05:22
21:58
Nachtmodus

Organisatiestructuur

De Jagersvereniging is een landelijke vereniging met een centraal Landelijk Bestuur en een centrale Ledenraad die leiding geven aan de vereniging. Daar veel op het gebied van jacht, beheer en schadebestrijding door de overheid provinciaal is gedecentraliseerd, kent de Jagersvereniging afdelingsbesturen per provincie om lokaal maatwerk te kunnen leveren. Daarnaast heeft de Jagersvereniging een Raad van Advies, Ereraad, Commissie van Beroep, een Commissie Jonge Jagers en de Werkgroep Diana. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze verschillende besturen.

Bekijk hier het organogram van de Jagersvereniging

Landelijk bestuur

De Jagersvereniging wordt geleid door het Landelijk Bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies (zoals vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) worden door de leden van het bestuur onderling toebedeeld. De voorzitter van het Landelijk Bestuur zit ook de Ledenraad voor. De Ledenraad wordt gevormd door de afgevaardigden vanuit de provinciale afdelingen. Namens de Commissie Junior Jagers woont een lid de vergadering van de Ledenraad bij.

Het Landelijk Bestuur en de Ledenraad hebben samen een strategisch meerjarenplan opgesteld, wat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en maakt beleid om de doelstellingen van het strategisch meerjarenplan te bereiken. Het Landelijk Bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het verenigingsbureau. Het bestuur heeft een deel van haar taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur.

Lees meer over het Landelijk Bestuur

Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. Het Landelijk Bestuur dat belast is met de leiding van de vereniging moet verantwoording afleggen aan de Ledenraad, net als de ministers dat moeten doen aan de Kamer. Dit gebeurt door het vaststellen van de begroting, de meerjarenbegroting en de jaarrekening.

Lees meer over de Ledenraad

Raad van Advies

De Raad van Advies heeft tot taak zowel het landelijk bestuur als de ledenraad gevraagd en ongevraagd van advies te dienen betreffende de verwezenlijking van de doelstellingen van de Jagersvereniging, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt: de beleidsmatige, organisatorische en bestuurlijke gang van zaken binnen de vereniging, waaronder het financiële beleid.

Lees meer over de Raad van Advies

Ereraad

De Ereraad bewaakt de goede verhoudingen tussen leden onderling. De Ereraad wordt ook wel de ‘rechter van de vereniging’ genoemd. De belangrijkste taken van de Ereraad zijn het behandelen van klachten tegen leden die de wet of regels op het gebied van de jacht of de in het wild levende dieren hebben overtreden.

Lees meer over de Ereraad

Commissie van Beroep

Tegen een uitspraak van de Ereraad kan beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep behandelt het beroep dat is ingesteld op een soortgelijke manier als de Ereraad klachten behandelt. De Commissie van Beroep kan daarmee beschouwd worden als een hogere rechter.

Lees meer over de Commissie van Beroep

Afdelingsbesturen

De Jagersvereniging is een landelijke vereniging met een centraal Landelijk Bestuur en een centrale Ledenraad die leiding geven aan de vereniging. Daar veel op het gebied van jacht, beheer en schadebestrijding door de overheid provinciaal is gedecentraliseerd, kent de Jagersvereniging afdelingsbesturen om lokaal maatwerk te kunnen leveren.

Lees meer over de Afdelingsbesturen

Jonge Jagers

De Jonge Jagers vormen een enthousiaste groep jonge mensen met hart voor de natuur. Dit netwerk van jonge jagers is op diverse terreinen actief. Zo worden bijvoorbeeld schietwedstrijden georganiseerd, vinden er lezingen, excursies en wildwandelingen plaats en helpen Jonge Jagers mee met de natuurschoon- maakacties en andere werkzaamheden in de natuur.

Lees meer over Jonge Jagers

Werkgroep Diana

De werkgroep Diana van de Jagersvereniging heeft in haar missie twee punten verweven: het verenigingsleven en belangenbehartiging. De werkgroep wil de kwaliteiten van de jagende vrouwelijke professional beter zichtbaar maken, door middel van promotie, educatie en netwerken.

Lees meer over de Werkgroep Diana