05:33
21:38
Nachtmodus

Persbericht – Nederland negeert internationale richtlijnen voor bejaging ganzen

Jagersvereniging roept provincies op om ganzenprobleem duurzaam aan te gaan pakken


Amersfoort – In Nederland worden ganzen vooral gedood in de periode dat zij volgens de Europese Vogelrichtlijn extra beschermd moeten worden. Nederland maakt als enige land in Europa nog geen structureel gebruik van ganzenbejaging in de herfst- en wintermaanden, wanneer dit volgens de Vogelrichtlijn is toegestaan. Dit terwijl schade aan de landbouw jaar na jaar stijgt, het maatschappelijk draagvlak voor de jacht in ons land bijzonder hoog is en recente gerechtelijke uitspraken in Utrecht en Zuid-Holland vraagtekens zetten bij de huidige praktijk van het ganzenbeheer in Nederland. Het is tijd voor verandering, volgens de Jagersvereniging. Zij vraagt de provincies om de Nederlandse jagers te faciliteren met werkbare regelgeving om het ganzenprobleem op een duurzame manier aan te gaan pakken.

Aantal ganzen in januari in Nederland (Bron: CBS/SOVON)

Huidige praktijk

Ganzen in Nederland broeden vanaf februari, tot begin juli verzorgen zij hun jongen en ruien zij hun vleugelpennen. Dit betekent dat ganzen en hun jongen een aantal weken beide (nog) niet kunnen vliegen. Overheden maken van deze kwetsbaarheid gebruik om de aantallen ganzen in hun provincie terug te brengen. Dit doen zij onder andere door het vernielen van eieren en nesten, het (laten) schieten van ganzen terwijl ze op het nest zitten, en het vangen en vergassen van ganzen en hun jongen. In ons land mag in de meeste provincies van maart tot en met oktober worden gejaagd op ganzen, om schade te voorkomen en om de populaties terug te brengen in aantal.

Standpunt Jagersvereniging

‘Het is begrijpelijk dat provinciale overheden het aantal ganzen wil terugbrengen. De schade die ganzen aan landbouwgewassen en natuur veroorzaken en het aantal botsingen van ganzen met vliegtuigen nemen nog steeds toe.’ zegt Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging. ‘Maar het aanpakken van de ganzen in hun meest kwetsbare periode is in strijd met de Europese regels. In de Vogelrichtlijn staat namelijk dat ganzen in de herfst én winter bejaagd mogen worden, en slechts bij uitzondering in de periode dat zij naar hun broedgebieden trekken, broeden en hun jongen verzorgen. Het schieten van ganzen op het nest veroorzaakt onaanvaardbaar dierenleed, omdat de jongen gewond raken of zonder ouderdieren achterblijven. Dit is, net als het doden van ruiende ganzen en van ouderdieren die nakomelingen verzorgen, in strijd met de gedragscode van de jagers, de weidelijkheidsregels. Deze maatregelen hebben ook nauwelijks draagvlak in de maatschappij. ‘Van alle maatregelen die kunnen worden genomen om de aantallen ganzen vanwege landbouwschade naar beneden te brengen, kan bejaging rekenen op het hoogste maatschappelijk draagvlak: 47%. [i]’’

Internationale afspraken

In internationale regels en verdragen, zoals de Vogelrichtlijn[ii], is afgesproken om ganzen in hun meest kwetsbare periode met rust te laten.[iii] Maatregelen als het vernielen van nesten en eieren en het vangen en vergassen van ganzen mogen pas worden ingezet als alle andere maatregelen – waaronder reguliere jacht in nazomer, herfst en winter – onvoldoende resultaat opleveren. Van de ongeveer 500.000 grauwe ganzen die jaarlijks in negen Europese landen tezamen worden geschoten, komt meer dan de helft op conto van Nederland. Nederland laat dus de meeste ganzen schieten op basis van een maatregel die slechts bij uitzondering (‘derogatie’) mag worden toegepast.

De Jagersvereniging pleit voor het schieten van ganzen in nazomer, herfst en winter. ‘Het is de tijd waarin de ganzen geen eieren of jongen meer hoeven te verzorgen, terwijl de vraag naar wild van restaurants, winkels en particulieren op haar jaarlijkse hoogtepunt is (wildseizoen) en het vlees goed te consumeren is.

Herfst- en winterbejaging ganzen

De Jagersvereniging pleit voor het schieten van ganzen in de nazomer, herfst en winter. ‘Het is de tijd waarin de ganzen geen eieren of jongen meer hoeven te verzorgen, terwijl de vraag naar wild van restaurants, winkels en particulieren op haar jaarlijkse hoogtepunt is (wildseizoen) en het vlees goed te consumeren is. Dit in tegenstelling tot de ruiperiode of de periode vlak er na wanneer ganzen veel energie hebben gestoken in de aanmaak van een nieuw verenkleed,’ zegt Hoedemaker.

Oproep

De Jagersvereniging dringt er bij de Nederlandse provincies op aan om de Nederlandse jagers te faciliteren bij het op duurzame wijze aanpakken van het Nederlandse ganzenprobleem. Door bejaging van veelvoorkomende ganzensoorten mogelijk te maken in de volledige periode die onze internationale afspraken voorstaan, de tijdspanne waarin de populatie op haar sterkst is, door ganzen veel schade wordt veroorzaakt[iv] en ganzen optimaal te consumeren zijn. Tegelijkertijd doet zij  een oproep aan dierenwelzijnsorganisaties om zich uit te spreken tégen de huidige dodingsmethoden tijdens de broed- en de verzorgingsperiode van de ganzen in ons land.

Dit bericht als PDF openen

<Einde>

Meer informatie over ganzen
In Nederland komen de laatste jaren ongekend hoge aantallen ganzen voor. In de winter kan dit oplopen tot bijna 2,5 miljoen ganzen in Nederland en in de zomer tot 600.000 zomerganzen. Wanneer daar ook nog de zwanen, smienten en meerkoeten bij worden geteld dan zijn er in de winter dus ruim 3 miljoen grasetende vogels aanwezig. Ze leven grotendeels op economische graslanden en akkers. Zonder bejaging waren deze aantallen nog veel hoger geweest. De schade aan gewassen veroorzaakt door ganzen werd in 2013 geschat op € 73 miljoen. Ganzen zijn verantwoordelijk voor 76% van de totale schade aan gewassen[v].

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met 21.000 individuele leden en 300 lokale jagersverenigingen de grootste belangenbehartiger van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging en communicatie.

Voor meer info: Janneke Eigeman, T 033 – 461 98 41

[i] Opinies en percepties van de Nederlandse bevolking over jacht, beheer en schadebestrijding, Zest Marketing, maart 2017

[ii] Birds Directive, European Commission

[iii] Key Concepts Document on the Reproduction of the Huntable Species, European Commission, page 55

[iv] Onderzoek naar ganzenschade in Eemland (R.R.Schuurmans, 2017)

[v] Kosten en baten voor de landbouw van faunaschade, pagina 29, CLM, 2013


Meer informatie