaats om verdere acties vanuit de Jagersvereniging te bepalen.

Belang bodemprocedure

Het feit dat de minister voor Natuur en Stikstof de beslissing om het (gedeeltelijk) verbod op de jacht op haas en konijn zonder inhoudelijke heroverweging heeft gemaakt, benadrukt het belang van de bodemprocedure die de Jagersverenigingen en de FPG op dit moment voeren tegen de Staat. Richting de rechtbank Den Haag wordt aangedrongen op het zo spoedig mogelijk inplannen van een zittingsdatum voor de bodemprocedure, die voor wat betreft voorbereidingen en het schriftelijke voortraject al geruime tijd in gang is gezet. ‘Het is een kwestie van lange adem’, stelt Schimmelpenninck van der Oije. ‘Het is ook maar zeer de vraag of we voor de zomer al in de rechtbank zullen staan. Tegelijkertijd blijven we in gesprek en voorzien we de minister en de ambtenaren van het ministerie van LNV van goed onderbouwde informatie, op basis waarvan een wijziging van hun visie een logisch gevolg zou moeten zijn.’

Nieuwe tellingen succesvol

Dit jaar voerde de Jagersvereniging een vernieuwde handleiding voor de jaarlijkse voorjaarstellingen door. Hierin zijn de aanbevelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgenomen. Het aangepaste telprotocol voldoet hiermee aan de richtlijnen om ook door het CBS te kunnen worden gevalideerd. De Jagersvereniging zet hiermee proactief stappen om tot een – door het ministerie gevraagde – wetenschappelijk gedragen telprotocol alsmede analyse- en beoordelingssystematiek te komen. Op dit moment worden de telgegevens uit eerdere jaren volgens CBS-protocol geanalyseerd. Daarnaast wordt het nachtonderzoek (aantonen van het verschil  tussen dag- en nachttellingen) nu gelijktijdig met de wild voorjaarstellingen gehouden, opdat deze cijfers op termijn ook extra inzichten geven. Schimmelpenninck van der Oije: ‘Helaas ziet het er op dit moment naar uit dat voor dit jaar al onze inspanningen vooral in de bodemprocedure tegen de Staat kunnen worden aangewend. Een traject dat wij in nauwe samenwerking met de NOJG en FPG doorlopen.’

  • Delen:

Gerelateerd nieuws