Zon op
08:40
Zon onder
16:59
Nachtmodus

Kan de politie eisen dat de door haar vervaardigde jachthuurcontracten moeten worden gebruikt?

Nee, elke overeenkomst kan worden gebruikt, indien aan de eisen gesteld bij of krachtens de wet wordt voldaan. De jachthuurovereenkomsten van de Jagersvereniging voldoen aan deze eisen. Zie: www.jagersvereniging.nl/downloads/jachthuur/

Artikel 3.23 lid 1 onderdeel d Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.03 Gebruik jachthuurcontracten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is er een model jachthuurovereenkomst of –formulier? Hoe kom ik hieraan?

Ja. De jachthuurovereenkomsten kunt u vinden op deze site onder; www.jagersvereniging.nl/downloads/jachthuur/

Artikel 3.23 Wet natuurbescherming Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.09 Model jachthuurovereenkomst (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Hoeveel jagers mogen een jachtveld samen bejagen?

Bijvoorbeeld: Kan een jachtveld van 165 ha aan 4 jachthouders gezamenlijk worden verhuurd?

Voor de jacht met het geweer geldt dat jachtvelden ingevolge artikel 3.12 lid 1 onderdeel a van het Besluit natuurbescherming, een aaneengesloten oppervlakte moeten hebben van ten minste 40 ha per jachthouder. Indien bijvoorbeeld 4 personen het jachtgenot hebben gehuurd, dan moet het jachtveld een aaneengesloten oppervlakte hebben van tenminste 160 ha. Het jachtveld van 165 ha mag aan 4 jachthouders gezamenlijk worden verhuurd. het woord ‘degene’ uit artikel 3.23 lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming is geen beletsel dat een veld aan meerdere huurders gezamenlijk wordt verhuurd.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.11 Meerdere jachthuurders/-houders (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is het mogelijk om een jachtveld weder te verhuren (onderverhuur)?

Voorbeeld: Een jachthouder gaat voor 2 jaar naar Amerika. Zijn jachthuurovereenkomst loopt nog vier jaar door. Is het mogelijk om het jachtrecht voor de tijd van twee jaar aan een ander door te verhuren?

Deze mogelijkheid is er. Men heeft hiervoor schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder en de wederverhuur (onderhuur) dient te geschieden bij schriftelijke en gedagtekende huurovereenkomst. De minimumduur van zes jaar geldt niet voor de wederverhuur, u kunt dus voor twee jaar wederverhuren.

Artikel 3.23 lid 1 onderdeel d Wet natuurbescherming   Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.14 Wederverhuur jachtrecht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Houdt de jachthuur automatisch op als de jachthuurder de jachthuur niet heeft betaald?

De verhuurder kan een aangetekende brief sturen waarin hij meldt dat hij, indien de jager niet binnen 2 weken heeft betaald, de jachthuurovereenkomst met goedvinden van beide partijen als beëindigd beschouwd (buitengerechtelijke ontbinding). Reageert de jager niet binnen de genoemde tijd, dan geldt de overeenkomst als ontbonden en kan aan een ander worden verhuurd.

Burgerlijk Wetboek Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.15 Betaling jachthuur (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Dienen jachthuurovereenkomsten centraal geregistreerd te worden?

U kunt een jachthuurovereenkomst laten registreren bij de notaris of bij de belastingdienst. U bent echter niet verplicht een overeenkomst te laten registreren. U heeft d.m.v. registratie een sterkere bewijskracht, omdat een bepaalde datum vaststaat. Doordat er geen registratieplicht is kan er geen navraag worden gedaan of gronden belast zijn met jachthuur. Ook niet bij de politie.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.16 Registreren jachthuurovereenkomst (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Wat gebeurt er met de jachthuur als een jachthouder komt te overlijden?

Voorbeeld: Een jager heeft voor 12 jaar het jachtrecht gehuurd van diverse jachthouders. Hij komt kort daarna te overlijden. Er staan geen ontbindende bepalingen in het jachthuurcontract. De verhuurders zijn voor 12 jaar betaald en willen niet van het contract af. Is de weduwe nu jachthouder?

Als de weduwe de erfenis in zijn geheel niet weigert, wordt zij jachthouder.

Artikel 7:229 en artikel 12, boek 4 Burgerlijk Wetboek Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.18 Erven overleden jachthouder (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Kunnen de erven van een overleden jachthouder ook buitengezelschapsverklaringen (artikel 3.20 lid 4 onder b.) afgeven?

Voorbeeld: Er waren door een overleden jager enkele toestemmingen ex. artikel 3.20 lid 4 onder b. Wet natuurbescherming afgegeven vanaf 1 april tot 30 maart. Kan de weduwe ontheffing krijgen om deze toestemmingen voor het komende jaar af te geven?

Nee, tenzij de weduwe ook over een jachtakte beschikt

Artikel 3.20 lid 4 onder b. Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.19 Toestemming jagen buiten gezelschap door erven jachtrecht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mogen semi-automatische geweren worden gebruikt voor de jacht?

Een semi-automatisch wapen is een vuurwapen dat af te vuren is zonder tussen de schoten een handeling uit te voeren waardoor de kogel afgevuurd kan worden. De wet stelt eisen aan de geweren die mogen worden gebruikt om te jagen: een enkelloops hagelgeweer met een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten; een kogelgeweer met een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten, tenzij het is voorzien van een grendelinrichting waarmee het wapen handmatig schot voor schot wordt geladen. Semi-automatische wapens zijn dus toegestaan, mits ze aan bovengenoemde eisen voldoen.

Artikel 3.13 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.06 Semi-automatische wapens (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is het gebruik van loodhagel in Nederland toegestaan?

Nee dit is niet toegestaan, in het Besluit natuurbescherming staat bij de voorschriften over patronen: het gebruik van hagelpatronen die metallisch lood bevatten is niet toegestaan.

Artikel 3.10 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.05 Loodhagel (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.