06:29
20:45
Nachtmodus

Pieter Grinwis

ChristenUnie: “Jagers spelen een onmisbare rol in de balans tussen mens en natuur”

Reactie Pieter Grinwis

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

Eens. Samenwerking tussen alle belanghebbenden, boeren en vrijwilligers die zich inzetten voor ons landschap en onze natuur is essentieel. De ChristenUnie zet in op betere coördinatie in ons schaarse landelijk gebied en streeft naar meer verbinding tussen burger en natuur. Benutting van de natuur voor voedsel, door bijv. vissen, jagen of wildplukken, kan een mooie, duurzame en diervriendelijke manier zijn om deze verbinding te versterken. We mogen immers leven van wat de schepping ons geeft. Tegelijk, de natuur in Nederland kent een fragiel evenwicht dat door klimaatverandering en directer menselijk handelen uit balans is gebracht. We zitten in een grote biodiversiteitcrisis, en dat vraagt om grote investeringen in de natuur en goed natuurbeleid. Jacht in het kader van noodzakelijk beheer hoort hierbij. Hierbij is niet de menselijke vraag naar wild voedsel leidend, maar bepaalt allereerst een goede staat van instandhouding van onze natuurgebieden en bescherming van kwetsbare soorten de mogelijkheden.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

De natuur heeft intrinsieke waarde, en de mens moet daar als goed rentmeester voor zorgen. Dat betekent dat er een goede balans gevonden moet worden tussen aan de ene kant het verbouwen van voedsel en andere belangrijke zaken voor mensen, en aan de andere kant onze natuur, die ook ruimte verdient. Jagers spelen daar een onmisbare rol in. Beleid op provinciaal niveau heeft hierbij de voorkeur. De provincie kent immers het best de regionale situatie en kan zo goed de mogelijkheden voor jacht, in het kader van noodzakelijk faunabeheer, bepalen.

Schade aangericht door in Nederland zeldzame soorten zoals de wolf, moet wel ruimhartig gecompenseerd worden door de overheid. Op deze manier worden de kosten door de hele samenleving gedragen. Goed beleid houdt rekening met belangen van boeren en andere belanghebbenden én blijft binnen kaders die bescherming van kwetsbare soorten en een goede staat van instandhouding van onze natuur stellen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie