Zon op
08:40
Zon onder
16:59
Nachtmodus

Met welke geweren mag de jacht beoefend worden?

Indien de jacht op wild (haas, fazant, konijn, houtduif en wilde eend) is geopend mag deze worden uitgeoefend met hagelgeweren, kalibers 12, 16, 20 en 24.

Als het een enkelloops hagelgeweer betreft, mag dit een magazijn hebben dat ten hoogste twee patronen kan bevatten. Verder mag bij de jacht op konijn of houtduif gebruik gemaakt worden van een kogelgeweer met een nominaal kaliber van .22 inch of 5.58 mm.

Wanneer het magazijn meer dan twee patronen kan bevatten, dient het geweer voorzien te zijn van een grendelinrichting. Voor beheer en schadebestrijding mogen afhankelijk van de soort ook grootkaliberbuksen worden gebruikt.

Artikel 3.13 en 3.15 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.04 Eisen aan Jachtgeweren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Welke mogelijkheden zijn er om een oud jachtgeweer voorhanden te mogen hebben?

Het wapen kan onklaar gemaakt worden op de door de overheid voorgeschreven wijze. Het onklaar maken van een wapen is op dit moment heel erg lastig is. Als gevolg van de incidenten in Parijs en Brussel is de Europese regelgeving (met name op het gebied van het onklaar maken van wapens) enorm aangescherpt. Kon in het verleden de wapenmaker zelf een wapen onklaar maken, nu moet dat via de proefbank voor vuurwapens. Helaas beschikt ons land niet over een dergelijke proefbank. De dichtstbijzijnde is in Luik (België) en met de benodigde uit- en weder invoervergunningen wordt dat een kostbare zaak.

In het geval de eigenaar in het bezit is van een geldige jachtakte, dan kan het wapen ook worden bijgeschreven op de jachtakte, mits het maximale toegestane aantal van 6 wapens daarmee niet wordt overschreden.

Circulaire Wet Wapens en Munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.11 Dubbelloops hanengeweer (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Blijft een toestemming artikel 3.20 lid 4 onder b. geldig als bij overlijden van de jachthouder de jachthuur komt te vervallen?

Niemand kan een ander meer rechten overdragen dan hij zelf heeft. De rechten van de houder van de toestemming jagen buiten gezelschap (artikel 3.20 lid 4 onder b. Wet natuurbescherming) vervallen derhalve in dit geval.

Artikel 3:86, 88 Burgerlijk Wetboek

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.20 Rechten toestemming jagen buiten gezelschap na overlijden jachthouder (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is een jachtveld bestaande uit 30 ha veld en 20 ha water waarvan het jachtrecht is gehuurd een bejaagbaar jachtveld?

Ja,  er ontstaat dan een bejaagbaar jachtveld van 50 ha. De Wet natuurbescherming kent geen verschil tussen land en water. De oppervlakte van het water en van het land mag u bij elkaar optellen. Ook vormt een watergang breder dan tien meter geen scheiding in een jachtveld, wanneer men het jachtrecht op dat water heeft gehuurd.

Artikel 3.12 Besluit natuurbescherming Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.10 Water (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Vormt een dijk inclusief het talud een scheiding in het jachtveld?

Indien er geen openbare, verharde weg loopt over de dijk, zal het jachtrecht van de dijk en het talud gehuurd moeten worden, anders vormt het een scheiding in het jachtveld. Indien er een openbare, verharde weg over de dijk loopt: vormt een dijk geen scheiding in het jachtveld. Als we het talud van de dijk als berm van de weg beschouwen, dan maakt het talud van de dijk deel uit van de weg en is het geen scheiding.

Artikel 3.12 Besluit natuurbescherming  Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.11 Dijktalud (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een jachthouder aan anderen toestemming verlenen om buiten zijn gezelschap in zijn veld te jagen?

Deze mogelijkheid is er. De jachthouder dient zelf wel in het bezit te zijn van een jachtakte of een valkeniersakte. Een uitzondering wordt gemaakt voor een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie van samenwerkende jachthouders Wildbeheereenheid, Staatsbosbeheer of een rechtspersoonlijkheid bezittende particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie (bijvoorbeeld Het Groninger Landschap). Deze kan immers niet in het bezit zijn van een jachtakte. Als de toestemming verleend wordt aan anderen dan jachtopzichters, en de jacht met het geweer wordt uitgeoefend, dan moet het jachtveld voldoen aan de oppervlakte eisen. Tevens moet er 40 ha voor de jachthouder beschikbaar zijn en tenminste zoveel maal 40 ha als deze toestemmingen artikel 3.20 lid 4 Wet natuurbescherming heeft afgegeven.

Artikel 3.20 lid 4 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.01 Jagen buiten gezelschap (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Welke vormen van drijfjacht zijn toegestaan?

Een drijfjacht op kleinwild zoals op haas, konijn en fazant en de landelijke vrijgestelde vos is toegestaan. Verboden zijn drijfjachten en drukjachten op wilde zwijnen, edelherten, damherten en reeën.

In Limburg is hierop een uitzondering namelijk  de één op één drijfjacht op wilde zwijnen. Hierbij mag maar één drijver zonder hond in het uit te drijven perceel zijn, maar kunnen meerdere jagers om het bos staan mits deze voldoende onderlinge afstand houden dat een zwijn altijd binnen het schootsveld van één jager zal komen. In de praktijk betekent dit dat jagers minimaal 100 meter uit elkaar moeten staan.

Artikel 3.33 lid 1 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.02 Drijfjacht op hazen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een jachthouder gastjagers mee laten jagen?

De jachthouder kan, als hij in het bezit is van een jachtakte, gastjagers mee laten jagen. Ook degene die in het bezit is van een schriftelijke toestemming van de jachthouder, om buiten zijn tegenwoordigheid te jagen, mag gastjagers mee laten jagen. Hij dient dan wel in het bezit te zijn van een jachtakte en in de schriftelijke toestemming artikel 3.20 lid 4 moet dit uitdrukkelijk zijn bepaald. De gastjager hoeft geen schriftelijke uitnodiging te hebben.

Artikel 3.20 Wet natuurbescherming en artikel 3.3 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.04 Gastjagers (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een jachthouder aan een jachtopzichter toestemming geven buiten zijn gezelschap te jagen in zijn veld van 45 ha?

Voor een jachtopzichter geldt een afwijkende bepaling en is het voldoende als de jachthouder/jachtaktehouder een veld heeft dat minimaal 40 ha groot is en aan de overige eisen voldoet.

Aan een jachtopzichter zijn er echter wel een aantal eisen verbonden zoals staat beschreven in artikel 1.1 van de Wet natuurbescherming:

jachtopzichter: degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten;

Artikel 3.20 lid 4 Wet natuurbescherming en artikel 3.3 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.09 Jagende kinderen en jachtopzichter (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een geweer in de auto blijven liggen als er na de jacht iets wordt gedronken in een café?

Nee dit mag niet. Het geweer moet in een foedraal onder direct toezicht blijven van de jachtaktehouder, dus het café mee innemen. Het advies daarbij is om vooraf bij de uitbater van het café te informeren of dit gelegen komt.

Circulaire Wapens en Munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.18 Geweer na de jacht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.