Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus

Op welke plaatsen mag een jager zijn geweer gebruiken en hoe dient hij deze te vervoeren?

Vervoer vuurwapen
Tijdens het vervoer dienen wapen en munitie zodanig te zijn ingepakt dat deze niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend. Bij voorkeur dient het wapen in een geweerfoedraal gedaan te worden en afsloten in de kofferbak. Het wapen dient ontladen en ontspannen te zijn en in een eventueel aanwezige patroonhouder mogen zich geen patronen vinden. Het vervoer van vuurwapens is beperkt tot het vervoeren tussen de woning en plaatsen waar de houder van de jachtakte bevoegd is tot jagen (jachtveld), of plaatsen waar hij uit anderen hoofde bevoegd is de vuurwapens te gebruiken (schietbaan), de erkende wapenhandelaar of (na daaraan voorafgaand verzoek of toestemming van de zijde van de politie) naar het bureau van politie, langs de weg binnen het tijdsbestek welke daar redelijkerwijze voor zijn geboden. Het wapen en de munitie worden niet onbeheerd in een middel achtergelaten. Een bruikleenwapen dient op de dag van gebruik door de lener bij de eigenaar te worden opgehaald en direct na gebruik dezelfde dag te worden teruggebracht voor opslag bij de hoofdhouder.

Dragen vuurwapen
Onder het dragen van een vuurwapen verstaat men dat het wapen gereed is voor onmiddellijk gebruik. Het wapen is dan niet meer ingepakt. Het is de houder van een jachtakte verboden een geweer te dragen op gronden waarop hij niet tot het gebruik van een geweer is bevoegd. Binnen een jachtveld mag een wapen gebruiksgereed worden vervoerd. Dit kan daarmee ook in een auto zijn.


Aan welke eisen dient een wapenkluis te voldoen?

In de circulaire Wapens en Munitie wordt aangegeven dat als deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie uitsluitend aangemerkt: een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee gelijkgesteld kan worden. Er zijn dus geen specifieke eisen kwaliteitseisen waaraan een wapenkluis dient te voldoen. Gebleken is dat kluizen met uitwendige scharnieren of (hang)sloten nogal eens worden afgekeurd door de politie.

Wanneer u een wapenkluis koopt, koop er dan een die speciaal voor dit doel is gemaakt en let erop dat u voldoende ruimte heeft voor het opbergen van al uw wapens met toebehoren zoals richtkijkers en extra lopen en er een apart afsluitbaar deel is voor alle verschillende munitie, zoals verschillende korrelgrote van hagelmunitie.
De Kluis moet deugdelijk zijn verankerd in de vloer of muur van de woning tenzij de kluis van dusdanig gewicht is (minimaal 200 kg) dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen. Het plaatsen van de kluis in een schuur of garage die niet via de woning te bereiken is, wordt meestal niet goedgekeurd. De Politie kan bij u thuis komen controleren of uw wapens en munitie op de juiste wijze worden bewaard. Als dit niet het geval is, kan uw jachtakte worden ingetrokken.


Hoe is de jacht in Zuid-Afrika geregeld?

Jachtreizen vormen voor Zuid-Afrika een belangrijke bron van inkomsten. Buitenlandse jagers leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan het behoud en het beheer van de daar voorkomende diersoorten. Mede dankzij de (commerciële) jacht heeft het land een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van soorten die elders ernstig bedreigd zijn of werden. In het verleden was het vrij eenvoudig om met een jachtwapen naar Zuid-Afrika te reizen. Met de invoering van de nieuwe Wapenwet in 2004 is daar echter verandering in gekomen. Het is daarom van belang de navolgende informatie ter harte te nemen.

SAPS 520

Om Zuid Afrika met een wapen binnen te reizen dient u zich te melden bij het Firearms Office op de luchthaven. Daar dienen een aantal formaliteiten te worden vervuld. U overhandigt aan de politieambtenaar in het Firearms Office het zorgvuldig en met zwarte inkt ingevulde SAPS 520 formulier. Dit formulier kunt u downloaden op de site van de Zuid Afrikaanse politie: www.saps.gov.za. U vult in de delen D, E (1-25.4), G, I, J maar ondertekent het formulier niet! Pas in aanwezigheid van de politieambtenaar in het Firearms Office op de luchthaven ondertekent u dit formulier! Eerder ondertekenen of het met blauwe inkt invullen geeft het risico van ernstige vertraging die kan oplopen tot 12 uur, zo ondervonden enkele leden!

Identiteit en Vluchtgegevens

U dient een geldig paspoort en retour ticket bij de dient dit bij het Firearms Office op de luchthaven te tonen.

Eigendom

Aan de hand van uw Nederlandse jachtakte en/of een Europese vuurwapenpas dient u aan te tonen de eigenaar te zijn van het wapen.

Uitnodiging

Het is noodzakelijk de officiële uitnodiging van de professionele jager, de Hunting Outfitter te tonen. Ook als u naar uw eigen terrein, naar vrienden of familie gaat om te jagen dient u een dergelijke uitnodiging (Invitation Letter) te tonen.

In de Invitation Letter dienen de volgende zaken opgenomen te zijn:

–   volledige naam, adres en andere contactgegevens van de Hunting Outfitter,

–   data en locaties waar gejaagd gaat worden, –   bevestiging door de Hunting Outfitter dat u gaat jagen met de wapens die u naar Zuid Afrika wil invoeren.

Motivation Letter

U dient (in het Engels) een brief op te stellen, de zgn. Motivation Letter, waarin u schrijft het wapen tijdelijk in te voeren met als doel te jagen. Geef daarbij ook de plaats waar gejaagd gaat worden en de te bejagen soorten op.

Een mogelijke tekst is: I, the undersigned , confirms herewith that I will temporarily import the following firearms into the Republic of South Africa: (invullen de gegevens van het wapen, merk, kaliber, nummer) The purpose of this is to go hunting in (invullen de gegevens waar u gaat jagen), where I will be hunting the following specie(s)(invullen de soorten die bejaagd gaan worden). Plaats en datum , gevolgd door uw handtekening en uw adresgegevens.

Proof of Export

Ten slotte dient u een Export document te overleggen, de Proof of Export. Dit dient een door de Nederlandse overheid (politie of douane) afgestempeld document te zijn. Vraag hiervoor geen Consent van Uitvoer of een Uitvoervergunning aan! Een Consent of vergunning dient er namelijk voor om een vuurwapen uit de Nederlandse vuurwapenadministratie uit te schrijven. U zou dan vervolgens niet meer met dit wapen in Nederland terug kunnen komen!

Wij adviseren u om zelf een brief in het Engels op te stellen met de navolgende tekst: TO WHOM IT MAY CONCERN This is to confirm that according to the law of the Netherlands the legal holder of the firearm permit (Jachtakte) in the Netherlands and of the European Firearms Pass is permitted to temporarily export and re-import his/her firearms mentioned in these documents for non-commercial purposes without any other permit in and outside the European Union.

Deze brief dient door een officiële instantie, bij voorkeur door de politie in uw woonplaats te worden afgestempeld. Wij adviseren u uw eigen politie te vragen deze brief af te stempelen.

Temporary Import Permit

Wanneer alle papieren in orde worden bevonden ontvangt u de tijdelijke import vergunning voor uw wapen(s).

Overige informatie

De Zuid Afrikaanse politie attendeert  nog op de volgende zaken:

–   Er mogen niet meer dan één vuurwapen per kaliber en 200 patronen per vuurwapen worden ingevoerd. Een uitzondering hierop vormen hagelgeweren, waarbij meer dan één wapen per kaliber wordt toegestaan met het doel om vogels te jagen, op voorwaarde dat bij het SAPS Gun Office een duidelijke geschreven motivatie wordt overlegd waarom meer dan één wapen noodzakelijk is.

–   Vuurwapens dienen een serienummer van de producent te bevatten of een ander merkteken waaraan het wapen geïdentificeerd kan worden. Het serienummer moet op de voorgeschreven wijze zijn ingestempeld in de loop of het slot van het  geweer.

–   Verboden in te voeren zijn volledig automatische wapens, semi-automatische wapens, vuistvuurwapens voor zelfverdediging, wapens die onder militaire categorieën vallen

Zeker in tijden waarin veel jagers Zuid Afrika bezoeken kan het aan het loket van het Firearms Office druk zijn met jagers uit de hele wereld die een Permit aanvragen. De politie adviseert daarom zeker in het geval van aansluitende vluchten ruim tijd hiervoor in te plannen (5 uur).

De Zuid Afrikaanse politie wijst er met nadruk op dat deze procedure kosteloos afgehandeld dient te worden en dat er dus geen geld voor gevraagd, noch door de gastjager geboden mag worden.

Bij aankomst op het vliegveld van Johannesburg

1.      Ga door de paspoortcontrole ongeacht in welke terminal u binnenkomt (Meestal SAA en zijn partners in Terminal 2 en alle andere maatschappijen in Terminal 1).

2.      Haal de bagage op bij de aangewezen band en ga vervolgens naar de Helpdesk van de maatschappij om de vuurwapens op te halen en het ontvangstbewijs te tekenen.

3.      a. Voor bezoekers met vuurwapens die aankomen in Terminal 2: Ga naar de South African Police Service Firearms Office en volg het ‘office’ bord. (NB: Ga nog niet naar de Customs (douane).

4.      b. Voor bezoekers met vuurwapens die aankomen in Terminal 1: Een vertegenwoordiger van de vliegmaatschappij of de SAPS dient u te begeleiden naar het Firearms Office dat in Terminal 2 is gevestigd. Onder geen voorwarde dient u dit zonder begeleiding te proberen (NB: Ga nog niet naar de Customs (douane). Er wordt gewerkt aan het openen van een Firearms Office in Terminal 1.

5.      Bij aankomst in het SAPS Firearm Office dienen bovengenoemde bescheiden gereed te worden gehouden.

6.      Na ontvangst van het temporary import permit gaat u naar Customs, Red Zone (de rode zone bij de douane) waar u de wapens aangeeft en de douaneformaliteiten afhandelt.

Versie 09 – 2015


Waar staat dat een jager verplicht is kadastrale nummers en/of een kadastrale kaart aan te leveren van zijn jachtveld en zo ja, waar is het te vinden dat de korpschef verplicht is hiervan een administratie bij te houden?

Een jager is niet verplicht kadastrale nummers en/of kadastrale kaarten aan te leveren bij de politie (uitspraak Arrondissementsrechtbank te Middelburg /95/523, 8 juni 1995). Wel moet duidelijk zijn welke gronden in de jachthuurovereenkomst/grondgebruikersverklaring zijn bedoeld.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.12 Kadastrale kaarten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag een jachthouder aan anderen een zogenaamde “gastverklaring” verstrekken?

Ja. Een jachthouder mag, als hij tenminste een jachtakte heeft, aan anderen toestemming verlenen om het aan hem toekomende genot van de jacht met het geweer in diens gezelschap uit te oefenen. Deze toestemming kan schriftelijk worden gegeven, bijvoorbeeld volgens het model dat de Jagersvereniging daarvoor heeft opgesteld.  Ook de zogenoemde “buiten gezelschapsverklaring” is mogelijk.

Een jachthouder met jachtakte kan volgens artikel 3.20 lid 4 onder b. Wet natuurbescherming iemand toestemming verlenen om het genot van de jacht uit te oefenen buiten het gezelschap van de jachthouder. Wie zo’n toestemming als bedoeld in artikel 3.20 lid 4 onder b. heeft, mag volgens artikel 3.3 lid 3 onderdeel a Besluit natuurbescherming vervolgens ook zelf weer aan derden toestemming verlenen om in zijn gezelschap te jagen. Met deze gastverklaring toont een aanvrager van een jachtakte genoegzaam aan dat hij in de gelegenheid is om te jagen. Deze aanvrager voldoet daarmee aan een van de eisen voor de verlening van de jachtakte die zijn genoemd in artikel 3.28, lid 2 onderdeel c van de Wet natuurbescherming.  De andere voorwaarden betreffen het hebben van het jachtdiploma en de verzekering. Het aantal gastverklaringen dat een jachthouder kan uitgeven, wordt niet beperkt door de oppervlakte van het jachtveld.

De formulieren voor het uitgeven van deze toestemming vindt u op onze site: www.jagersvereniging.nl/downloads/formulieren-jachtakte-wet-natuurbescherming/

Artikel 3.20 lid 4 onder a.  Wet natuurbescherming
Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.06 Gastjagersverklaring (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Welke rechten heeft een jager als gronden in zijn jachtveld worden verkocht?

Welke rechten heeft een jager als gronden in zijn jachtveld worden verkocht?

Gedurende de looptijd van een jachthuurovereenkomst gaat de eigendom van een aantal percelen in het jachtveld over naar een ander. Daardoor komt er ook een andere grondgebruiker die niet wil dat de jager de bij hem in gebruik zijnde percelen betreedt. Welke rechten heeft de jager? Kan na verkoop van de gronden de eventuele nieuwe grondgebruiker de jager de toegang op zijn gronden verbieden?

Koop (verkoop) breekt geen huur (Burgelijk Wetboek 7:226). Dat betekent dat de jachthuurovereenkomst gedurende de resterende looptijd in stand blijft. Alle rechten en plichten gaan over naar de nieuwe eigenaar en zo dient dan ook de (jaarlijkse) tegenprestatie aan de nieuwe eigenaar voldaan te worden.

Voor beheer en schadebestrijding, bijvoorbeeld ten aanzien van niet-wild soorten of wildsoorten buiten de geopende jachttijd, is echter te allen tijde toestemming van de huidige grondgebruiker vereist. De nieuwe grondgebruiker kan het betreden van de gronden ter uitoefening van de jachthuurovereenkomst niet verbieden.

Burgerlijk Wetboek 7:226

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.17 Toestemming grondgebruiker na verkoop gronden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 

 


Hebben jachtgasten een schriftelijke uitnodiging nodig?

Nee, die hebt u niet nodig. Een jachthouder mag jachtgasten meenemen zonder schriftelijke uitnodiging. Ook een jachtaktehouder met een buiten gezelschaptoestemming (3.20 lid 4 Wet natuurbescherming) mag gasten meenemen indien dit in de toestemming is vermeld.

Artikel 3.20 lid 1 en 4 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.14 Gastjager (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Mag iemand die in het bezit is van een jachtakte ook kleiduiven schieten?

Ja, dat mag. In de Wet natuurbescherming staat dat het de houder van een jachtakte is toegestaan gebruik te maken van geweren voor het uitoefenen van de jacht of het schieten van kleiduiven.

Artikel 3.26 lid 1 onderdeel b sub 5 Wet natuurbescherming
Artikel 44 Regeling Wapens en Munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 11.01 Kleiduiven schieten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Mag een jachtaktehouder Brenneke patronen of slugs in bezit hebben en gebruiken?

Regelmatig doet de vraag zich voor of een jachtaktehouder de zogenaamde Brenneke patronen of ‘slugs’ voorhanden mag hebben en gebruiken.

Daarvoor zijn de volgende punten van belang:

  1. In de CWM 2005 is in artikel B 2.5.2. bepaald dat een verlofhouder/jachtaktehouder die munitie voorhanden mag hebben ‘die bestemd is om met het desbetreffende wapen te worden verschoten’. Het desbetreffende wapen zijnde het wapen dat op het verlof/jachtakte is vermeld;
  2. In het Besluit natuurbescherming (artikel 3.13, 3.14 en 3.15) is aangegeven met welke munitie op welke soorten mag worden gejaagd;

Een Brenneke patroon is een kogelpatroon die afgeschoten wordt in een wapen met gladde lopen (hagelgeweer).

De Wet natuurbescherming staat toe dat jachtaktehouders hagelgeweren mogen gebruiken in kalibers van ten minste 24 en ten hoogste 12. En de CWM geeft aan dat jachtaktehouders patronen voorhanden mogen hebben die passen bij de op de akte vermelde geweren, in dit geval hagelgeweren in de kalibers 24 t/m 12.

In het kader van de schadebestrijding en beheer van populaties, geven de provincies ontheffingen voor het doden van bepaalde diersoorten. In deze ontheffingen worden ook de toegestane middelen benoemd. Zo zijn er verschillende provincies die bepalen dat bij het doden van bepaalde soorten naast hagelpatronen ook kogelpatronen mogen worden gebruikt.

 

Uit bovenstaande toelichting mag worden geconcludeerd dat jachtaktehouders niet alleen Brenneke patronen voorhanden mogen hebben voor de jacht in het buitenland, maar deze patronen ook mogen gebruiken in Nederland in het kader van beheer en schadebestrijding, wanneer de provincie dit aangeeft.
Overigens kennen deze patronen een aantal ballistische beperkingen (o.a. precisie op afstanden groter dan 50 meter), waardoor het gebruik er van niet grootschalig zal zijn.


Mag een jachtaktehouder meedoen aan schietwedstrijden?

De wet staat jagers toe om te oefenen. Op de jachtakte is vermeld dat: ”Het vervoer van de op deze jachtakte vermelde vuurwapens is beperkt tot het vervoeren tussen woning en plaatsen waar de houder van deze jachtakte bevoegd is tot jagen, of plaatsen waar hij uit anderen hoofde bevoegd is de vuurwapens te gebruiken, …”. Onder deze plaatsen valt ook de schietbaan.

Noch de wet noch de jachtakte schrijven voor welke vorm deze oefening kan of moet hebben, dat kan dus variëren van een individueel rondje kleiduiven, of het inschieten van de buks, tot het samen met de combinatie oefenen, of het deelnemen aan wedstrijden. Dat daarbij een competitie-element meespeelt is niet van belang: voor de jager gaat het om de oefening en hij dient daarvoor elke gelegenheid aan te kunnen grijpen.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.