05:32
21:39
Nachtmodus

Hoeveel jagers mogen een jachtveld samen bejagen?

Bijvoorbeeld: Kan een jachtveld van 165 ha aan 4 jachthouders gezamenlijk worden verhuurd?

Voor de jacht met het geweer geldt dat jachtvelden ingevolge artikel 3.12 lid 1 onderdeel a van het Besluit natuurbescherming, een aaneengesloten oppervlakte moeten hebben van ten minste 40 ha per jachthouder. Indien bijvoorbeeld 4 personen het jachtgenot hebben gehuurd, dan moet het jachtveld een aaneengesloten oppervlakte hebben van tenminste 160 ha. Het jachtveld van 165 ha mag aan 4 jachthouders gezamenlijk worden verhuurd. het woord ‘degene’ uit artikel 3.23 lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming is geen beletsel dat een veld aan meerdere huurders gezamenlijk wordt verhuurd.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.11 Meerdere jachthuurders/-houders (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items