05:53
21:37
Nachtmodus

Mag een jachthouder aan een jachtopzichter toestemming geven buiten zijn gezelschap te jagen in zijn veld van 45 ha?

Voor een jachtopzichter geldt een afwijkende bepaling en is het voldoende als de jachthouder/jachtaktehouder een veld heeft dat minimaal 40 ha groot is en aan de overige eisen voldoet.

Aan een jachtopzichter zijn er echter wel een aantal eisen verbonden zoals staat beschreven in artikel bijlage I bij artikel 1.1 van het Bal (begrippen):

jachtopzichter: degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten;

Artikel 11.64 lid 1 sub c Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.09 Jagende kinderen en jachtopzichter (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items