05:53
21:37
Nachtmodus

Onder welke voorwaarden mogen ganzen bejaagd worden?

Voor alle vormen van beheer en schadebestrijding heeft u de schriftelijke toestemming nodig van de grondgebruiker of een doorschrijving hiervan. Zie de formulieren 2.2 en 2.3: www.jagersvereniging.nl/downloads/jachthuur/

Daarnaast zijn er per diersoort vaak nog aanvullende documenten nodig. Voor een duidelijk overzicht worden hierbij 3 categorieën ganzen onderscheiden. De landelijk vrijgestelde gans, exoten en verwilderde ganzen en overige ganzen.

Landelijk vrijgestelde ganzen

De Canadese gans staat op de landelijk vrijstellingslijst hetgeen inhoudt dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er in het omringende gebied op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna. Artikel 11.43 Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 4.18 Omgevingsregeling Ook mogen bij de bejaging hiervan lokkers gebruikt worden.

 Exoten en verwilderde ganzen

Voor de bejaging van exoten en of verwilderde ganzen met het geweer is een provinciale opdracht vereist (artikel 11.75 Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 3.67 Besluit kwaliteit leefomgeving). Een opdracht voor met name nijlganzen, Indische ganzen en verwilderde boerenganzen is er niet in elke provincie. U kunt een overzicht hiervan vinden op ons internet. Indien er een aanwijzing is mogen er ook lokkers gebruikt worden.

Overige ganzen

Dit zijn de grauwe gans, kolgans en brandgans. Om deze ganzen te kunnen bejagen dient u te beschikken over een provinciale ontheffing (artikel 11.37 Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 8.74j Besluit kwaliteit leefomgeving).

Een dergelijke ontheffing of informatie hierover kunt u aanvragen bij de faunabeheereenheid van de bewuste provincie. Zie: http://www.faunabeheereenheid.nl/contact/

Als u vervolgens een dergelijke ontheffing heeft mag u niet zonder meer lokkers gebruiken. Het lokmiddel dient namelijk omschreven te zijn in de ontheffing. Als hierover niets in staat mag u geen lokmiddel gebruiken.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items