05:23
21:58
Nachtmodus

Consensus over waarde tellingen door jagers

Professionaliseren telinstructies eerste stap naar wetenschappelijke aansluiting

Terwijl het jachtseizoen nog in volle gang is, rijzen er steeds meer vragen over het nut van de tellingen door jagers. Begrijpelijk, want er is in het verleden te weinig gedaan met deze waardevolle gegevens. Dat doet geen recht aan het belang van de data en de inzet van alle vrijwilligers. Het moet en kan anders, en daar zet de Jagersvereniging zich volop voor in. Ook tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer donderdag 24 november bleek er grote consensus te bestaan over het hervormen van de telprotocollen, waarbij de tellingen van de jagers wèl worden meegenomen.

Jagers zetten zich elk jaar weer in tijdens de voorjaarstellingen om de wildstand in Nederland in kaart te brengen. Deze waardevolle gegevensreeks geeft een goed beeld van hoe de populaties zich ontwikkelen over de tijd. “In tegenstelling tot andere monitoringprogramma’s, geven de jagerstellingen inzicht in populaties in bejaagbare, vaak agrarische gebieden. Dat is belangrijk, omdat veel wildsoorten zich juist in het agrarisch gebied het meest op hun gemak voelen”, aldus Evelien Jongepier, teamleider ecologie van de Jagersvereniging.

Kennisgat

Vanzelfsprekend moet het agrarisch gebied dan ook goed vertegenwoordigd zijn in toekomstige, erkende trendtellingen. Helaas is dat nu niet het geval. Een goed voorbeeld is het Meetnet Dagactieve zoogdieren, waarbij vogelaars noteren wanneer zij hazen, konijnen, reeën of vossen waarnemen in hun telgebied. Sinds de start van dit programma in 1997 is het aantal telgebieden weliswaar toegenomen, maar de telgebieden in het agrarisch gebied blijven sterk achter. Evelien: “Sterker nog: agrarische gebieden die bij de start van het meetnet nog wel geteld werden, worden al jaren niet meer gemonitord. Dat dit tot een onderschatting leidt van de werkelijke wildstand is dan ook niet verrassend. Wij hebben wel een simpele oplossing voor dit probleem, de jagerstellingen kunnen dit kennisgat eenvoudig dichten.”

Politiek traject

Ook binnen het ministerie van LNV klinkt de roep om dit kennisgat te dichten. De Jagersvereniging is daarom in gesprek met het ministerie en andere betrokken partijen om tot een breed gedragen, landelijk telprotocol te komen. Dat het draagvlak hiervoor groot is en de urgentie inmiddels ook bij alle partijen is doorgedrongen, bleek afgelopen donderdag tijdens het rondetafelgesprek over de jacht in Den Haag.

Trendtellingen vormen de basis voor beleidsvorming en geven een evenwichtig en compleet beeld van de populatieontwikkeling van wildsoorten. Daarbij ziet de Jagersvereniging graag dat bejaagbare gebieden goed vertegenwoordigd zijn.

Wetenschappelijke samenwerking

Om een breed draagvlak te creëren voor landelijke telprotocollen, hechten het ministerie en de Jagersvereniging veel waarde aan samenwerking met wetenschappelijke partners. De Jagersvereniging zet in op een traject om samen met wetenschappers de telprotocollen door te ontwikkelen. In dit traject wordt onder meer gekeken naar het gebruik van nieuwe technieken, zoals nachttellingen met warmtebeeldcamera’s.

Daarnaast spelen wetenschappelijke validatie en acceptatie van de nieuwe en bestaande gegevens een belangrijke rol. De Jagersvereniging neemt hierin een voorbeeld aan Duitsland, waar de wildtellingen al jarenlang uitgevoerd worden in samenwerking met wetenschappers. Deze samenwerking heeft onze oosterburen geen windeieren gelegd. De jagersvereniging in Duitsland wordt beschouwd als de absolute autoriteit op het gebied van wildmonitoring, en de verzamelde gegevens worden alom geaccepteerd en benut voor beleidsvorming en door de politiek.

Professionaliseren telinstructies

Terwijl bovengenoemde trajecten lopen, is het van essentieel belang dat alle vrijwilligers zich ook komend voorjaar weer inzetten voor landsdekkende tellingen. Alleen met een ononderbroken gegevensreeks kunnen we monitoren hoe het werkelijk met de wildsoorten gaat in de Nederlandse jachtvelden. Bovendien kan de Jagersvereniging zo de meerwaarde van de jagerstellingen naar samenwerkingspartners en het ministerie blijven uitdragen.

Evelien: “Hoewel er voor de komende voorjaarstellingen dus nog geen grote veranderingen op stapel staan, zullen onze leden al wel iets gaan merken van de ingeslagen weg. Eén van de stappen die de Jagersvereniging nu namelijk al zet is het professionaliseren van de telinstructies. Met een professioneel handboek kunnen we de doelstellingen en procedures van de tellingen nog beter over het voetlicht brengen bij wetenschappelijke partners, andere betrokken partijen en de politiek.”

Wat kunnen we nog meer doen

Een breed draagvlak betekent dat de Jagersvereniging met veel verschillende partijen aan tafel zit. De ingeslagen trajecten kosten dan ook tijd. Om te voorkomen dat de minister van LNV volgend jaar opnieuw een besluit neemt op basis van gebrekkige en incomplete gegevens voor haas en konijn, willen we ook nu in actie komen. Hierbij kunt u helpen! Door deel te nemen aan het NEM-meetnet Dagactieve Zoogdieren kunt u ervoor zorgen dat bejaagbare gebieden beter vertegenwoordigd zijn in de gegevens die op dit moment worden gebruikt om de ontwikkeling van populaties in beeld te krijgen. Binnenkort ontvangt u meer informatie in de nieuwsbrief van de Jagersvereniging hoe dit in zijn werk gaat en hoe u zich hiervoor op kunt geven.

  • Delen: