05:53
21:37
Nachtmodus

Is het bezit en gebruik van lood- en zinkhagel in Nederland toegestaan?

Bezitters van een “jachtakte” mogen de op de akte vermelde wapens en de bijbehorende munitie voorhanden hebben. In de Circulaire wapens en munitie is bepaald dat houders van een “jachtakte” waarop een hagelgeweer is vermeld ook de bijbehorende (categorie III) lood- en zinkhagelmunitie (zonder extra aantekening) voorhanden mogen hebben (bijvoorbeeld ter uitoefening van de jacht of de beoefening van de schietsport in het buitenland).

Let echter wel op de volgende beperkingen:

  1. Het gebruik van lood- en zinkhagel is niet toegestaan bij het schieten op kleiduiven in Nederland (Besluit kleiduivenschieten Wet milieugevaarlijke stoffen 1))
  2. Op grond van artikel 11.79 lid 6 sub a Bal  is het voorhanden hebben en het gebruik van loodhagel niet toegestaan bij de uitoefening van de jacht, beheer- en/of schadebestrijding.

Op grond van deze bepaling is het toegestaan om loodhagel thuis voorhanden te hebben en te vervoeren naar de jacht (of de schietbaan) in het buitenland. Loodhagel is in Nederland echter niet toegestaan in het veld en op de schietbaan. Zinkhagel mag men voorhanden hebben thuis en in het veld, maar niet op de schietbaan.

1) Het opzettelijk in strijd handelen met het Besluit kleiduivenschieten Wms is op grond van artikel 1a juncto artikel 2 van de Wet op de Economische Delicten (WED) aangemerkt als een ‘misdrijf’ en kan derhalve leiden tot intrekking van het verlof of de “jachtakte”.

Artikel 11.79 lid 6 sub a Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items