05:33
21:38
Nachtmodus

Polen

Om met uw wapen in Polen te gaan jagen moet  u aan de Poolse grens tonen:

 • Uw witte voucher; in dit document verklaart de Poolse overheid dat de gast in Polen gerechtigd is te jagen op de in het document genoemde plaats en het genoemde wild. Zonder dit document is het niet mogelijk in Polen te jagen*).
 • Uw Europese vuurwapenpas (EVP). Controleert u zorgvuldig of het door u vervoerde wapen daarop correct is vermeld. Het zou niet de eerste keer zijn dat een jager aan de grens wordt teruggestuurd om dat het wapen niet of onjuist is vermeld.
 • Denkt u er aan dat het verboden is om meer dan 100 patronen mee te nemen naar Polen.

Wanneer u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, is het niet meer noodzakelijk eerst het Poolse consulaat of de ambassade te bezoeken.

*) Volgens de Poolse wetgeving is het niet mogelijk om in Polen te jagen op uitnodiging van een Poolse jager, tenzij deze van de regering toestemming heeft om buitenlanders uit te nodigen. In dat geval is men ook gerechtigd het witte voucher uit te geven. Denkt u er ook aan dat het Polen verboden is om te jagen met een ander wapen dan dat van uzelf.  Dit betekent o.a. dat het lenen van een wapen in Polen om te jagen niet is toegestaan. Overtreding van bovengenoemde bepalingen kan ernstige consequenties hebben, zoals het in beslag nemen van geweren en andere bezittingen en kan resulteren in gevangenisstraf.

Poolse jachtfederatie

De basis van de jacht in Polen vormen grote aaneengesloten jachtvelden, waarbij oppervlakten van 10.000 ha of meer geen uitzondering vormen. In vrijwel alle gevallen huren de Poolse jagers het jachtrecht van de Poolse staat. Zij vormen jachtclubs met minimaal 50 leden  die over een lange periode in hetzelfde jachtveld jagen. Dit vormt volgens de Poolse wetgeving de beste waarborg voor het beheer van het wild. Ook in de jachtwet is dit uitgangspunt gehandhaafd en zijn deze autonome jachtclubs de basis van wildbeheer en jacht. Alle jachtclubs zijn volgens hetzelfde model georganiseerd en per regio aangesloten bij de Poolse jachtfederatie. Het lidmaatschap daarvan is verplicht. De jachtfederatie wordt door de staat gecontroleerd. Iedereen in Polen kan, na het succesvol afleggen van het jachtexamen, lid worden van een jachtclub. Het lidmaatschap geeft het recht om op klein- en schadelijk wild te jagen.

Jachtexamen

Jachtexamen en praktijkervaring verplicht Evenals Nederland kent Polen een verplicht jachtexamen. De cursus die voor dit examen opleidt duurt drie jaar. Na de cursus is er een examen waarin de kennis van theorie en praktijk wordt getoetst, gevolgd door een examen schietvaardigheid. Wanneer men voor beiden slaagt mag men jagen. Het eerste jaar echter uitsluitend met een jacht(hagel)geweer. Na dat jaar kan men een vervolgexamen afleggen om ook met de kogelbuks te mogen jagen. Wanneer ook dit examen met goed gevolg is afgesloten mag men met de kogelbuks alleen op kaalwild jagen. Eerst na drie jaar praktijkervaring op grofwild komt de Poolse jager in aanmerking om deel te nemen aan het afschot van geweidragers.

Wanneer is het jachtseizoen in Polen?

 • Edelhert, hert van 21 augustus t/m februari
 • Edelhert, hinde van 1 oktober t/m 15 januari
 • Edelhert, kalf van 1 oktober t/m februari
 • Damhert, hert 1 oktober t/m 31 januari
 • Damhert, hinde en kalf van 1 oktober t/m 15 januari
 • Reebok van 11 juni t/m 30 september
 • Reegeit en kalf van 1 oktober t/m 15 januari
 • Eland, jacht gesloten (jaarrond beschermd)
 • Wildzwijn, keiler van 15 augustus t/m 15 januari
 • Wildzwijn, zeug en overige juveniele dieren 1 april t/m februari
 • Moeflon, ram 1 oktober t/m februari
 • Moeflon, ooi 1 oktober t/m 15 januari
 • Das 1 september t/m 30 november
 • Hermelijn en marterachtigen 1 september t/m 31 maart
 • Vos, wasbeer, wasbeerhond en nerts 1 juli t/m 31 maart
 • Muskusrat 11 augustus t/m 15 april
 • Haas en konijn 1 november t/m 31 december

In gebieden waar korhoenders en auerhanen voorkomen mogen vos, das, hermelijn, marterachtigen, wasbeer, wasbeerhond en nerts jaarrond bejaagd worden.

Jacht op grofwild

De Poolse staat beoordeelt het wildbeheerplan dat door de jachtclub wordt voorgelegd. Alleen op basis van een goedgekeurd plan kan de jachtclub aan haar leden een afschotvergunning voor grofwild verlenen. Het wild dat op deze wijze wordt geschoten is eigendom van de jachtclub en wordt ‘in de huid’ verkocht. Verkoop van schoongemaakt wild is namelijk verboden. Om bijvoorbeeld reerug te mogen verkopen is een aparte vergunning van de staat nodig en die wordt niet aan jachtclubs gegeven. De verkoop van wild gebeurt door een poelier of door staatsbedrijven, waarbij veel wild bestemd is voor de export o.a. naar Nederland.

Verkoop van wild

De verkoop van wild vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de jachtclubs. Niet alleen om de jachthuur te betalen maar vooral om wildschade te vergoeden. Deze wildschade vormt op de begrotingen van de jachtclubs een onzekere factor, vooral omdat wildschade aan de landbouw aanzienlijk kan zijn. Overigens wordt schade aan de bosbouw niet tot wildschade gerekend. In Polen huldigt men het standpunt dat het bos de natuurlijke levensruimte is van het ree-, rood-, zwart- en overig grofwild. Dit in schril kontrast met bijvoorbeeld Duitsland waar veel bosbouwers het liefst alle grofwild zien verdwijnen uit het bos. Zeker nu de laatste jaren de prijzen van het wild zijn gedaald, vormt ook het jachttoerisme een belangrijke bron van inkomsten voor de Poolse jachtclubs. Naast de gebieden die verhuurd zijn aan jachtclubs, kent Polen grote aaneengesloten terreinen die in beheer zijn bij de staat. Voor de jacht op grofwild in deze zogenaamde staatsjachten maakt het staatsbosbeheer, dat verantwoordelijk is voor het district, een afschotplan. Afschot van een stuk grofwild kan alleen plaatsvinden op basis van een vergunning, ongeacht of het een Poolse jager, Poolse boswachter of buitenlandse jager betreft. De jachtreisbureaus verkrijgen deze afschotvergunningen van de Poolse jachtclubs of van de staatsjachten, waarbij de grotere jachtreisbureaus’s vaak exclusieve contracten met de staatsjachten voor het volledige afschot sluiten.

Buitenlandse jagers

Er zijn een aantal zaken waar men als buitenlandse gast in Polen rekening mee moet houden. Zo is het door de recente wetswijziging aan een Poolse jager wettelijk niet meer toegestaan om zijn wapen aan een jachtgast uit te lenen. Dit betekent dus dat men voor de jacht in Polen altijd zijn eigen wapen zal moeten dragen. Om een wapen over de Poolse grens te kunnen transporteren, heeft men een Poolse wapenvergunning nodig. Deze wapenvergunningen zijn alleen te verkrijgen via de erkende bureaus. Deze ontvangen daarvoor een zogenaamde “voucher” met daarop een toelatingsnummer voor het jachtveld. De Poolse wapenvergunning moet worden aangevraagd bij de ambassade. Bij de aanvraag moet de Nederlandse jager zijn paspoort en zijn jachtakte overleggen.

Strenge controle

Naast bovengenoemde maatregelen heeft de staat meer voorwaarden geschapen voor een betere controle op de jacht en een beperking van illegale praktijken. Zo zijn de boetes voor het schieten van wild in gesloten jachttijd aanzienlijk verhoogd met 100 % en meer. Bovendien moet al het geschoten wild en de eventuele trofeeën worden voorzien van een label. Hierop wordt o.a. vermeld wanneer het stuk wild geschoten is en de verleende afschotvergunning. Alleen trofeeën voorzien van dit label mogen worden uitgevoerd. Trofeeën worden niet alleen gewogen om de prijs te bepalen voor het te betalen afschot. Zij moeten nu ook worden  gecontroleerd door het plaatselijke kantoor van staatsbosbeheer in het district. De jachtbegeleider wordt op basis hiervan beoordeeld op juist of foutief afschot. In het geval van foutief afschot krijgt de jachtbegeleider een rode punt. Teveel rode punten in een seizoen betekenen dat een jachtbegeleider één of meerdere seizoenen geen buitenlandse gasten meer mag begeleiden. Ook de Poolse jager is verplicht alle trofeeën te tonen. Wie dit niet nakomt wordt uitgesloten van de jacht op trofeedragers. Inmiddels is men aan de relatief nieuwe maatregelen gewend. Wanneer een stuk wild niet voldoet aan de selectienormen, zal de jachtgids zeker geen toestemming geven om het te schieten.

Privéjacht

Een belangrijke verandering in de nieuwe jachtwet is dat het jachtrecht gekoppeld werd aan het bezit van het land. Zo ontstonden er na ruim 50 jaar weer privé jachtterreinen in Polen. Het aantal privé jachtterreinen is echter klein. Nu ook Nederlanders in Polen grond hebben verworven, doet de vraag zich voor of men daar dan ook gasten mag ontvangen. Om buitenlanders te mogen laten jagen of uitnodigen voor de jacht op deze privé terreinen moet de eigenaar een vergunning hebben om jacht te mogen organiseren. Deze vergunning is alleen voorbehouden aan een aantal erkende jachtorganisaties. de eigenaar zal dus met een dergelijke organisatie moeten samenwerken. Overigens mag een buitenlander volgens de Poolse grondwet nooit voor 100 % eigenaar zijn van grond of onroerend goed in Polen.

Toegestane wapens en kalibers

Bij de jacht op edelherten, damherten, moeflons en wilde zwijnen mogen alleen kogelgeweren gebruikt worden met een trefenergie op 100 meter van tenminste 2000 joule. Voor elanden geldt een trefenergie op 100 meter van tenminste 2500 joule.

Europese Vuurwapenpas noodzakelijk

Polen behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie afdeling Korpscheftaken die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU. Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole!

Meer informatie

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de Poolse Jagersvereniging (Polski Związek Łowiecki):

Nowy Świat 35 PL-00-029 Warszawa, Poland:

tel: +48 22 55 65 500
website: www.pzlow.pl
e-mail: [email protected]

Versie 07 – 2018