06:29
20:45
Nachtmodus

Wat zijn de gevolgen van de landinrichting voor jachthuurovereenkomsten?

De landinrichting, vroeger de ruilverkaveling, heeft verstrekkende gevolgen voor eigenaren en pachters van gronden. Ook kunnen er gevolgen zijn voor de jachthuurovereenkomsten.

In de akte van toedeling worden rechten geregeld of opgeheven, het gaat om rechten die bij de aanvang van de landinrichting zijn gemeld, alle andere vallen er buiten. Uit de bepalingen van de Omgevingswet (artikel 8.3l id 2 Omgevingswet: eigendomsovergang breekt de jachthuur niet open) en artikel 11.70 Besluit activiteiten leefomgeving kan worden bepaald dat jachthuurovereenkomsten eindigen op het moment van inschrijving van de akte van toedeling) kunnen we concluderen dat de jachthuurovereenkomsten blijven bestaan.

De nieuwe eigenaar krijgt met de grond ook de jager en de nog lopende jachthuurovereenkomst. Dus de bestaande velden blijven gehuurd door de jager van vóór de landinrichting.

Indien de jachthuurovereenkomsten niet zijn gemeld bij de aanvang van de landinrichting en verder niet zijn meegenomen in de landinrichtingsprocedure kunnen de jachthuurovereenkomsten geen onderwerp van de akte van toedeling zijn. De jachthuur blijft derhalve bij de jager van vóór de landinrichtingsprocedure.

In uitzondering op deze hoofdregels is in de jachthuurovereenkomsten van de Jagersvereniging de standaardbepaling opgenomen dat de jachthuur eindigt op het moment van inschrijving van de akte van toedeling in de openbare registers. Desgewenst kan deze bepaling door huurder en verhuurder worden doorgehaald.

Ingevolgde artikel 8.3 lid Omgevingswet is een jachthuurovereenkomst nietig voorzover het genot van de jacht op de betreffende grond reeds aan een ander is verhuurd of de verhuurder niet toekwam. Is iemand door landinrichting eigenaar geworden van een stuk grond, betekent dit niet dat hij altijd jachthouder is en dus zelf kan jagen of het jachtrecht kan verhuren.

Het is raadzaam om bij de aanvang van de landinrichting rekening te houden met de jachthuurovereenkomsten. Dit kan veel problemen voorkomen.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items