05:24
21:58
Nachtmodus

Persbericht: Berichtgeving wilde eend voorbarig, wilde eend in top 10 meest algemene broedvogels

Amersfoort – Deze week verscheen in het Algemeen Dagblad het bericht dat de wilde eend het in Nederland slechter zou doen dan in landen om ons heen. Naar aanleiding van dit artikel stelde Partij van de Arbeid Kamervragen waarbij zij oproept om de jacht op de wilde eend op te schorten tot het onderzoek van Faunafonds is afgerond. Dit is naar verwachting deze zomer gereed.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging bestempelt de berichtgeving in het AD en de Kamervragen die naar aanleiding daarvan gesteld zijn, als voorbarig. Het onderzoek is nog niet afgerond, de conclusies zijn nog niet geformuleerd en het rapport is nog niet openbaar. Tegelijkertijd constateert de Jagersvereniging dat de wilde eend in de top 10 van meest voorkomende broedvogels voorkomt. Het suggereren dat de wilde eend niet meer bejaagd zou mogen worden is daarmee veel te voorbarig.

Wilde eend is algemene vogelsoort
De wilde eend is een van onze meest algemene vogelsoorten en de meest voorkomende eendensoort. Tussen 1998 en 2000 werd het aantal broedparen geschat op 350.000 – 500.000. Het aantal overwinterende eenden werd geschat op 600.000 (Bron: website SOVON). Daarmee staat de wilde eend in de top 10 van meest algemene broedvogels.

Inzet jagers voor wilde eend
Jagers zetten zich op diverse manieren in om het verlies – veroorzaakt door overpredatie door roofdieren – te voorkomen. Zij zijn immers wettelijk verplicht om te zorgen voor een redelijke wildstand. Dit doen zij door broedkorven te plaatsen en de biotoop voor de eend te verbeteren.

De broedparen produceren jaarlijks ongeveer 3 miljoen eieren. Wanneer aan het einde van de zomer de stand van de wilde eend het toelaat kan de jager in zijn of haar jachtveld een aantal eenden schieten om op te eten. Door de grote aanwezigheid van de wilde eend in ons land wordt het vlees al eeuwenlang benut als scharrelvlees.

<Einde>

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met een kleine 21.000 leden de grootste belangenbehartiger van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, communicatie en ledenservice.

  • Delen:

Meer informatie