07:38
18:05
Nachtmodus
Foto: Agnes Spiering

Standpunt Jagersvereniging inzake tellingen

Veel mensen vragen zich af of de reewild-, ganzen- en kleinwildtellingen door kunnen gaan tijdens de huidige uitbraak van het Coronavirus. Het advies van de Jagersvereniging hierover is gelijk aan dat van het RIVM: voorkom dat groepen mensen te dicht bij elkaar komen. Ook adviseert de Jagersvereniging mensen met luchtwegklachten en/of koorts zich te onthouden van de tellingen.

Iedere jager en/of teller is verantwoordelijk voor zichzelf en voor de wijze waarop hij/zij zich verhoudt tot zijn/haar omgeving. De coördinatie van de tellingen is in handen van de wildbeheereenheden. Zij rapporteren vervolgens hun gegevens aan de desbetreffende faunabeheereenheid. Het monitoren van trends in de populatie-omvang is belangrijk voor de onderbouwing van de Fauna Beheer Plannen. Deze trendtellingen vinden jaarlijks op dezelfde wijze en op het zelfde moment plaats, zodat zij een solide basis vormen voor de planmatige uitvoering van het faunabeheer. Tegelijkertijd adviseert de overheid op dit moment om niet in groepen bij elkaar te komen, vanwege het risico op het overdragen van het COVID-19 virus. Dit alles in ogenschouw nemende, adviseert de Jagersvereniging de trendtellingen de komende maanden in aangepaste vorm te laten plaatsvinden

De Jagersvereniging is van mening dat de tellingen plaats kunnen vinden, mits er een werkwijze wordt gehanteerd waarbij tellers en coördinatoren geen fysiek contact met anderen dan huisgenoten hebben. Elke wildbeheereenheid (WBE) zal hier op eigen wijze uitvoering aan moeten geven, de WBE-besturen zullen hun eigen leden informeren.

Bij de uitvoering van de tellingen adviseert de Jagersvereniging de WBE’s en hun tellers om:

  • Zo veel mogelijk de vaste telmomenten, telroutes en/of telgebieden aan te houden;
  • De telformulieren (vooraf) te verspreiden per mail of per post;
  • Niet in groepen samen te komen;
  • Tellers alleen, of slechts in gezelschap van (een) huisgeno(o)t(en) laten tellen;
  • Indien een teller het (vanwege zijn gezondheid) niet verantwoord vindt om te tellen een vervanger te regelen of de betreffende route/het betreffende gebied niet te tellen;
  • De ingevulde telformulieren (indien mogelijk en afgesproken met de WBE) zelf in FRS te zetten, digitaal retour te sturen (inscannen), middels een foto te Whatsappen naar de WBE-secretaris of per post retour te sturen.
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws