05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Ganzenontheffing in Gelderland is uitgebreid met schemerperiode

Op 30 augustus 2018 heeft de Faunabeheereenheid Gelderland toestemming gekregen om de huidige ontheffing omtrent de ganzenjacht in Gelderland aan te passen.

De wijzigingen zijn als volgt:

  • Afschot is toegestaan van één uur vóór zonsopgang tot één uur ná zonsondergang,
  • Het gebruik van geluidsdemper is toegestaan, mits toestemming wet wapens en munitie.

Uitbreiding geeft ruimte aan jagers
Uit periodieke gesprekken tussen het bestuur van de Jagersvereniging provincie Gelderland en de WBE’s  kwam met regelmaat naar voren dat het mogelijk moet zijn voor de jagers om in het donker naar de aanzitplaats te gaan en de schuilhut met lokkers op te zetten. Omdat de jagers dan ook al hun geweren bij zich hebben gaat de wet er van uit dat ze op dat moment ook al jagen. Daarom heeft het bestuur  aangedrongen op verruiming van de ontheffing met 1 uur vóór zonsopkomst en 1 uur ná zonsondergang. Bovendien geeft 2 uren langer bejaging ook een hoger afschotresultaat en dat is op de hoge aantallen ganzen van belang.

Jagersvereniging pleit voor verandering ganzen jachtseizoen
De Jagersvereniging vindt dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid moet nemen voor het duurzaam in stand houden van de populaties ganzen in Nederland. Daarom pleit ze ervoor om het ganzenjachtseizoen te verplaatsen naar nazomer, najaar en de winter wanneer het broedseizoen voorbij is en er geen kuikens meer zijn. Medio 2019 zal het bestuur dit inbrengen bij de evaluatie van het ganzenbeleid met de faunabeheereenheid in Gelderland. De Jagersvereniging is tevreden dat de politiek liet blijken gevoelig te zijn voor argumenten van de uitvoerders van de ontheffingen en dat ze ganzenjacht in de schemerperiode nu mogelijk hebben gemaakt.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging vindt het belangrijk dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid neemt voor het duurzaam in stand houden van de populaties overwinterende en zomerganzen.
  • De jaarlijkse aanwas van de jaarrond in Nederland verblijvende ganzen bedraagt nu meer dan 400.000 stuks. De aantallen winterganzen nemen de laatste jaren ook toe. De aantallen ganzen bevinden zich hiermee ruim boven de duurzame staat van instandhouding, dus kan de ganzenpopulatie duurzaam worden benut tijdens een vast te stellen jachtseizoen.
  • Naast duurzame benutting dient, in verband met de omvang van de ganzenpopulatie, buiten het vast te stellen jachtseizoen schadebestrijding mogelijk te blijven. Lokaal kunnen met vangacties in de ruiperiode van de ganzen (juni-juli) veel dieren in één keer worden gevangen, dit is echter beperkt in tijd, ruimte en geld.
  • De Jagersvereniging vindt dat alle betrokken partijen moeten bijdragen aan een slagvaardige ganzenbejaging, met ruime middelen voor de uitvoerders. Verjaging kan een ondersteunend middel zijn, maar is geen oplossing om op de langere termijn schade te voorkomen. Ganzen verplaatsen zich bij verjaging vaker en dat kost extra energie. Bovendien stopt het de jaarlijkse aanwas van honderdduizenden ganzen niet.

Verder lezen in dit standpunt

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items