05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Reactie Jagersvereniging op Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

‘Laat zien dat je werk maakt van werkbare regelgeving’


De huidige Wet Natuurbescherming – waar jacht, beheer en schadebestrijding nu onder vallen – gaat over in de Omgevingswet. Die nieuwe wet wordt naar verwachting 1 januari 2022 van kracht. Het sluitstuk daarvan is de Aanvullingsregeling natuur. Deze lag de afgelopen twee maanden ter consultatie, wat betekent dat organisaties hun inbreng konden geven. Ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gaf haar reactie. Die vatten we hieronder op hoofdpunten samen.

De Aanvullingsregeling natuur maakt straks onderdeel uit van de nieuwe Omgevingswet en wordt belangrijk voor jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Zo staan er bijvoorbeeld de jachtseizoenen voor de wildsoorten in beschreven, de middelen waarmee dieren mogen worden gevangen en gedood en de landelijk vrijgestelde soorten.

De Jagersvereniging reageerde op een aantal zaken in de Aanvullingsregeling natuur:

1. uitbreiding van de wildlijst

2. de extra eisen aan ontheffingen voor schadebestrijding en populatiebeheer

3. de vorm en duur van de jachtakte.

Toevoeging soorten aan de wildlijst

De Jagersvereniging pleit al enkele jaren voor uitbreiding van de wildlijst. In haar reactie op de Aanvullingsregeling natuur stelt de Jagersvereniging dan ook voor de soorten ree, wild zwijn, edelhert, smient, grauwe gans en kolgans te toetsen aan de criteria voor plaatsing op de wildlijst. De genoemde soorten komen algemeen voor, zorgen voor miljoenen aan schade elk jaar en worden nu al bejaagd op basis van ontheffingen en vrijstellingen. Die bevatten veel onnodige en belemmerende regels.

Om een soort aan de wildlijst toe te kunnen voegen, geldt de regel dat de soort algemeen voorkomt in Nederland en de jachtdruk moet kunnen weerstaan. Als uit de door de Jagersvereniging gevraagde toetsing blijkt dat de genoemde soorten voldoen aan de criteria, dan moet het ministerie de wildlijst aanpassen. Vervolgens moet zij in de Ontwerp-aanvullingsregeling natuur per wildsoort een jachtseizoen vaststellen.

Ook de Federatie Particulier Grondbezit en Nationaal Park De Hoge Veluwe pleiten in hun reactie voor uitbreiding van de wildlijst.

Extra eisen ontheffingen

In de Ontwerp-aanvullingsregeling introduceert het ministerie nieuwe, extra eisen voor het aanvragen van ontheffingen, bijvoorbeeld voor schadebestrijding en populatiebeheer. Denk dan aan extra onderzoek of een ‘ingetekende topografische kaart met de locatie van de handelingen en de verspreiding van de vogelsoorten’.

Volgens de Jagersvereniging zijn de aanvullende en nieuwe eisen in strijd met het beleidsneutraal overzetten van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De aanvullende eisen voegen immers nieuwe toetsingscriteria toe aan het proces van de vergunningverlening.

Daarnaast zorgt het plaatsen van de ontheffingsvereisten op meerdere posities in de Omgevingswet voor verwarring. Ook zorgen de eisen zoals die zijn toegevoegd door de minister voor een hogere administratieve last voor grondeigenaren en uitvoerders van de vergunningen.

Vorm en duur jachtakte

Tot slot heeft de Jagersvereniging gepleit voor een meerjarige, digitale jachtakte. De Jagersvereniging geeft al enkele jaren aan dat een digitaal systeem voor de jachtakte met een langere geldigheidsduur de administratieve lasten voor de jager en de overheid verminderen.

De naam van de jachtakte zal in de Omgevingswet veranderen. Daar gaat het een ‘omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit’ heten.

Reactie Laurens Hoedemaker, directeur: ‘Zet in op werkbare regels voor jagers en wildbeheereenheden’

In een reactie laat de directeur van de Jagersvereniging Laurens Hoedemaker weten dat de regelgeving in de nieuwe Omgevingswet – ondanks de belofte – niet beleidsneutraal lijkt over te gaan. Ook lijkt er niet tegemoet te worden gekomen aan de belofte in het regeerakkoord voor vermindering van de regeldruk. ‘In plaats van het vereenvoudigen van regels zodat het voor vrijwilligers in onze maatschappij beter werkbaar wordt, lijkt de Omgevingswet er nog een schepje bovenop te doen met extra eisen voor het afgeven van ontheffingen. Natuurlijk komen meerdere organisaties hiertegen in het verweer!

We zouden graag zien dat het Kabinet haar belofte voor minder regeldruk nakomt. Daarom zegt de Jagersvereniging: toets de soorten die nu al worden bejaagd voor beheer en schadebestrijding aan de wildlijstcriteria, schrap de extra regels voor ontheffingen en maak werk van de digitale, meerjarige jachtakte. Daarmee laat je al overheid zien dat werk maakt van werkbare regelgeving en dat je de vele vrijwillige jagers die zorgen voor een leefbaar landschap serieus neemt.’

Documenten
Alle inbreng door diverse organisatie vindt u op de website Overheid.nl

Vervolg
De behandeling van de Aanvullingsregeling natuur in de Eerste Kamer staat gepland op 30 juni aanstaande.

Lees de volledige reactie van de Jagersvereniging op de Aanvullingswet natuur

Ga naar de PDF
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws