05:53
21:37
Nachtmodus

Jagersvereniging behartigt uw belangen – januari 2020

De Jagersvereniging behartigt de belangen van alle 27.000 Nederlandse jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Zij wordt hierin gesteund door het lidmaatschap van 21.000 individuele jagers en voorjagers en 275 wildbeheereenheden.

De Jagersvereniging behartigt de belangen van haar leden door beleidsmakers, partnerorganisaties en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens over onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. De doelstelling van de Jagersvereniging is het verbeteren van wet- en regelgeving voor jagers en wild­beheereenheden. U vindt onze kerndossiers met alle actuele informatie op www.jagersvereniging.nl/dossiers

Gelderland

Overleg Staatsbosbeheer en WBE Tielerwaard West

Maandag 25 november vond een overleg plaats tussen Staatsbosbeheer Rivierenland en WBE Tielerwaard West over de uitvoering van het faunabeheerplan Gelderland. Er werd gesproken over beheer van grauwe ganzen, vossen en reeën. Afgesproken is dat Staatsbosbeheer méér ruimte gaat bieden voor maatwerk bij preventief beheer van deze soorten. Dit moet leiden tot het verminderen van het aantal aanrijdingen met reeën, het beter beschermen van weidevogels tegen overmatige predatie en méér gelegenheid tot het verlagen van populaties grauwe ganzen.

Ganzen Advies Kader Gelderland

Woensdag 27 november was regiomanager Ger van Hout aanwezig bij de bespreking van het ‘Ganzen Advies Kader’ Gelderland. Hierin overleggen agrariërs, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en jagers over een zo effectief mogelijke uitvoering van de ganzenontheffingen in de provincie. De inzet van de Jagersvereniging was tijdens het overleg gericht op het verbeteren van de afzetmogelijkheden van geschoten grauwe ganzen. Afgesproken is dat grotere tableaus tijdens de WBE ganzendagen opgehaald gaan worden door een wildverwerkend bedrijf. De extra kosten voor transport en verwerking kunnen gedeclareerd worden bij de Faunabeheereenheid Gelderland.

Samenwerking met Hengelsportfederatie Midden Nederland

Donderdag 28 november voerde de WBE de Bommelerwaard een eerste bestuurlijk overleg met Hengelsportfederatie Midden Nederland over samenwerking op het gebied van de handhaving binnen de WBE. Aanwezigen namens de Hengelsportfederatie waren Ron Bor (bestuurslid), Hein Vieberink (coördinator handhaving) en Bram Jacobs (beleidsmedewerker handhaving) en namens de wildbeheereenheid waren voorzitter Jan van Steenis en regiomanager Ger van Hout present. Afgesproken is dat de jachtopzichter/BOA van de WBE tijdens zijn reguliere surveillance ook sportvisserij-gerelateerde wetgeving zal handhaven en dat de hengelsportfederatie een vrijwillige donatie aan dit project doet.

Noord-Brabant/Limburg

Overleg beheer wild zwijn België-Nederland

De Jagersvereniging was op 29 november uitgenodigd voor het grensoverschrijdende overleg ‘wild zwijn beheer België–Nederland’ in Leende. Aanwezigen waren onder andere vertegenwoordigers van de Hubertusvereniging Vlaanderen, de Vlaams-Belgische overheid en vertegenwoordigers van de faunabeheereenheden van Noord-Brabant en Limburg. Namens de Jagersvereniging namen Joost Ploos van Amstel, Wim Grave en regiomanager Ger van Hout deel aan het overleg. Tijdens het overleg werden ervaringen van gebruikers van vangkooien voor wilde zwijnen uitgewisseld en werd de werking van een vangkooi gedemonstreerd.

Limburg

Kennismakingsgesprek LLTB

Op 2 december was het bestuur van de Jagersvereniging Limburg, op uitnodiging van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, aanwezig voor een kennismakingsgesprek met Susanne Görtz. Görtz volgt bestuurslid en FBE-vertegenwoordiger Pieter van Melick op. Samen met Susanne Görtz en de nieuwe projectleider faunabeheer, Coen van Weelden, is onder andere gesproken over het verder versterken van de onderlinge relatie. Ook vond overleg plaats over grote hoefdieren, bever, ganzen en exoten in de nieuwe faunabeheerplannen.

Bescherming patrijzen en andere kwetsbare bodembroeders

De Jagersvereniging afdeling Limburg organiseerde op 3 december een eerste overleg met de besturen van de wildbeheereenheden Bergen, Land van Horne, Hunsel, de Roerstreek, Maasvallei, Sevenum en de Groote Peel over hun coördinerende rol bij de bescherming van patrijzen en andere kwetsbare bodembroeders tegen overmatige predatie. Afgesproken is dat de leden van de aanwezige wildbeheereenheden gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 juli tenminste drie maal per week zullen surveilleren in en rondom de zes aangewezen beschermingsgebieden. Tijdens deze surveillances brengen zij, met behulp van door de provincie Limburg gesubsidieerde warmtebeeldkijkers, in kaart welke predatoren tijdens de nachtelijke uren aanwezig zijn. Ook zullen zij voor deze percelen de uitvoering coördineren van de verleende ontheffingen voor de bestrijding van ongewenste predatoren als vos en verwilderde kat. Voor de verwilderde kat geldt dit pas na goedkeuring van een daartoe opgesteld faunabeheerplan.

Jagers in het groen

Regiomanager Ger van Hout voerde op 5 december, namens de Jagersvereniging Limburg, overleg met vertegenwoordigers van de provincie Limburg over de uitvoering van het projectplan Jagers in het Groen. Met dit plan, bedacht door de afdeling ecologie van de Jagersvereniging, worden wildbeheereenheden en jagers gestimuleerd om 10 % van de landbouwpercelen die de provincie Limburg in eigendom heeft en aan boeren verpacht, in te zaaien met een zaadmengsel dat speciaal voor patrijzen en wilde bijen door de Jagersvereniging is samengesteld. Vanaf volgend jaar zal het plan ingebed worden in de verpachtingsregels voor de grondeigendommen van de provincie Limburg. Deze gronden tellen dan mee als natuurinclusieve landbouw.

Regionaliseringsplan wilde zwijnen

Vertegenwoordigers van de Jagersvereniging afdeling Limburg waren op 5 december, samen met vertegenwoordigers vanuit de Faunabeheereenheid Limburg, de agrarische sector en de terreinbeherende organisaties op uitnodiging aanwezig tijdens een eerste overleg over het ‘regionaliseringsplan wilde zwijnen’ van de provincie Limburg. Dit plan heeft als doel om percelen te selecteren die snel en doelmatig geïsoleerd kunnen worden bij een uitbraak van Afrikaanse Varkens Pest.

Volgend op het Plan van Aanpak, gepubliceerd door het Ministerie van LNV, wordt voor het buffergebied een maximale doorsnede van 20 km aangehouden. Afgesproken is dat de focus in het onderzoek ligt op de afzetting van deze buffergebieden, niet op de begrenzing van het besmette gebied. Afzetting van het besmette gebied is immers afhankelijk van de locatie van de eerste besmetting en de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Dit wordt lokaal beoordeeld. De rivier de Maas wordt daarbij niet gezien als een barrière. Het definitieve rapport wordt nog vóór de vaststelling met de Jagersvereniging besproken.

Soortenbeschermingsplan patrijs

De Jagersvereniging is één van de trekkers van het ‘Soortenbeschermingsplan Patrijs’. Op 10 december was er een voorlichtingsavond in de gemeente Bergen. Tijdens deze avond werden agrariërs en jagers in patrijzengebieden bijgepraat over de mogelijkheden voor subsidies voor patrijsvriendelijke inzaai van landbouwpercelen en de mogelijkheden voor begeleidend predatorenbeheer.

Groningen

Overleg Wildbeheereenheden Groningen

Op 4 november bezochten Evert Jan Alberts en regiomanager Paulien Niewold namens de Jagersvereniging een overleg van de WBEG (Wildbeheereenheden Groningen) in de Kandelaarkerk in Schildwolde. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van de WBE’s in Groningen, VHR, NOJG en de FBE. Op deze avond werden de resultaten van de WBEG in 2019 gepresenteerd. Ook werd informatie uit de provincie en FBE uitgewisseld. Daarnaast werd gesproken over de wijze waarop WBE’s invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de provincie Groningen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws