05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcome

Brief Jagersvereniging aan Grapperhaus over beantwoording Kamervragen CDA 26/11

Op 24 oktober 2019 stelden CDA-Kamerleden Chris van Dam en Maurits von Martels schriftelijke Kamervragen aan de minister van Justitie en Veiligheid. De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van de berichtgeving over de e-screening en de inbeslagname van wapens bij jagers .14 november 2019 ontvingen zij de antwoorden van minister Grapperhaus op deze Kamervragen. De Jagersvereniging schreef vervolgens een brief aan de minister over zijn gegeven antwoorden. 

Excellentie,

Met instemming heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging kennisgenomen van het feit dat de politie op basis van uw instructie een aantal jagers de jachtakte en de jachtwapens heeft teruggegeven. Onzes inziens zou dat overigens moeten gelden voor alle jagers van wie de jachtakte en de wapens zijn ingenomen naar aanleiding van de e-screener. Wij zijn van mening dat de huidige e-screener en de wijze waarop deze tot nu toe is uitgevoerd geen rechtmatige grondslag biedt voor de inname van verloven en wapens.

De Jagersvereniging heeft eveneens met instemming kennisgenomen van uw antwoorden op Kamervragen van het lid Van Dam en Von Martels (beiden CDA) van 14 november jl. enkele punten komen deze antwoorden echter niet overeen met de feitelijke praktijk. Omwille van helderheid in het dossier en om u in staat te stellen de Kamer volledig en naar waarheid te informeren, zal ik u aangeven welke punten dat betreft.

ln uw antwoord op vraag 7 geeft u aan dat het verlofverleden van een aanvrager wordt meegewogen in het verlofverleningsproces. Dit blijkt in de praktijk niet het geval geweest te zijn. De Jagersvereniging heeft wetenschap van de interne werkinstructie van de politie waarin de afdelingen Korpscheftaken gesommeerd worden om bij elke ‘rode uitslag’ van de e-screener onmiddellijk het verlof en de wapens in te nemen. lk zou graag nader met u bespreken welke maatregelen u treft om te voorkomen dat dergelijke onwettige werkinstructies binnen de politie rondgaan.

ln uw antwoord op vraag 8 stelt u eerst dat bij een negatieve uitslag van de e-screener een administratief beroep ingesteld moet worden, en vervolgens spreekt u over de zienswijze procedure. De wettelijk bepaalde brede afireging die de korpschef moet maken inzake het toekennen of verlengen van een wapenverlof vereist mijns inziens dat er bij twijfel altijd een zienswijze-procedure gevolgd moet worden en dat deze slechts bij uitzonderlijke, acute dreiging achterwege gelaten mag worden. Voor uw informatie: een totale procedure van administratief beroep bij dienst Justis heeft momenteel een doorlooptijd van bijna 1 jaar, ook wanneer de appellant uiteindelijk in het gelijk gesteld wordt.

In tegenstelling tot uw antwoord op vraag 11 is de Jagersvereniging niet betrokken geweest bij het benoemen van de relevante risicofactoren. Wij hebben wel deelnemers geleverd voor het kalibratieproces, maar de daarbij gemaakte afspraken over het vervolgtraject naar invoering (inclusief afspraken over de communicatie) zijn door de Nationale Politie en uw ministerie niet nagekomen. Desgewenst kan ik u de onderliggende stukken inzake deze afspraken overhandigen.

In tegenstelling tot uw antwoord op vraag 12 verplichten de Europese richtlijnen niet tot een zwaardere screening anders dan die al in Nederland uitgevoerd werd. In de Vuurwapenrichtlijn staat dat lidstaten zorg dragen voor een monitoringsysteem uw antwoord dat zwaardere screening (geconcretiseerd in de E-screener) in Nederland derhalve op grond van de Europese richtlijnen verplicht was is een onjuiste interpretatie van de betreffende Europese regelgeving.

In tegenstelling tot uw antwoord op vraag 13 is het in de praktijk gebleken dat daar niet gehandeld werd conform het dienstniveau van de politie. Concreet betekende dit dat het aan laaggeletterden en mensen met dyslexie niet werd toegestaan iemand mee te nemen die de vragen voorlas. Ook kregen mensen met dyslexie geen extra tijd en werd er niet of nauwelijks extra uitleg gegeven aan digibeten. Mensen met weinig ervaring met computers hebben ons laten weten dat zij het afleggen van de e-screener als moeizaam hebben ervaren. Dientengevolge heeft de Jagersvereniging gerede twijfels over de juistheid van de uitkomsten van alle tot nu toe afgelegde e-screenings, inclusief de uitslagen waarop rood gescoord werd op de door u gedefinieerde ‘knock-out’ categorieën.

Uw antwoorden op vraag 14 en 15 doen voorkomen alsof de meeste inbeslagnames naar aanleiding van de e-screener hebben plaatsgevonden onder aankondiging van een voornemen tot weigering van de jachtakte. Dat is echter onjuist. In de praktijk hebben nagenoeg alle getroffen jagers een spoedbeschikking ontvangen, waarmee hen de mogelijkheid voor een zienswijze-procedure ontnomen is. Dit is de reden dat de Jagersvereniging namens deze jagers niet alleen administratief beroep aantekent, maar ook bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vraagt.

Overigens ben ik u dankbaar dat u in het Algemeen Overleg van 14 november aan Kamerlid Van Dam (CDA) hebt aangegeven in persoon, op korte termijn met de Jagersvereniging, de KNSA en de VVJS in gesprek te gaan. We hebben veel te bespreken.

Met vriendelijke groet,
hoogachtend,

 

Willem Urlings,
Voorzitter Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items