05:50
21:39
Nachtmodus

Gidsdocumenten en telprotocollen

Om de vele vrijwillige bestuurders in de provincies en de WBE’s te ondersteunen stellen we hier diverse ondersteunende documenten beschikbaar.

Schotmeldingskaart beperkte bewegingsjacht

Op 18 oktober 2018 is door het Ministerie van LNV de Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018 vastgesteld. Deze regeling is op 20 oktober 2018 in werking getreden. Het ministerie staat deze ‘beperkte bewegingsjacht’ in Nederland toe om zo jachthouders extra mogelijkheden te geven om de dichtheden van het wilde zwijn te verlagen. Iedere jager dient tijdens de beperkte bewegingsjacht te beschikken over een schotmeldingskaart, waarop de afgegeven schoten worden vastgelegd.

>  Download de schotmeldingskaart beperkte bewegingsjacht

Handreiking beperkte bewegingsjacht

Volgens de Nederlandse methode mogen per jachtveld maximaal zes jagers en zes drijvers (met drie aangelijnde honden) aan de jacht deelnemen. Effectiviteit kan worden vergroot door afstemming met omliggende jachtvelden. Ter ondersteuning bij het organiseren van een veilige, effectieve bewegingsjacht heeft de Jagersvereniging onderstaande handreiking opgesteld.

>  Download de handreiking beperkte bewegingsjacht

Gidsdocument voor effectief verlagen van predatiedruk op weide- en akkervogels

Het terugdringen van predatie is een absolute voorwaarde voor succesvol akker- en weidevogelbeheer. Brits  onderzoek laat ook zien (Fletcher, 2011) dat hiermee het nest- en broedsucces drastisch kan worden vergroot. Onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga gaf met haar predatieprotocol (2011) al een belangrijke aanzet in predatiebeperking. Nu, 7 jaar later, is er veel tijd verloren gegaan zonder dat er samenhangende maatregelen zijn genomen om de predatiedruk op akker- en weidevogels effectief te verlagen. In dit gidsdocument wordt een op de praktijk gestoelde aanbeveling gedaan om wel tot een forse en effectieve vermindering van predatiedruk te komen.

>  Downloaden

Gidsdocument voor de jacht in het kader van Richtlijn 79/409/EEG – De Vogelrichtlijn – van de Raad inzake het behoud van de vogelstand

Dit gidsdocument is bedoeld om één van de hoofddoelstellingen van de dialoog te bereiken door meer verduidelijking te verschaffen over de vereisten van de richtlijn met betrekking tot de jacht, binnen het bestaande wettelijke kader en sterk gebaseerd op wetenschappelijke principes en gegevens en op het algemene oogpunt van instandhouding van de Richtlijn. Het document bouwt voort op het werk dat al heeft plaatsgevonden over de belangrijkste concepten van artikel 7, lid 4, van de richtlijn.

De algemene doelstelling van de richtlijn is het handhaven van de vogelpopulatie in een gunstige staat van instandhouding. Dit feit dient te worden weerspiegeld in het principe van verstandig gebruik.

Bron: Europese Commissie, 2008

>  Download het Gidsdocument voor de jacht in het kader van de Vogelrichtlijn

Handleiding WBE-werkgebied aanpassingen

Vanuit de Wet natuurbescherming en provinciale verordeningen is het voor WBE’s noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die aan WBE’s worden gesteld waaronder de begrenzing van de WBE.  Hieraan zijn de ontheffingen gekoppeld. WBE’s stellen zelf, in afstemming met hun buur-WBE(‘s) en betreffende jachthouders, hun WBE-grenzen vast. WBE-besturen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen WBE-grens!

>  Download de handleiding voor het wijzigen van WBE-grenzen

Telprotocol zomerganzentelling

Op de derde zaterdag van juli is het zover. Dan worden er landelijk zomerganzen geteld. De praktische organisatie en uitvoering daarvan ligt bij de WBE’s. De Jagersvereniging roept haar leden op mee te helpen met deze telling. Om een goed landelijk overzicht te krijgen is er in 2012 samen met diverse organisaties een landelijk telprotocol vastgesteld.

>  Download het telprotocol voor de zomertelling

Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland

Door een toename in het aantal overzomerende ganzen in Nederland, is er sprake van meer conflicten met bijvoorbeeld de landbouw. Omdat een goed beeld van de populatieomvang van essentieel belang is, is er onderzocht wat een goede teldatum zou zijn voor overzomerende ganzen. Vanuit een ecologisch oogpunt is de tweede helft van de maand juli de optimale tijd om overzomerende ganzen te tellen. Praktisch gezien is dit ongunstig, vanwege een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers.

van Dorst, N. (2011). Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland – Op zoek naar een optimale datum en methode voor een landelijke telling. Wageningen, Stagerapport, Wageningen University.

>  Download het rapport "Teldata en methode voor overzomerende ganzen

Telprotocol onderzoek verschil dag- en nachtzichttellingen

Met het onderzoek “Een verschil van dag en nacht” wil de Jagersvereniging een beter beeld krijgen van de wildstand in Nederland. Daarnaast wil de Jagersvereniging meer inzicht krijgen in het verband tussen dagen nachtzichttellingen, zodat eventuele overschattingen/onderschattingen geduid kunnen worden. Dit wordt onderzocht door reguliere tellingen te vergelijken met tellingen die middels een warmtebeeldcamera worden uitgevoerd.

Het onderzoek naar het verschil tussen dag- en nachtzichttellingen heeft dit jaar de focus het telprotocol in de praktijk te beproeven. Op deze manier kunnen we tot een (CBS) gevalideerde methode te komen.

>  Download het telprotocol onderzoek verschil dag- en nachtzichttellingen