05:23
21:58
Nachtmodus

Mag een jachthouder aan anderen toestemming verlenen om buiten zijn gezelschap in zijn veld te jagen?

Deze mogelijkheid is er. De jachthouder dient zelf wel in het bezit te zijn van een “jachtakte” of een “valkeniersakte”. Een uitzondering wordt gemaakt voor een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie van samenwerkende jachthouders Wildbeheereenheid, Staatsbosbeheer of een rechtspersoonlijkheid bezittende particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie (bijvoorbeeld Het Groninger Landschap). Deze kan immers niet in het bezit zijn van een jachtakte. Als de toestemming verleend wordt aan anderen dan jachtopzichters, en de jacht met het geweer wordt uitgeoefend, dan moet het jachtveld voldoen aan de oppervlakte eisen. Tevens moet er 40 ha voor de jachthouder beschikbaar zijn en tenminste zoveel maal 40 ha als deze toestemmingen artikel 11.64 lid 1 sub d Bal heeft afgegeven.

Artikel 11.64 lid 1 sub d en 11.76 lid 2 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.01 Jagen buiten gezelschap (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items