Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus

Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO – CLM Onderzoek en Advies

Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO – CLM Onderzoek en Advies

Omdat het aantal ganzen in Nederland toeneemt, hebben het CLM en LEI de toekomstige aantallen ganzen berekend in verschillende beleidsvarianten: referentiescenario (ongewijzigd), G-7 scenario en IPO scenario. Bij G-7 is er sprake van o.a. foerageergebieden, verbod afschot in de winter en reductie van zomerpopulaties. Bij het IPO-scenario worden foerageergebieden afgeschaft, de zomergans op de vrijstellingslijst geplaatst en de zomerpopulatie stevig bejaagd. Uit de berekeningen blijkt dat zowel bij varianten G-7 en IPO het aantal ganzen sterk wordt teruggebracht. Het aantal winterganzen zal volgens het onderzoek bij ongewijzigd beleid in 2018 oplopen tot wel bijna 3,3 mln. en het aantal zomerganzen tot ruim 1,4 mln.

Guldemond, J.A., Rijk, P.J. en den Hollander, H.J. (2012). Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO. CLM Onderzoek en Advies & LEI Wageningen UR, Culemborg.

>  Download het onderzoek "Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO (CLM Onderzoek en Advies)" (2012)