06:29
20:45
Nachtmodus

De Jagersvereniging helpt haar leden op weg met jacht in Natura 2000 gebieden

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is de wettelijke beperking voor het uitoefenen van jachtrechten in Natura 2000 gebieden vervallen. Vanaf 1 januari wordt de jacht op de wildsoorten dus ook geopend in de Natura 2000 gebieden. Het is vanaf deze datum aan de eigenaar van de gronden om te beslissen of hij jacht op zijn gronden al dan niet wil (laten) uitoefenen.

Verstoring van doelsoorten

Voor handelingen die gepaard gaan met jacht in deze gebieden gelden nog enkele andere wettelijke regels. De belangrijkste regel is dat de jager zelf een ‘eerste beoordeling’ moet doen of zijn manier en intensiteit van jagen niet zal leiden tot een grote verstoring van de doelsoorten waarvoor het betreffende Natura 2000 gebied is aangewezen. Indien hij of zij daar vergunningvrij wil jagen, is het belangrijk dat de jager de manier van jagen kleinschalig houdt en zodanig aanpast dat het Natura 2000 gebied niet zijn waardevolle functie voor die doelsoort verliest.

Als basisregel geldt dat in gebieden waar het schieten met het geweer in het kader van beheer en/of schadebestrijding nu al is toegestaan (op basis van een verklaring geen bezwaar van het bevoegde gezag danwel op basis van een verleende vergunning) ook het schieten op wildsoorten toegestaan is.

Schadebestrijding

Als basisregel geldt dat in gebieden waar het schieten met het geweer in het kader van beheer en/of schadebestrijding nu al is toegestaan (op basis van een verklaring geen bezwaar van het bevoegde gezag danwel op basis van een verleende vergunning) ook het schieten op wildsoorten toegestaan is. Het maakt voor de eventuele verstoring in het gebied namelijk niet uit of er geschoten wordt op schadeveroorzakende soorten of op wildsoorten als haas, konijn of wilde eend. Het effect van een schot op de omgeving is gelijk. Mits dit niet tot veel extra schoten leidt is een dergelijke vorm van kleinschalige jacht tijdens schadebestrijdingsacties in die gebieden geen enkel probleem.

Wij willen u desgevraagd bij een eventuele beoordeling zo goed mogelijk ondersteunen, meer informatie vindt u op de pagina Jacht in Natura 2000 gebieden, onder jachtpraktijk op onze website

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws