06:27
20:46
Nachtmodus

Tuchtrecht binnen de Jagersvereniging

Ereraad

De Jagersvereniging is een landelijke vereniging met een centraal Landelijk Bestuur en een Ledenraad die leiding geven aan de vereniging. De Jagersvereniging kent naast de bestuurlijke organen als de Ledenraad, het Landelijk Bestuur en de Raad van Advies, een Ereraad en een Commissie van Beroep.

Deze Ereraad en Commissie van Beroep voeren het tuchtrecht van de vereniging uit volgens (evt. het door de ledenraad vastgestelde) tuchtreglement. Dit tuchtreglement regelt de wijze van benoeming van de leden van de Ereraad en de Commissie van Beroep, haar samenstelling, bevoegdheden, de procesgang en de rechten en verplichtingen van in overtreding zijnde leden.

Wat is de taak van de Ereraad en de Commissie van Beroep?

De belangrijkste taken van de Ereraad en de commissie van beroep zijn het behandelen van klachten tegen leden die de statuten, reglementen of regels van de vereniging overtreden, de belangen van de vereniging of het aanzien van de jacht schaden. De Ereraad en de commissie van beroep kun je ook wel de ‘rechter(s) van de vereniging’ noemen

De Ereraad behandelt deze overtredingen in eerste instantie. De commissie van beroep behandelt het beroep dat tegen een uitspraak van de ereraad is ingesteld door ofwel de betrokkene dan wel door het landelijk bestuur.

Wie vormen de Ereraad en de Commissie van Beroep?

De Ereraad en de Commissie van Beroep bestaan elk uit zes leden, die op voordracht van het Landelijk Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Ledenraad. De leden van de Ereraad en Commissie van Beroep mogen geen lid zijn van het Landelijk Bestuur, de Ledenraad of een afdelingsbestuur. De leden hebben een juridische achtergrond en/of grote deskundigheid op een specifiek vakgebied.

Procedure

Klachten tegen leden van de vereniging kunnen worden ingediend door ieder ander lid, het Landelijk Bestuur en een afdelingsbestuur. De voorzitter van de Ereraad benoemt voor elke te behandelen zaak een kamer van drie leden. Bij de benoeming van een kamer wordt tevens de voorzitter van die kamer aangewezen.

  1. Alle door de Ereraad te behandelen zaken moeten schriftelijk (mag ook per mail) bij het bureau van de vereniging ter attentie van de secretaris van de Ereraad worden ingediend).
  2. Betrokken partijen worden door de Ereraad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken en dienaangaande hun standpunt weer te geven dan wel toe te lichten, waarna een mondelinge (niet openbare) behandeling zal volgen
  3. De beslissingen van de Ereraad zijn met redenen omkleed en worden per mail en desgewenst per brief aan betrokkenen en aan het Landelijk Bestuur toegezonden.
  4. Klachten die niet gemotiveerd en/of niet met feiten onderbouwd zijn worden door de Ereraad niet ontvankelijk verklaard.

Wanneer de Ereraad een klacht gegrond verklaart kan ze de volgende uitspraken doen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, het ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies in de vereniging, een schorsing of het royement (ontzetting) als lid van de vereniging.

Uitspraken van de ereraad worden geanonimiseerd vermeld in de officiële mededelingen. De publicatie van een straf geschiedt alleen met vermelding van de naam en woonplaats van de betrokkene indien de ereraad dit in hun uitspraak hebben beslist.
Tegen een uitspraak van de ereraad kan door de betrokkene beroep ingesteld worden bij de Commissie van Beroep. Waarna een soortgelijke procedure in 2de aanleg gevoerd zal worden.

1) U kunt de Ereraad schriftelijk bereiken via: Verenigingsbureau Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, t.a.v. secretaris Ereraad, Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort. Of u kunt een e-mail sturen naar [email protected], vermeld in het onderwerpveld ‘T.a.v. Secretaris Ereraad’.

NB: Deze tekst is een samenvatting van de betreffende artikelen in het tuchtreglement. Bij klachten en geschillen zijn de teksten van het tuchtreglement bepalend.

Ga naar het tuchtreglement van de Jagersvereniging