05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

CDA tijdens begrotingsbespreking LNV: ‘Maak werk van een Nationale Autoriteit Faunagegevens’

Zorg voor goed onderbouwde en objectieve tellingen en rapportages

Op 24 en 25 november 2020 debatteerde de Tweede Kamer met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Onderwerp van het debat was de begroting van haar ministerie voor 2021. Deze was, ten opzichte van vorig jaar, verdubbeld (€2 miljard euro) ter ondersteuning van de boeren en de natuur. Tijdens het debat was er ook aandacht voor belangrijke onderwerpen voor jagers: weidevogels, oplopende faunaschade en ons pleidooi voor een onafhankelijke Autoriteit Faunagegevens.

Voor de begrotingsbehandeling publiceerde de Jagersvereniging een bericht waarin zij vraagt om meer ruimte voor vrijwilligers in het natuurbeheer. Het pleidooi is hier te vinden.

Oplopende faunaschade
Zo stellen wij dat de schade die wordt veroorzaakt door wilde dieren steeds verder oploopt. In 2019 werd er meer dan 25 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd aan boeren. Dat betekent dat de daadwerkelijke schade in de landbouw richting de €110 miljoen gaat. En niet alleen in de landbouw is er schade, ook voor het weg- en vliegverkeer zijn er grote risico’s. Door de oplopende wildstanden is het maximum voor faunaschade nog lang niet in zicht.

CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels zei hierover: “Zo langzamerhand lijkt de open-einde-regeling uit de hand te lopen. Met name ganzen veroorzaken veel faunaschade aan grasland. Wanneer gaat de minister maatregelen treffen om deze ongewenste situatie tot stilstand te brengen?” De minister reageerde hierop door aan te geven dat zij werkt aan een evaluatie van het schadebeleid. Vorig jaar had de Kamer hierover een motie aangenomen, ingediend door Von Martels.

Weidevogels: aanvalsplan grutto en uitbreiding landelijke vrijstelling
Ook was er veel aandacht voor de weidevogels, met name door het recent gepresenteerde ‘Aanvalsplan grutto’. Er is brede steun in de Tweede Kamer voor dit plan en verschillende partijen vroegen de minister om serieus werk te maken van het weidevogelbeleid. In het plan is ook ruimte voor beheer van predatie. De Partij voor de Dieren (Frank Wassenberg) tekende hier bezwaar tegen aan. Laura Bromet (GroenLinks) sprak de Partij voor de Dieren hierop aan en zei dat het plan een meersporenbeleid nastreeft, waar ook predatiebeheer een onderdeel van kan zijn.

Het CDA diende een motie in die de minister oproept om voor januari de Kamer te informeren hoe zij denkt het ‘Aanvalsplan Grutto’ te realiseren. Deze motie werd mede-ingediend door de ChristenUnie, D66, SGP, PVDA en GroenLinks. Daarnaast diende het CDA samen met de VVD een motie waarmee zij de landelijke vrijstellingslijst willen uitbreiden met de steenmarter en het mogelijk willen maken om de vos ook na zonsondergang te beheren.

Nationale Autoriteit Faunagegevens
In reactie op discussie over de onderbouwing van natuurbeleid roept het CDA op om een nationale Autoriteit Faunagegevens in te stellen. Het CDA diende daar een motie voor in. Niet alleen rondom stikstof, maar ook bij het vaststellen van de Rode Lijst was er kritiek op de onderbouwing van beleid. De Autoriteit Faunagegevens moet de minister van LNV en de provinciale overheden voorzien van objectieve en goed onderbouwde tellingen en rapportages, waarbij alle relevante informatie wordt meegenomen en waarbij realistische en internationaal erkende referentieperiodes worden gebruikt. Het CDA wil dat ook tel- en afschotgegevens van WBE’s wordt meegenomen.

Wildaanrijdingen en vogelgriep
Ook de publiekscampagne van de Jagersvereniging ‘Daar jagen wij voor’ bleef niet onopgemerkt: de Partij voor de Dieren diende een motie in waarmee zij de minister oproept om meer in te zetten op het voorkomen van wildaanrijdingen. In de motie legt Partij voor de Dieren de niet onderbouwde link tussen jacht en wildaanrijdingen. Zij roept op te zoeken naar alternatieven voor populatiebeheer. Onderzoek van Wageningen University en Research uit 2010 laat zien dat er een scala aan factoren ten grondslag ligt aan wildaanrijdingen. Dit onderzoek toont ook dat er geen verband is gevonden tussen dagen waarop er gejaagd wordt en aanrijdingen met grote hoefdieren. Uiteraard is de Jagersvereniging voorstander van preventie op het gebied van wildaanrijdingen waarbij haar leden zich inzetten voor het plaatsen van wildreflectoren, beheer en wildwaarschuwingssystemen. De recente publiekscampagne van de Jagersvereniging richtte zich op bewustwording van Nederlanders rondom dit onderwerp..

Daarnaast diende de PvdD een motie in waarmee zij pleiten voor een landelijk jachtverbod in de strijd tegen het vogelgriepvirus. In 2016 is al vastgesteld door het ministerie van LNV en de Jagersvereniging dat een landelijk jachtverbod geen zin heeft en een onevenredige inbreuk is van het eigendomsrecht. De brief van de Jagersvereniging aan het ministerie met argumentatie waarom een landelijk jachtverbod geen zin heeft vindt u hier. Nu geldt alleen een verbod op het bejagen en verstoren van wilde watervogels in een straal van 10 km van een besmet bedrijf als onderdeel van een totaalpakket aan preventieve maatregelen.

Vervolg
Over de ingediende moties wordt 1 december om 15:00 gestemd. De Jagersvereniging zal de Kamerleden verder informeren over de bovenstaande moties en haar standpunten. Over de uitkomsten van de stemmingen zal de Jagersvereniging weer verslag doen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws