05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselsbergs

Laser voor ganzen verschuift probleem, onderzoek BIJ12 afgerond

Op woensdag 16 mei 2018 verscheen het rapport over het onderzoek naar het effect van de inzet van lasers om ganzenschade te beperken. Uit dit onderzoek blijkt dat de inzet van lasers op grote schaal de gewasschade niet beperkt, maar het schadeprobleem slechts verplaatst. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van BIJ12. BIJ12 is de organisatie die namens de provincies uitvoering geeft aan onder andere beoordeling van schade en financiële tegemoetkoming van schade door wilde dieren. Het onderzoek is opgezet om uit te zoeken of lasertechniek effectief is en of bejaging kan worden voorkomen en werd uitgevoerd door Altenburg & Wymenga in samenwerking met SOVON.

Zoveelste onderzoek
Lasers werken goed om ganzen en veel andere vogels te verjagen maar verminderen nauwelijks schade. Bovendien hebben ze grote neveneffecten op andere soorten, zijn er serieuze veiligheidsrisico’s en  verjagen ze ook kwetsbare en zeldzame soorten. De Jagersvereniging waardeert de kwaliteit van het onderzoek, maar ziet het als het zoveelste onderzoek naar preventie van schade met een voorspelbare uitkomst. Verjaging verplaatst het schadeprobleem, terwijl alleen kleinere populaties ganzen de schade structureel verminderen. Voor het verkleinen van populaties is bejaging de enige effectieve maatregel. Bejaging is bovendien selectiever dan de meeste verjagingsmethoden.

Dierenwelzijn
Tevens stelt de Jagersvereniging vragen over het effect van de laser op het welzijn van dieren. Het betreft hier een laser die in de op een na hoogste categorie van laserapparatuur valt wat betreft veiligheidsvoorschriften voor gebruik door mensen. Er is vooral gekeken naar de effecten van de laser bij ganzen en beperkt bij andere vogelsoorten. Ook die worden verjaagd door lasers. Inzet van lasers kan ook leiden tot blindheid van vogels en dat raakt het dierenwelzijn.

Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van laserlicht op de ogen van hazen, konijnen, eenden, niet-weidevogels en reeën. Ook is er in de broedperiode van weidevogels geen onderzoek gedaan naar het effect van verstoring door de laser

Standpunt Jagersvereniging: maak werk van effectieve ganzenbejaging
De Jagersvereniging is en blijft van mening dat duurzame bejaging van ganzen op basis van de Nationale Wildlijst een vereiste is om aantallen te reguleren. Hierin worden de mensen die hier uitvoering aan geven, de jagers, gefaciliteerd middels werkbare regelgeving. Aanvullend kunnen provincies kiezen om extra maatregelen te treffen om de aantallen naar beneden te brengen. Omdat de laser het probleem slechts verplaatst en omdat de schade aan dierenwelzijn en veiligheid niet voldoende kan worden uitgesloten is dit volgens de Jagersvereniging geen gepaste extra maatregel. Het eindeloos verjagen van ganzen leidt slechts tot meer energieverbruik en daardoor tot extra begrazing. Het is bovendien niet uit te sluiten dat ganzen door intensief te laseren hun graasgedrag gaan verplaatsen naar de nachtelijke uren. De laser staat in hetzelfde rijtje als de inzet van bordercollies, vliegers, linten, knalapparaten of robotvogels: ze blijken in de praktijk allemaal onuitvoerbaar, te duur of hebben schadelijke neveneffecten.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging vindt het belangrijk dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid neemt voor het duurzaam in stand houden van de populaties overwinterende en zomerganzen.
  • De jaarlijkse aanwas van de jaarrond in Nederland verblijvende ganzen bedraagt nu meer dan 400.000 stuks. De aantallen winterganzen nemen de laatste jaren ook toe. De aantallen ganzen bevinden zich hiermee ruim boven de duurzame staat van instandhouding, dus kan de ganzenpopulatie duurzaam worden benut tijdens een vast te stellen jachtseizoen.
  • Naast duurzame benutting dient, in verband met de omvang van de ganzenpopulatie, buiten het vast te stellen jachtseizoen schadebestrijding mogelijk te blijven. Lokaal kunnen met vangacties in de ruiperiode van de ganzen (juni-juli) veel dieren in één keer worden gevangen, dit is echter beperkt in tijd, ruimte en geld.
  • De Jagersvereniging vindt dat alle betrokken partijen moeten bijdragen aan een slagvaardige ganzenbejaging, met ruime middelen voor de uitvoerders. Verjaging kan een ondersteunend middel zijn, maar is geen oplossing om op de langere termijn schade te voorkomen. Ganzen verplaatsen zich bij verjaging vaker en dat kost extra energie. Bovendien stopt het de jaarlijkse aanwas van honderdduizenden ganzen niet.

Lees volledig bericht en rapportages

BIJ12.nl - Laser beperkt effectief voor verjaging ganzen
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws