05:32
21:39
Nachtmodus

Update intrekking vrijstellingen Gelderland 27/08: provincie gaat in hoger beroep en vraagt voorlopige voorziening aan

Vorige week heeft de Rechtbank Gelderland besloten dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de vrijstellingen in Gelderland. Dat veroorzaakt veel problemen voor agrariërs die hun gewassen willen beschermen tegen faunaschade. De provincie Gelderland gaat daarom in hoger beroep bij de Raad van State tegen het vonnis van de rechtbank dat het goedkeuringsbesluit het Faunabeheerplan Vrijstelling vernietigde. Ook vraagt zij een voorlopige voorziening aan om schadebestrijding snel weer mogelijk te maken. 

De Jagersvereniging heeft de afgelopen dagen op verschillende niveaus volop overlegd met zowel de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE), de provincie Gelderland en landbouworganisatie LTO Noord. De FBE heeft bekend gemaakt welke stappen zij zal zetten in de richting van de provincie.

Provincie gaat in hoger beroep en vraagt voorlopige voorziening aan

Vorige week heeft de Rechtbank Gelderland besloten dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de vrijstellingen (landelijke vrijstelling voor de houtduif, konijn, vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai en de provinciale vrijstelling voor brandgans en woelrat) in relatie tot het Faunabeheerplan Vrijstelling van de provincie Gelderland. Deze uitspraak is een flinke tegenslag voor de agrariërs die faunaschade aan hun gewassen willen voorkomen en voor jagers die hen daarbij helpen. Daarom is het van belang dat de uitspraak door de Raad van State wordt vernietigd. Omdat de provincie de verweerder is in deze zaak is zij de enige partij die in hoger beroep kan gaan en kan vragen om een voorlopige voorziening. De provincie Gelderland, na overleg met de FBE, heeft nu besloten geen nieuw faunabeheerplan in te dienen. De focus ligt op het weerleggen van de systematiek zoals deze door de Rechtbank is verwoord in haar uitspraak. Daarom zal de provincie een voorlopige voorziening aanvragen en in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Zij wordt in deze zaak bijgestaan door externe juristen van Pels Rijcken advocaten.

Vergelijkbare zaak in Noord-Holland

4 augustus jl. heeft de Raad van State een vergelijkbare zaak behandeld in de provincie Noord-Holland in relatie tot de zaak in Gelderland. De Rechtbank in Haarlem was daar eerder van mening dat er geen schadeonderbouwing voor de landelijk vrijgestelde soorten nodig is. De Faunabescherming, dezelfde partij die de zaak in Gelderland voor de rechter heeft gebracht, is hiertegen in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. De Raad van State heeft een toelichting gevraagd aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie LNV). Er zal op korte termijn een tweede zitting plaatsvinden in deze zaak. Het Ministerie van LNV zal uiterlijk 7 oktober a.s. een toelichting geven.

Belangrijk punt dat in beide rechtszaken terugkomt is dat schade veroorzaakt door vrijgestelde soorten tot op heden nooit in aanmerking kwam voor een financiële tegemoetkoming van faunaschade en daarmee niet op structurele wijze werd geregistreerd. Geregistreerde schadecijfers zijn om die reden niet inzichtelijk te maken omdat die schades niet getaxeerd worden. Momenteel wordt daarom onderzocht of de twee zaken (Gelderland en Noord-Holland) gebundeld kunnen worden.

Overleg Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

De provincie en FBE Gelderland hebben ook overleg gehad met het Ministerie van LNV. Uit het overleg bleek dat deze situatie niet was te voorzien. Het is aan het Ministerie van LNV om helderheid te scheppen en kaders te bepalen waaraan een provinciaal faunabeheerplan op dit punt dient te voldoen. De Jagersvereniging zal intensief contact houden met zowel de FBE, het ministerie, LTO Noord, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en andere belangrijke stakeholders door het delen van onze kennis en inzicht om zodoende de kans op een positieve uitkomst van de juridische procedures te vergroten.

Meld faunaschade

De Jagersvereniging roept een ieder op schade te blijven melden, ook die schade die wordt veroorzaakt door soorten die op de landelijke vrijstellingslijst staan. BIJ12 treft momenteel voorbereidingen om, als gevolg van deze uitspraak, de schademeldingen van de vrijgestelde soorten in behandeling te nemen en te taxeren. Als er data wordt verzameld kan de schade immers aangetoond worden en is er ook weer een kans om de geleden schade vergoed te krijgen.

Verder vraagt de Jagersvereniging ook om zoveel mogelijk foto’s van faunaschade per mail te sturen naar [email protected] of te uploaden via www.faunaschade.nl.

  • Delen:

Gerelateerde items