06:29
20:45
Nachtmodus

Wat is een “ontheffing”, hoe kom ik er aan en wanneer mag ik die gebruiken?

Een omgevingsvergunning is een toestemming van de provincie om beschermde inheemse dieren te verjagen, te vangen of te doden. De omgevingsvergunning wordt in de regel aangevraagd door de Faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. De omgevingsvergunning krijgt u in het algemeen via de Wildbeheereenheid. Als u de omgevingsvergunning gaat gebruiken heeft u schriftelijke toestemming nodig van de grondgebruiker. Als gebruik gemaakt mag worden van het geweer is de 40 hectareregeling van toepassing.

In alle vragen over jagen wordt nog voor het gemak het oude begrip ontheffing, vrijstelling en opdracht gebruik. Dit zijn onder de Omgevingswet allemaal omgevingsvergunningen flora- en fauna-activiteiten geworden. Omdat de oude begrippen nog breed toegepast worden handhaven we deze voorlopig totdat bekendheid met nieuwe begrippen groter is.

Dit geldt overigens ook voor het begrip jachtakte en jachtaktehouder, onder de Omgevingswet worden dit respectievelijk een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit en de houder van een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Maar de begrippen jachtakte en jachtaktehouder worden nog dusdanig veel gebruikt dat we deze termen voorlopig handhaven.

Artikel 8.74j, 8.74k en 8.74l Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.03 Ontheffing (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items