temp.
Zon op
08:42
Zon onder
16:55
Nachtmodus

Bestuurdersdocumenten

Om de vele vrijwillige bestuurders in de provincies en de WBE’s te ondersteunen stellen we hier diverse ondersteunende documenten beschikbaar.

Gidsdocument voor de jacht in het kader van Richtlijn 79/409/EEG – De Vogelrichtlijn – van de Raad inzake het behoud van de vogelstand

Dit gidsdocument is bedoeld om één van de hoofddoelstellingen van de dialoog te bereiken door meer verduidelijking te verschaffen over de vereisten van de richtlijn met betrekking tot de jacht, binnen het bestaande wettelijke kader en sterk gebaseerd op wetenschappelijke principes en gegevens en op het algemene oogpunt van instandhouding van de Richtlijn. Het document bouwt voort op het werk dat al heeft plaatsgevonden over de belangrijkste concepten van artikel 7, lid 4, van de richtlijn.

De algemene doelstelling van de richtlijn is het handhaven van de vogelpopulatie in een gunstige staat van instandhouding. Dit feit dient te worden weerspiegeld in het principe van verstandig gebruik.

Bron: Europese Commissie, 2008

>  Download het Gidsdocument voor de jacht in het kader van de Vogelrichtlijn

Handleiding WBE-werkgebied aanpassingen

Vanuit de Wet natuurbescherming en provinciale verordeningen is het voor WBE’s noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die aan WBE’s worden gesteld waaronder de begrenzing van de WBE. Bijvoorbeeld dat een WBE werkgebied niet provinciegrens overschrijdend mag zijn.

>  Download de handleiding voor het wijzigen van WBE-grenzen

Verenigingsstatuten

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2015 werden de voorstellen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging vastgesteld. De statuten werden vervolgens bij de notaris gepasseerd. Hiermee werd de wijziging van de structuur vastgelegd waaraan in de voorgaande drie jaar werd gewerkt. In de loop van 2015 werden de wijzigingen doorgevoerd en medio 2016 zal de vereniging overal in de nieuwe werkwijze actief zijn.

Achtergrond van de gewenste wijziging was de noodzaak om sneller en efficiënter te kunnen werken, zoals van een moderne vereniging mag kunnen verwerkt.

>  Download de statuten van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Telprotocol zomerganzentelling

Op de derde zaterdag van juli is het zover. Dan worden er landelijk zomerganzen geteld. De praktische organisatie en uitvoering daarvan ligt bij de WBE’s. De Jagersvereniging roept haar leden op mee te helpen met deze telling. Om een goed landelijk overzicht te krijgen is er in 2012 samen met diverse organisaties een landelijk telprotocol vastgesteld.

>  Download het telprotocol voor de zomertelling

Instructie voorjaarstelling (landelijk telprotocol)

Traditioneel wordt door de WBE’s op de eerste zaterdag van april de voorjaarstelling georganiseerd. In dit weekend vindt op de meeste plaatsen ook de reewildtelling plaats. Sommige WBE’s wijken hier vanwege de lokale omstandigheden van af.

De voorjaarstelling bestaat kortweg uit:

• Trendtelling wildsoorten in 10% van de WBE
• Overige soorten vlakdekkend in de WBE
• Reewildtelling weekend eind maart of begin april avond-ochtend-avond (U krijgt instructies van uw FBE in welk weekend dit in uw provincie is vastgesteld)

>  Download het landelijk telprotocol voorjaarstelling

Huishoudelijk Reglement

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2015 werden de voorstellen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging vastgesteld. De statuten werden vervolgens bij de notaris gepasseerd. Hiermee werd de wijziging van de structuur vastgelegd waaraan in de voorgaande drie jaar werd gewerkt. In de loop van 2015 werden de wijzigingen doorgevoerd en medio 2016 zal de vereniging overal in de nieuwe werkwijze actief zijn.

Achtergrond van de gewenste wijziging was de noodzaak om sneller en efficiënter te kunnen werken, zoals van een moderne vereniging mag kunnen verwerkt.

>  Download het Huishoudelijk Reglement

Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland

Door een toename in het aantal overzomerende ganzen in Nederland, is er sprake van meer conflicten met bijvoorbeeld de landbouw. Omdat een goed beeld van de populatieomvang van essentieel belang is, is er onderzocht wat een goede teldatum zou zijn voor overzomerende ganzen. Vanuit een ecologisch oogpunt is de tweede helft van de maand juli de optimale tijd om overzomerende ganzen te tellen. Praktisch gezien is dit ongunstig, vanwege een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers.

van Dorst, N. (2011). Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland – Op zoek naar een optimale datum en methode voor een landelijke telling. Wageningen, Stagerapport, Wageningen University.

>  Download het rapport "Teldata en methode voor overzomerende ganzen