06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Update 04/08/20 Afrikaanse varkenspest: Besmettingen in Europa blijven oplopen

Duitsland plaatst 300 kilometer hekwerk op Poolse grens

 

Eind juli gaf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een update over Afrikaanse varkenspest in Europa waaruit blijkt dat besmettingen onder wilde zwijnen en gehouden varkens nog altijd blijven oplopen. Duitsland doet er veel aan om een uitbraak in haar land te voorkomen en plaatste inmiddels ruim 300 kilometer hekwerk. De oproep aan alle actieve mensen in de natuur – dus ook aan jagers – is en blijft: neem de hygiënemaatregelen in acht en meld dode dieren!

België

In België zijn geen besmettingen bij wilde zwijnen geweest sinds augustus vorig jaar. Er worden wildcamera’s ingezet voor het opsporen van wilde zwijnen. Eén keer per week wordt het volledige hekwerk van 300 kilometer gecontroleerd en gerepareerd indien nodig. De vondsten van wilde zwijnen die nog positief waren, sinds augustus 2019, waren oude karkas(delen).

Duitsland

Duitsland geeft aan ook nog altijd vrij te zijn van Afrikaanse varkenspest. Er wordt veel inspanning verricht om migratie van wilde zwijnen uit Polen tegen te gaan. In de deelstaten grenzend aan Polen wordt elk gevonden karkas van een wild zwijn getest op aanwezigheid van het virus. Er is op de grens met Polen op diverse plaatsen hekwerk geplaatst; in Mecklenburg Vorpommern over een lengte van 65 kilometer, in Brandenburg over 120 kilometer en in Saksen over 128 kilometer.

Nederland

In Nederland zijn nog geen besmettingen met Afrikaanse varkenspest. Zoals vaker aangegeven zal een introductie in Nederland zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van menselijk handelen en niet van de migratie van besmette wilde zwijnen. Door de verspreiding van Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen in verschillende lidstaten, zoals Polen, nemen de risico’s wel toe. Alert blijven en voorkomen dat besmette (varkensvlees)producten in de natuur of bij gehouden varkens terecht komen, blijft dan ook van het grootste belang.

Polen

In Polen zijn in 2020 vijftien uitbraken geweest en 2.659 besmette wilde zwijnen gemeld. Eén uitbraak was op een houderij met ruim 23.000 varkens en een tweede uitbraak betrof een houderij met ruim 10.000 dieren. Er zijn uitbraken geweest in het westen van het land, en ook een aantal in het oosten en noordoosten (stand tot 16 juni jl.). Sinds het begin van de epidemie zijn 2.199.966 dieren (1.932.230 gehouden varkens en 267.661 wilde zwijnen) getest.

Slowakije

In Slowakije zijn geen uitbraken geweest sinds augustus vorig jaar. De teller staat daar op elf in totaal. Er zijn dit jaar wel 180 besmette wilde zwijnen gemeld, in vier regio’s, op een na allemaal in de gebieden waar al besmettingen bij wilde zwijnen voorkwamen. Er is op 11 juni een besmet zwijn gevonden buiten dit gebied: in de bufferzone daarom heen.

Griekenland

In Griekenland werd de eerste uitbraak op 5 februari bevestigd. Het bedrijf lag in het noordoosten van het land. Vooralsnog lijkt het daartoe beperkt gebleven.

Roemenië

Ook in Roemenië is de ziekte nog niet onder controle. Sinds januari dit jaar zijn 280 uitbraken geweest en 1247 besmette wilde zwijnen aangetroffen. In totaal zijn 979 zwijnen dood gevonden en 268 geschoten. De besmettingen zijn in het hele land gevonden.

Letland

In Letland zijn in 148 besmette zwijnen geteld. Sinds juli vorig jaar zijn er geen uitbraken bij gehouden varkens geweest.

Litouwen

Litouwen heeft in 2020 in totaal 138 besmettingen bij wilde zwijnen vastgesteld. Daarvan waren er 83 geschoten en 55 dood gevonden. In het oosten is een uitbraak geweest op een locatie met 8.555 varkens.

Hongarije

In Hongarije is op dit moment alleen de wilde zwijnenpopulatie besmet. In totaal zijn nu 6.821 besmette wilde zwijnen gemeld.

Bulgarije

In Bulgarije zouden er zeventien uitbraken geweest zijn in 2020 en meer dan 300 besmette wilde zwijnen gemeld.

Sardinië

Sardinië tenslotte is ook nog altijd niet gevrijwaard van infecties. Ook hier zijn nog besmettingen geweest bij wilde zwijnen en is de stand voor dit jaar: 32 besmette zwijnen.

Verspreiding Afrikaanse varkenspest in Azië

In Azië is de ziekte ook verder verspreid. Op de lijst besmette landen staan nu: Mongolië, China, Hong Kong, Vietnam en Cambodja, de Filipijnen, Laos, Taiwan, Noord Korea, Zuid Korea, Oost Timor, Myanmar en Indonesië. Recent zijn daar Papoea Nieuw Guinea en India bij gekomen.

Preventie in Nederland

In Nederland is er een werkgroep die er op is gericht de kans van besmetting in Nederland zoveel mogelijk te verkleinen. Deze werkgroep bestaat uit de vier provincies waar wilde zwijnen voorkomen, de producentenorganisatie varkenshouderij (POV), een aantal natuurorganisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zij maakten een overzicht van acties en aanbevelingen om te voorkomen dat Nederlandse wilde zwijnen en gehouden varkens besmet worden. Dit overzicht overhandigde de werkgroep op 29 mei dit jaar aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Beheer wilde zwijnen
Op de site van de rijksoverheid is tevens een document te vinden met daarin de stand van zaken van het beheer van wilde zwijnen, dat de vier provincies en LNV gezamenlijk hebben opgesteld.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • Jagen op wilde zwijnen in gebieden waarin besmetting voorkomt vraagt om strenge hygiënemaatregelen. Raadpleeg de lokale jagersverenigingen, overheden en kaartbronnen voor de laatste informatie. Houdt in de gaten dat recente kaartjes met uitbraken nooit helemaal accuraat zijn en besmet gebied dus ook groter kan zijn;
  • Transport van (geschoten) wilde zwijnen uit besmet gebied is verboden. Dit geldt ook voor producten of delen van wilde zwijnen. Tanden van geschoten zwijnen vormen geen significant risico en mogen wel meegenomen worden. U dient deze ter plaatse van het afschot uit de schedel te verwijderen, te reinigen en indien mogelijk te ontsmetten;
  • Wanneer jagers in of rond besmet gebied komen, ook al is het niet voor de jacht op wilde zwijnen, dienen zij op de locatie zelf maatregelen te nemen zoals reiniging en ontsmetting van alle materialen die mogelijk in aanraking zijn geweest met wilde zwijnen of bloed. Concreet: grondig reinigen en indien mogelijk ontsmetten van auto, materialen, kleding en schoeisel;
  • Zorg dat jachthonden niet in contact komen met wilde zwijnen, of delen van wilde zwijnen;
  • Ook bij jacht buiten de besmette gebieden is reiniging belangrijk als preventieve maatregel;
  • Het meenemen van wild uit niet besmet gebied naar Nederland dient volgens actuele hygiëneprotocollen plaats te vinden. Zorg dat u op de hoogte bent van de in dat land of gebied geldende regelingen;
  • Vermijd bezoek van varkenshouderijen binnen 72 uur na de jacht en ga niet met kleding en schoeisel die u in het veld gedragen heeft een varkenshouderij bezoeken;
  • Neem contact op met de NVWA wanneer u in Nederland verdachte zwijnenkadavers aantreft. Gebruik hiervoor het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188.
  • Voor meer informatie:
   WBVR
   OIE
   GD
   DWHC

 • Delen:

Meer informatie