06:29
20:45
Nachtmodus

Wat wordt verstaan onder het begrip grondgebruiker?

In de Omgevingswet en onderliggende regelgeving wordt diverse malen verwezen naar begrip grondgebruiker. Dit begrip wordt echter niet nader gedefinieerd. Aangezien er sprake is van een beleidsneutrale overgang van de Wet Natuurbescherming naar de Omgevingswet zal ook onder de Omgevingswet met het begrip grondgebruiker niets ander beoogd zijn dan: : degene die gerechtigd is de grond te gebruiken krachtens een zakelijk of persoonlijk recht:

Nadere toelichting:

Een grondgebruiker is iemand die deze grond gebruikt (economisch belanghebbende) om er bijvoorbeeld vee te weiden, gewassen te verbouwen of er een activiteit laat plaatsvinden die hij daar beheert. Voorbeelden van dit laatste zijn een beheerder van een golfterrein, tijdelijk opslagdepot, recreatiegebied e.d. In veel gevallen heeft deze grondgebruiker een pacht- of huurovereenkomst voor dit stuk grond. Indien er geen sprake is van een grondgebruiker zoals hierboven is omschreven (o.a. bij braakligging van grond of natuur) of de grondgebruiker is tevens eigenaar, dan is de eigenaar formeel de grondgebruiker.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items