06:27
20:46
Nachtmodus

Jagersvereniging en FACE voor u aan het werk – november 2020

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging behartigt de belangen van alle 27.000 jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Dit doen wij door beleidsmakers, partnerorganisaties en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens over onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. En door samen te werken op belangrijke dossiers. De doelstelling is het verbeteren van wet- en regelgeving voor jagers en wildbeheereenheden. Zie hieronder het overzicht van onze activiteiten in november 2020.

Landelijk

Kamervragen over e-screener

Op 4 september 2020 stelde CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam Kamervragen over de e-screener aan minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Deze vragen zijn op 14 oktober beantwoord. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in een zaak over de e-screener die was aangespannen door de Jagersvereniging.

De rechtszaak draaide om de beslissing van Korpscheftaken om geen jachtakte te verlenen na een negatieve uitslag van de e-screener. Zelfs nadat de jager een psychologisch rapport kon indienen dat de uitslag van de e-screener teniet deed werd er geen jachtakte verleend. De contra-expertise was zonder argumentatie aan de kant geschoven door de politie. De jager werd door de rechter in zijn gelijk gesteld. Van Dam stelt dat met deze uitspraak ‘de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener is weggevallen’.

Bij de Jagersvereniging zijn op dit moment 20 gevallen bekend die een contra-expertise in de vorm van een psychologisch rapport hebben aangeleverd. In alle gevallen is de uitslag van de e-screener weerlegd. Volgens de Jagersvereniging toont dit opnieuw de ondeugdelijkheid van de e-screener aan. De minister geeft in zijn beantwoording aan dat hij inmiddels aan de politie de instructie heeft gegeven dat bij een gunstig psychologisch rapport dat voldoet aan gestelde voorwaarden, de e-screeneruitslag van betreffende aanvrager terzijde wordt geschoven en doorslaggevende waarde wordt toegekend aan de contra-expertise. De kosten voor een contra-expertise bedragen € 1.500,-. De Jagersvereniging is met Kamerlid Van Dam van mening dat dit een buitenproportionele last is voor individuele burgers om zich tegen het instrument e-screener te verweren. In zijn beantwoording geeft minister Grapperhaus aan dat de e-screener dit najaar zal worden geëvalueerd met de politie en TNO. Hierbij zullen ook de Jagersvereniging en de KNSA worden betrokken.


Provincies

 

Drenthe

Overleg met gedeputeerde Jumelet

Op 9 oktober vond het halfjaarlijkse gesprek plaats tussen de provincie en de afdeling Drenthe van de Jagersvereniging. Bij de digitale sessie waren namens de provincie gedeputeerde Henk Jumelet en teammanager Arnout Venekamp aanwezig en de Jagersvereniging werd vertegenwoordigd door afdelingsvoorzitter Bert Dilling en secretaris Thijs Jansen. De provincie liet weten subsidie toe te kennen aan de ontwikkeling van een kwaliteitsimpuls voor jachtgerelateerde bestuurders. Dat sluit uitstekend aan bij het Drentse project om tot slagvaardiger, toekomstbestendige WBE’s te komen. Ook het nulstandbeleid voor zwartwild kwam aan de orde. Omdat het toekennen van een machtiging voor alle Drentse jagers juridisch gezien een risico inhoudt, wordt gezocht naar andere opties. Daarnaast uitte de Jagersvereniging haar zorg over de provinciebreed afnemende stand van boerenlandvogels. Gesproken werd over de interessante resultaten van het ‘Ermberaad’, waarin boeren, vogelbeschermers en jagers drie jaar lang intensief samenwerkten op lokaal niveau. Over de soms weerbarstige praktijk van de afhandeling van faunaschadeclaims  zegde de gedeputeerde toe een sessie te organiseren om de meest voorkomende pijnpunten bespreekbaar te krijgen.

 

Friesland

Noodklok weidevogelstand

Op 1 oktober hebben Siebren Siebenga, voorzitter Jagersvereniging afdeling Friesland, Frans Kloosterman van de BFVW (Bond Friese Vogelwachten), Wigle Sinnema, Hans Kroodsma en Albert van der Ploeg namens de Collectieven en Jan Teade Kooistra namens de LTO overleg gevoerd met de gedeputeerden Klaas Fokkinga en Douwe Hoogland over de weidevogelstand in Friesland. De kern van hun boodschap was dat het huidige rendement van het weidevogelbeheer negatief is. Positieve effecten van beheer worden op grote schaal teniet gedaan door predatie van nesten en kuikens. Zonder ingrijpen in populaties van predatoren is herstel niet mogelijk. Er is geen tijd meer om te wachten tot het leefmilieu van alle boerenland weer optimaal is voor weidevogels. Om dit mogelijk te maken moet het provinciebestuur de ruimte in de regels van de Wet Natuurbescherming opzoeken. Er kan veel meer met ontheffingen gewerkt worden. Provinciale Staten kunnen vrijstellingen verlenen om soorten te bejagen die niet in hun bestaan bedreigd worden, zoals vos en steenmarter. Monitoring en betrouwbaarheid van gegevens blijven van groot belang. De Faunabeheereenheid is graag bereid om een opzet te maken voor het predatiehoofdstuk in het faunabeheerplan. Een goed idee volgens de gedeputeerden. De vier organisaties vonden goed gehoor bij de gedeputeerden die er zich van bewust zijn dat het voortbestaan van onze weidevogels aan een zijden draadje hangt.

 

Groningen

Kennismakingsgesprekken

Op donderdag 7 oktober hebben Evert Jan Alberts, voorzitter afdeling Groningen, en regiomanager Paulien Niewold verschillende digitale gesprekken gevoerd. Er was een kennismakingsgesprek met de heer Zwart, beleidsmedewerker Groene Wetten van de provincie Groningen. Gesproken werd onder andere over predatiebeheer en weidevogels, het Faunabeheerplan ree, de FBE en soortenbescherming. Ook was er een kennismakingsgesprek met gedeputeerde Staghouwer en de heer Vos, beleidsmedewerker natuur. Aan de orde kwam onder andere wolven, de goede samenwerking tussen de Jagersvereniging en de provincie, de zorgen van de Jagersvereniging over het Faunabeheerplan ree, het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade en predatiebeheer in het kader van weidevogels.

 

Limburg

Mogelijke pilot huiskatten uit natuurgebieden

Een delegatie van de Jagersvereniging Limburg sprak op 5 oktober in aanwezigheid van regiomanager Ger van Hout met een woordvoerder van het Limburgs Landschap over het uitwerken van een FBE-pilot waarin wordt beoogd om huiskatten uit natuurgebieden weg te vangen en weg te houden ter bescherming van kwetsbare soorten als patrijs, korenwolf en weidevogels.

Overleg met Faunabeheereenheid

Op 15 oktober had de Jagersvereniging Limburg een gesprek met de overige partners in de FBE. Op de agenda stonden onder meer de nieuwe faunabeheerplannen voor bever, steenmarter en das, en het nieuwe beheerplan luchthavens dat binnenkort wordt opgestart. Verder werd gesproken over het resultaat van de zomertelling van ganzen, de voorwaarden voor de ontheffing vos, en het afschot van reeën en zwijnen.


Gelderland

Handhavingsconvenant Rijntakken

Op 12 oktober voerde de Jagersvereniging en de WBE Wijchen en Waal overleg met de burgemeester van de gemeente Beuningen over de onderlinge samenwerking en een financiële bijdrage van de gemeente aan het lopende jachtopzichterproject 2020-2022. De gemeente is erg tevreden over de inzet van de jachtopzichter in het natuurgebied Rijntakken ter bescherming van de Natura 2000- doelstellingen in dit gebied. De onderlinge samenwerking wordt verder geformaliseerd en versterkt door ondertekening van een handhavingsconvenant en een jaarlijkse donatie van de gemeente aan het project.

 

Utrecht

Pilot verwilderde katten

Op 14 oktober 2020 zijn er in de Provinciale Statenvergadering vragen gesteld over het goedgekeurde Faunabeheerplan. Veel aandacht was er voor de verwilderde kat in de natuur. Dierenwelzijnsorganisaties, Stichting zwerfkatten Nederland en Dierenlot pleitten voor het inzetten van alternatieve beheermaatregelen, waaronder de TNRC-methode (vangen, neutraliseren (castreren of steriliseren), chippen en indien mogelijk herplaatsen). Gedeputeerde Hanke Bruin Slot heeft ingestemd met een pilot in een ‘specifiek’ gebied in de provincie om kennis op te doen over deze methode. Om de faunaschade door de verwilderde kat te beperken blijven de huidige beheersmaatregelen, waaronder afschot, conform het Faunabeheerplan van kracht. Om te komen tot gezamenlijke doelstellingen, zoals het terugdringen van verwilderde katten in de natuur, registreren en eventueel herplaatsen in een bebouwde omgeving, werkt de Jagersvereniging samen met betrokken organisaties.

 

Noord-Brabant

Interventieteam

Het FBE-bestuur Brabant is voornemens een interventieteam in te richten. Regiomanager Christel Schattevoet is bij dit proces betrokken. Het interventieteam kan worden ingezet als er geen of onvoldoende invulling wordt gegeven aan het beheer van wilde zwijnen op regionaal niveau. Voorafgaand wordt een escalatieladder doorlopen voor een lokale oplossing waarbij gesprekken plaatsvinden met jachthouders, grondgebruikers of -eigenaren. De WBE speelt hierin een bemiddelende rol. Wanneer resultaat uitblijft, beslist de FBE of het interventieteam in werking treedt. Om kandidaten te werven voor dit interventieteam is een vacature opengesteld. Inmiddels heeft een eerste selectie plaatsgevonden, en is met een aantal kandidaten een gesprek gevoerd door de selectiecommissie. De selectiecommissie adviseert het FBE-bestuur over de vorming van het interventieteam. Het FBE-bestuur zal aan de hand van dit advies het interventieteam samenstellen.

 

FACE

Nieuw Europees landbouwbeleid

In Brussel is er zowel in het Europees Parlement als door de Europese lidstaten overeenstemming bereikt over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Dit beleid bepaalt in grote mate hoe de landbouw er in de komende zeven jaar uit gaat zien. De koepelorganisatie FACE pleitte in de afgelopen twee jaar voor meer ruimte voor biodiversiteit in het landbouwbeleid. Veel van deze voorstellen hebben het niet gehaald, maar boeren kunnen in de toekomst met zogenoemde ‘eco-regelingen’ subsidie ontvangen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie zullen nu gaan onderhandelen over het definitieve beleid. Dit gaat waarschijnlijk pas in 2023 van start. Tegen die tijd moet Nederland zijn plannen voor de invulling van dit beleid klaar hebben.

 

  • Delen:

Gerelateerd nieuws