06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Persbericht – Volledig stopzetten beheer wilde dieren onnodig en onverstandig

Gisteren riep de Faunabescherming de minister van LNV en de provinciale overheden op om alle vormen van populatiebeheer en schadebestrijding stop te zetten vanwege de winterse omstandigheden. Volgens de Jagersvereniging is een algemeen en langdurig verbod onnodig en leidt dat tot grotere risico’s voor natuur, verkeer en landbouw.

De wildsoorten die nu bejaagd worden in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding – hoofdzakelijk wild zwijn, edelhert, damhert, reeën, vossen en meerdere ganzensoorten – komen van nature ook in gebieden voor waar strenge winters vaker voorkomen en langer duren. Deze soorten zijn toegerust op de winterse omstandigheden en kunnen daar goed mee omgaan. Het opschorten van het wildbeheer in Nederland is daarom nu niet nodig.

Wanneer het wildbeheer nu wordt stilgelegd zullen de jagers er niet in slagen het in de provinciale faunabeheerplannen geplande afschot uit te voeren. Dat leidt tot grotere risico’s voor natuur, verkeer en landbouw. Het beheer van wilde zwijnen is bijvoorbeeld nodig voor het voorkomen van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest, schade aan landbouwgewassen en verkeersongelukken door aanrijdingen met wild.

Schadevergoedingen gewasschade en wildaanrijdingen nemen toe
Door de groei van de populaties vossen, reeën, zwijnen, herten en ganzen in de afgelopen jaren staan diverse maatschappelijke belangen al onder druk. Zo was 2020 het jaar waarin de minste gruttokuikens groot kwamen en werd er in 2019 nog eens 2,5 miljoen extra aan faunaschade uitgekeerd, waarmee het totaalbedrag uitkwam op 25 miljoen euro. Ook werd vorig jaar duidelijk dat het aantal geclaimde aanrijdingen met wilde dieren toegenomen was van bijna 6.000 in 2015 naar nagenoeg 10.000 in 2019. Om daar meer aandacht voor te vragen voerde de Jagersvereniging een campagne op en om de Veluwe ‘Daar jagen wij voor’.

Minimale verstoring
De jager doet zijn best om dieren niet onnodig te verstoren. Immers, als hij dieren verstoort, zal hij geen mogelijkheid hebben om een dier te schieten. Door toegenomen drukte in het buitengebied door coronarecreanten is de verstoring door andere bezoekers juist sterk toegenomen. Zo vroeg een boswachter van Staatsbosbeheer vanochtend in dagblad BN de Stem aandacht voor het grote aantal omgekomen reeën waarbij aangegeven werd dat loslopende honden de grootste zorg van Staatsbosbeheer zijn.

Provinciale protocollen
Voor populatiebeheer en schadebestrijding is de minister niet degene die bevoegd is de bejaging van deze soorten stil te leggen. Dit valt onder het regime van de provincies. Enkele provincies hebben protocollen voor populatiebeheer en schadebestrijding in winterse omstandigheden, bijvoorbeeld met betrekking tot het dichtvriezen van bepaalde wateroppervlaktes. Daarmee zijn zij degenen die kunnen aangeven waar en wanneer bejaging van bijvoorbeeld ganzen onder bepaalde omstandigheden doorgang kan blijven vinden of stil komt te liggen.

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Maatwerk nodig’
Directeur Laurens Hoedemaker geeft aan dat het volledig stil zetten van beheer en schadebestrijding op alle diersoorten onnodig en onverstandig is: ‘Wanneer het beheer van alle soorten wordt stilgelegd wordt voorbij gegaan aan de zorgvuldige afweging van alle belangen in de provinciale Faunabeheereenheden. Ook een eventueel protocol voor winterse omstandigheden is zorgvuldig tot stand gekomen. Maatwerk in deze is en blijft belangrijk.’

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws