05:39
21:31
Nachtmodus

Subsidie voor aanleg nieuwe landschapselementen in veengebieden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een nieuw subsidiepotje beschikbaar voor grondeigenaren die willen investeren in bijvoorbeeld het verbeteren van de grondwaterstand of in nieuwe landschapselementen. Het doel van de gesubsidieerde projecten moet bijdragen aan meer biodiversiteit en een beter klimaat. In totaal is er ruim 14 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

De NPILV-subsidie is met name bedoeld voor eigenaren van landbouwgrond, die uit veengrond bestaat. De projecten die voor subsidie in aanmerking komen hebben betrekking op dan wel de aankoop, het plaatsen en het afrasteren van landschapselementen of de aankoop en het plaatsen van elementen voor het verbeteren van de grondwaterstand in veengrond.

Typische jagersprojecten

Dit betekent dat projecten waar jagers zich mee bezig houden in veengebieden nu in aanmerking kunnen komen voor een subsidie van 70.000 tot 500.000 euro per project. Je hebt het dan over projecten als:

  • De aanleg van natuurvriendelijke oevers, sloten en poelen
  • De aanleg van natuurvriendelijke overhoeken
  • Het aanleggen van meerjarige bloemrijke akkerranden of kruidenrijke akkerranden
  • Het planten van een alleenstaande boom, bomenrij, groep bomen of heggen
  • Het creëren van houtwallen

Vanzelfsprekend moeten de projecten aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 30 december 2022 worden ingediend. Meer over de details en voorwaarden over de regeling vind je op: www.rvo.nl/subsidies-financiering/npilv

  • Delen: