05:24
21:58
Nachtmodus

Mogen kraaiennesten worden doorgeschoten?

De “landelijke vrijstelling” geldt ook voor het vernielen van nesten van zwarte kraaien. In de praktijk kan men vaststellen of het een nest van een zwarte kraai is door, alvorens door het nest te schieten, te kijken of er een zwarte kraai afvliegt. Na het schot dient u er zeker van te zijn dat alles wat achterblijft op het nest ook gedood is.

Artikel 11.37 lid 1, 11.42 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en artikel 4.18 Omgevingsregeling


Wie is er eigenaar van wild?

Ingevolge artikel 5:4 Burgerlijk Wetboek wordt hij die een aan niemand toebehorende zaak –res nulius- in bezit neemt, daarvan eigenaar. De zaken die aan niemand toebehoren zijn bijvoorbeeld zaken die nimmer een eigenaar hebben gehad, zoals water, lucht, wild en vissen zolang die in hun natuurlijke vrijheid verkeren. Onder in het bezit nemen wordt verstaan, de macht over de betreffende zaak verschaffen en de betreffende zaak voor zichzelf gaan houden.

Door middel van jagen wordt het bezit verkregen van geschoten wild. Dit is niet het geval wanneer een dier wordt aangereden omdat op deze manier een dier onrechtmatig wordt verkregen.  Een voertuig is namelijk geen toegestaan middel voor jacht, beheer en schadebestrijding.


Mag er gejaagd worden als er sneeuw ligt?

Als de grond met sneeuw bedekt is en er anders dan ‘voor de voet’ wordt gejaagd mag dat op alle soorten wild. De wilde eend en de houtduif mogen steeds bejaagd worden als de grond met sneeuw bedekt is. Ook kan schadebestrijding met de fret en bouwjacht op de vos doorgang vinden. De provincie kan echter op grond van bijzondere weersomstandigheden de jacht sluiten.

Artikel 11.66 lid 1 sub g en artikel 11.67 lid 3 Besluit activiteiten leefomgeving(Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 9.01 Drijfjacht tijdens sneeuw (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een jager een damhert in een omrasterd gebied (hertenkamp) schieten?

Hiervoor is een speciaal verlof van de regiopolitie nodig. De jachtaansprakelijkheidsverzekering van de Jagersvereniging dekt deze handeling.

Aan een dergelijk verlof dienen de volgende beperkingen te worden verbonden:

  • De bevoegdheid tot het doden van dieren geldt alleen voor als productiedieren gekweekt grofwild, zoals bedoeld in artikel 13 van het Besluit doden van dieren (Stb. 1997, 235);
  • Het doden van het gekweekte grofwild vindt plaats op het terrein waar deze dieren worden gehouden
  • Het wapen mag worden vervoerd van en naar die plaatsen waar het gekweekte desbetreffende grofwild wordt gehouden;
  • Het doden van gekweekt grofwild met behulp van een geweer mag alleen plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang;
  • Het gekweekt grofwild mag slechts worden gedood indien het geweer en de munitie voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 10 en 11 van het Besluit beheer en schadebestrijding;
  • Bij het doden van gekweekt grofwild mag geen gebruik worden gemaakt van kogelpatronen die niet vervormen bij het treffen van het dier;
  • Bij het doden van het gekweekt grofwild mag de afstand tussen dier en schutter ten hoogste 25 meter bedragen;
  • De houder van het verlof dient er zorg voor te dragen dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor schade waartoe het verrichten van die handelingen met gebruikmaking van een geweer aanleiding kan geven, door een verzekering is gedekt.

Circulaire Wet Wapens en Munitie 2019, bijzonder deel 5.8

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.20 Damhert (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een jager een door hem geschoten stuk wild ophalen in het veld van de buurjager?

Volgens de wet mag u een stuk wild dat u heeft geschoten en dat in uw buurmans jachtveld is gevallen, ophalen. Het is geen jagen in de zin van de wet. U dient uw geweer wel te ontladen en bij voorkeur in een foedraal te doen voordat u dit veld betreedt, anders handelt u in strijd met de bepalingen van artikel 11.84 lid 2 Besluit activiteiten leefomgeving(Bal). Indien u zich laat vergezellen door een jachthond, dient deze aangelijnd te zijn.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.14 Wild ophalen in buurmans jachtveld (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Wat mag (moet) een jager doen als aangeschoten wild in het veld van een buurjager komt? Mag hij daar een vangschot geven?

Een jager is verplicht het dier onnodig lijden te besparen. Hij is echter niet bevoegd zijn geweer in het jachtveld van zijn buurman te gebruiken of zijn jachthond vrij te laten zoeken naar het aangeschoten wild. Tegenstrijdig dus. Naar onze mening zou de regel met betrekking tot het voorkomen van dierenleed moeten prevaleren, hetgeen echter weer tot (vermeend) misbruik zou kunnen leiden.

De kans op een proces verbaal is dus altijd aanwezig: of omdat men iets doet, of omdat men iets nalaat. Wellicht dat een rechter niet tot een veroordeling overgaat en onze opvatting deelt dat het belang van het dier voorrang heeft. Het is daarbij in het voordeel van de jager als hij kan aantonen dat hij hierover goede afspraken heeft met de buurjager.

Artikel 11.27 lid 3 en 11.28 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.23 Aangeschoten wild in veld buurjager (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Mogen jagers het hele jaar konijnen en houtduiven schieten?

Voor de soorten houtduif en konijn geldt in principe een schoontijd. Maar omdat houtduif en konijn het gehele jaar door belangrijke schade aan de landbouw aanrichten staan ze op de landelijke vrijstellingslijst. Dit betekent dat  deze dieren, zonder verdere vergunningrompslomp het hele jaar mogen worden gedood indien er binnen het werkgebied van de WBE schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling van toepassing.

Artikel 11.56, 11.57 en 11.58 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.02 Houtduif en konijn (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding met een wild dier?

In principe is er niemand verantwoordelijk voor in het wild levende dieren (die aan niemand toebehoren) en dus is het verhalen van geleden schade moeilijk. Aansprakelijk stellen kan echter altijd, maar een dergelijke aansprakelijkheidstelling ook leidt tot schadevergoeding is maar zeer de vraag. Bij het aansprakelijk stellen zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van een wanprestatie, of de betrokkene een en ander redelijkerwijs had kunnen voorkomen.

Bij een aanrijding met wild dient u de politie in kennis te stellen van deze aanrijding, zodat zij de dienstdoende jager kan inseinen.

Onder voorwaarden is het wel mogelijk om een aangereden dood dier mee te nemen. In artikel 11.101 Bal staat dat aan iedereen vrijstelling wordt verleend voor het onder zich hebben van dieren*, maar uitsluitend als het betreffende dier kennelijk in het wild is gestorven buiten schuld of medeweten van degene die zich het dier heeft toegeëigend. Dus als u een doodgereden ree langs de openbare weg vindt, mag u dat op grond van deze bepaling meenemen. Mag dat ook als u zelf het ree heeft doodgereden? Uit de toelichting volgt dat dit is toegestaan zolang u het dier niet opzettelijk heeft gedood. Als u zich aan de geldende snelheidsbepaling op een bepaalde weg houdt en er steekt onverhoopt een ree over, dan kan u niet verweten worden dat u dat ree opzettelijk heeft aangereden. In dat geval is de vrijstelling voor u toepasbaar en mag u het dode dier meenemen. In het kader van een adequate valwildregistratie is het vanzelfsprekend wenselijk dat u bij de politie melding maakt van het valwild.

Let op als het een aanrijding betreft met een ree, edelhert, damhert of wild zwijn en het dier is niet dood. Een gewond of ziek dier mag men uitsluitend onder zich hebben als voor vervoer melding is gemaakt bij de meldkamer van de politie en voor zover dat vervoer gebeurt door een door de politie aangewezen vervoerder. Verder geldt deze vrijstelling niet voor dode vogels. In de wet Natuurbescherming staat dat het verboden is om een vogel onder zich te hebben dat wordt genoemd onder de Vogelrichtlijn. Hierop bestaan twee uitzonderingen. Men mag de dode vogel in zijn bezit hebben als deze legaal verkregen is (via jacht, beheer of schadebestrijding) of als men de dood gevonden vogel – zolang men geen verwijtbare schuld heeft aan de dood van het dier – binnen drie dagen aflevert bij een preparateur.

* genoemd in bijlage IX , behorende bij artikel 11.54 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): boommarter, bunzing, damhert, edelhert, haas, hermelijn, konijn, ree, steenmarter, vos, wezel en wild zwijn.

 


Moet een jager geschoten wild opzoeken?

We kregen de volgende vraag uit het veld: ‘Ik heb van de Faunabeheereenheid toestemming gekregen om eksters te schieten. Onlangs schoot ik een ekster die gewiekt in een bietenveld viel. Ik besloot het dier te laten liggen omdat de boer er een hekel aan heeft als mijn hond door zijn gewassen banjert. De jachtopzichter-BOA van de WBE zag dat toevallig en dreigde mij proces-verbaal op te maken indien ik de ekster niet door de hond liet opzoeken. Ik heb dit maar gedaan, maar ik vraag mij af of dit wel juist was. Een ekster is toch geen wild?’

U dient niet alleen wild tegen onnodig lijden als gevolg van uitoefening van de jacht te beschermen. Ook bij de bestrijding van schade of overlast dient u onnodig lijden te voorkomen. Het optreden van de BOA-jachtopzichter in deze is dus juist.

Artikel 11.27 lid 3 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.09 Onnodig lijden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Als de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn dat het wild moeilijk voedsel kan vinden, mag er dan worden bijgevoerd met bieten, hooi, tarwe etc.?

Indien Gedeputeerde Staten vanwege bijzondere weersomstandigheden de jacht hebben gesloten, mogen deze dieren worden bijgevoerd.

Artikel 11.69 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.04 Bijvoeren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.