05:50
21:39
Nachtmodus

Wat is een opdracht, hoe kom ik er aan en wanneer mag ik die gebruiken?

De opdracht (onder de Flora- en faunawet was dit een aanwijzing)  wordt gedaan door de provincie op basis van haar faunabeleid. Er is geen aparte aanvraag voor nodig. De opdracht mag u gebruiken als u schriftelijke toestemming heeft van de grondgebruiker, tenzij de provincie heeft bepaald dat deze toestemming niet nodig is (bijvoorbeeld voor het schieten van exoten en verwilderde dieren zoals de nijlgans). Als gebruik gemaakt mag worden van het geweer is de 40 hectareregeling van toepassing.

Artikel 3.18 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.04 Aanwijzing (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items