05:23
21:58
Nachtmodus

Veelgestelde vragen intrekking vrijstellingen Gelderland

Gisteren heeft de Jagersvereniging kennisgenomen van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland met betrekking tot het gebruik van vrijstellingen (landelijke vrijstelling voor de houtduif, konijn, vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai en de provinciale vrijstelling voor brandgans en woelrat) in relatie tot het Faunabeheerplan Vrijstelling van de provincie Gelderland. De Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland meldt dat met ingang van 18 augustus 2021 schadebestrijding op de bovenstaande soorten in Gelderland niet is toegestaan. Dit heeft grote gevolgen voor de grondgebruikers en jagers die in Gelderland gebruik maken van deze vrijstellingen.

Ons bereiken veel vragen met betrekking tot deze uitspraak. Hieronder volgen de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u nog overige vragen? Stel ze via [email protected].

Welke consequenties heeft deze uitspraak voor jagers?

Met ingang van 18 augustus 2021 is schadebestrijding op brandgans, woelrat, houtduif, konijn, vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai op basis van de landelijke en provinciale vrijstellingen in Gelderland niet toegestaan. Het is momenteel nog onbekend tot hoelang deze intrekking zal gelden.

Voor konijn geldt dat het nationale jachtseizoen van 15 augustus 2021 tot en met 31 januari 2022 nog van kracht blijft. Datzelfde geldt ook voor de jacht op houtduif in de periode van 15 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Ondanks de uitspraak van de Rechtbank Gelderland is het bejagen van konijnen op dit moment mogelijk. Ook in het kader van schadebestrijding.

Hoe kan een landelijke vrijstelling sneuvelen op basis van provinciaal plan?

De Wet Natuurbescherming geeft zowel de minister als de provincies bevoegdheden met betrekking tot schadebestrijding. Op basis van eerdere rechtelijke uitspraken moet de landelijke vrijstellingslijst ook in de provinciale faunabeheerplannen worden opgenomen. Dit betekent dat de landelijke vrijstellingslijst is gekoppeld aan een provinciaal faunabeheerplan.

De rechtbank in Gelderland heeft op 13 augustus jl. geoordeeld dat schadebestrijding op de vrijgestelde soorten niet goed genoeg is onderbouwd in het faunabeheerplan van de provincie Gelderland. Zij heeft het goedkeuringsbesluit van het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland met betrekking tot het Faunabeheerplan vernietigd.

Gaat dit ook gebeuren in andere provincies?

Deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland gaat in eerste instantie alleen over het gebruik van vrijstellingen in Gelderland.

Dit is niet de enige procedure met betrekking tot vrijstellingen en onderbouwing daarvan. Op dit moment loopt er ook een procedure bij de Raad van State over de provincie Noord-Holland. Ook deze zaak wordt nauwlettend gevolgd door de Jagersvereniging. Wij zullen onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze beide zaken.

Hoe kon dit gebeuren? Wist de Jagersvereniging hiervan?

De Jagersvereniging volgt alle relevante rechtszaken op de voet en bespreekt de ontwikkelingen ook met andere belanghebbende partijen zoals de landbouworganisaties, grondgebruikers en grondeigenaren. Dat is ook een duidelijke rol die de Jagersvereniging vervult als belangbehartigingsorganisatie voor jagers en voorjagers in Nederland. Wat deze casus bijzonder maakt is dat de uitspraak van de Rechtbank Gelderland over de situatie in Gelderland tot gisteren ondenkbaar was. De landelijke vrijstellingslijst valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van de minister van LNV. Door de koppeling van de landelijke vrijstellingslijst en de provinciale faunabeheerplannen heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld dat de reden van schadebestrijding uitgebreider moet worden onderbouwd.

Wat gaat de Jagersvereniging doen?

De Jagersvereniging onderhoudt contact met de provincie Gelderland. De provincie is namelijk de enige partij die in hoger beroep kan gaan tegen deze uitspraak en de partij die om een voorziening kan vragen. Samen met de provincie Gelderland zal de Jagersvereniging er alles aan doen om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen.

Daarnaast zullen wij in dit dossier samenwerken met onze partnerorganisaties waarvan hun achterban direct en indirect wordt getroffen door de uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Wat kunnen jagers en grondbezitters nu doen?

  • Grondgebruikers en jagers kunnen op andere manieren dan “doden met het geweer” eventuele schade zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Denk dan aan het plaatsen van vogelverschrikkers, het overnetten van kwetsbaar en waardevol fruit, het plaatsen van knalapparaten en het door personen in de boomgaarden laten wegjagen van schadeveroorzakende vogels door veel geluid te maken met akoestische middelen zoals pannendeksels, luide muziek of jagers die in de lucht schieten. Dit zijn volgens de provincie allemaal middelen en methoden die op basis van de wet toegestaan.
  • Schade- en afschotcijfers blijven doorgeven, mensen om ons heen (boeren, landeigenaren) aanmoedingen/helpen met het doorgeven van schade en ons verhaal blijven uitdragen naar de buitenwereld.