06:37
20:38
Nachtmodus

Doorbraak in e-screener dossier: stop op gebruik instrument

Vandaag heeft de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz-Zegerius, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten het gebruik van de e-screener voor nieuwe aanvragers van een jachtakte of wapenverlof per direct op te schorten.

Het afleggen van de e-screener is daarmee (voorlopig) niet langer vereist om in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke vergunning.

Dit besluit volgt op een vernietigend deskundigenrapport dat in mei van dit jaar naar buiten werd gebracht, en waarover de Jagersvereniging enige tijd geleden berichtte. De Staat had eerder ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar de e-screener, en ook een deel van de kosten daarvan voor haar rekening genomen. Dit in het kader van een procedure die de Jagersvereniging en de KNSA hadden aangespannen tegen de Staat.

Naar aanleiding van het deskundigenrapport stuurden de KNSA en de Jagersvereniging een brief naar de Minister, waarin zij aandrongen op het buiten gebruik stellen van de e-screener.

In 2019 werd de e-screener binnen enkele weken na ingebruikname door de toenmalige minister Grapperhaus alweer opgeschort voor de grote groep bestaande gebruikers. Dit na een storm van inhoudelijke kritiek, onder andere vanuit belangenverenigingen. In de nasleep daarvan spraken veel bestuursrechters op ons initiatief zich kritisch uit over het gebruik van de e-screener, omdat dit op meer dan gespannen voet zou staan met algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de rechten van individuele aanvragers. De Jagersvereniging begeleidde op die manier individuele leden bij de teruggave van jachtaktes die ten onrechte bleken te zijn ingenomen. Dat weerhield de Staat er niet van om het afleggen van de e-screener verplicht te blijven stellen voor nieuwe aanvragers. Met enige regelmaat bleven gedupeerde leden zich bij ons melden om hun verhaal te doen en om advies te vragen.

De uitkomsten van het deskundigenonderzoek bevestigen ons standpunt dat de e-screener geen deugdelijk middel is, en dat de uitvoeringspraktijk tekort schiet. De minister geeft in haar brief dan ook toe dat er sprake is van fundamentele kritiek, die noopt tot opschorting van de toepassing van de e-screener.
Veel mensen zijn ten onrechte bestempeld als risico, zonder dat de Staat dit kon onderbouwen. Eenmaal geconfronteerd met een negatieve testuitslag kon een (aspirant-) jager zich niet adequaat verweren, of hierover zelfs maar het gesprek aangaan met de korpschef. Dat komt omdat ook de beslissingsambtenaren niet zijn toegerust op de taak om de testuitslag op waarde te schatten.

De Jagersvereniging en KNSA zijn verheugd over dit onvermijdelijke besluit van de Minister. Met het opschorten van het gebruik van de e-screener voor nieuwe aanvragers komt aan de langdurige onheuse – en wat ons betreft onrechtmatige – bejegening van onze leden voorlopig een einde.

Blik op de toekomst: een inlichtingenformulier als alternatief voor de e-screener?

De e-screener is een digitale vragenlijst, bedoeld om persoonlijkheidskenmerken en risicofactoren in kaart te brengen. De e-screener heeft een wettelijke basis als aangewezen onderzoek in het kader van het verleningsproces.
Nu is gebleken dat de e-screener niet voldoet, en dat er teveel nadelen kleven aan het gebruik ervan.
De minister geeft aan daarom op korte termijn de Regeling wapens en munitie te gaan aanpassen en het zogenaamde WM32-inlichtingenformulier voor de e-screener in de plaats te stellen.
Ook wordt er gekeken naar verfijning van de werkinstructie aan de politie, terwijl de minister op zoek gaat naar een permanente oplossing.
Totdat de Regeling wapens en munitie is gewijzigd zullen nieuwe aanvragen tijdelijk niet door de politie in behandeling worden genomen. De Jagersvereniging dringt er daarom op aan de voorgenomen wijziging zo spoedig mogelijk door te voeren.

Vanzelfsprekend denkt de Jagersvereniging graag mee met de minister over de alternatieven voor de bestaande e-screener. In dit verband benadrukt de Jagersvereniging dat zij niet tegen een vorm van screening van jachtaktehouders en wapenverlofhouders is. Onze leden zijn zich bewust van hun uitzonderingspositie en worden al intensief gevolgd en gecontroleerd. Wij begrijpen waarom een vorm van toetsing aan de poort gewenst is, en zien daarin in beginsel geen bezwaar.
Als belangenvereniging waken wij er tegelijkertijd voor dat de nieuw in te richten procedure wél rechtvaardig en ter zake dienend is, en niet leidt tot disproportionele gevolgen, zoals nu het geval was.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws