05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Frans van Dijk

Rechter laat konijn op landelijke vrijstellingslijst ongemoeid

Kort geding dierenclubs leidt niet tot inperking schadebestrijding

De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hebben met hun kort geding tegen de Nederlandse staat geen vuist kunnen maken. Op 26 juli stonden de organisaties in de rechtszaal met als doel het konijn van de landelijke vrijstellingslijst te krijgen. Dit omdat het konijn op de Rode Lijst staat en de organisaties van mening zijn dat het konijn daarmee in zijn voortbestaan is bedreigd. De voorzieningenrechter is het hiermee niet eens, zo luidde het oordeel vandaag.

Voor de invoering van een aanwijzing en vrijstelling is op grond van artikel 3.15 Wet natuurbescherming vereist dat een diersoort schade veroorzaakt én dat hij niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat gevaar loopt. Dat het konijn schade veroorzaakt staat niet ter discussie, zo oordeelde de voorzieningenrechter. Ook stelde de rechter dat de aanwijzing en de vrijstelling bij de invoering ervan (in 2002) niet onrechtmatig waren, omdat het konijn destijds in een goede staat van instandhouding verkeerde. De plaatsing op de Rode Lijst en het WENR-rapport dat melding maakt van een ‘zeer ongunstige’ staat van instandhouding maken ook niet, dat de aanwijzing en vrijstelling achteraf bezien onrechtmatig tot stand zijn gekomen.

Huiswerk

Wel stuurde de rechter de Staat met huiswerk naar huis. Doordat de konijnpopulatie door verschillende ziekte uitbraken flink achteruit is gegaan en hierdoor de status ‘gevoelig’ op de Rode Lijst heeft gekregen, moet de Staat haar schadebeleid aanscherpen. “Bij toekomstige besluitvorming over schadebestrijding, dient de Staat alle betrokken belangen zorgvuldig af te wegen. De afname van de konijnenpopulatie neemt immers niet weg dat de resterende 1.145.000 konijnen veel schade kunnen veroorzaken en dat daarvoor hoe dan ook eerst een (vergoedings)regeling zal moeten worden getroffen. De Staat dient daarom in de gelegenheid te worden gesteld te komen tot zorgvuldige besluitvorming, rekening houdend met alle belangen, waaronder die van grondeigenaren, de Provincies en die van konijnen”, zo concludeerde de voorzieningenrechter.

Signaleringsfunctie

Eind 2020 zijn zowel het haas als het konijn op de Rode Lijst geplaatst. Er zijn geen beschermende bepalingen van kracht voor deze hierop voorkomende soorten. Wél hebben de Rode Lijsten een belangrijke signaleringsfunctie voor het beleid.

Volgens de voorzieningenrechter laat de Staat voldoende zien met beleidshervorming bezig te zijn en is er daarom geen reden om in te grijpen in de huidige positie van het konijn op de landelijke vrijstellingslijst. In het kort geding werd niet aannemelijk gemaakt dat konijnen door de huidige vrijstellingsregeling zodanig in hun voortbestaan worden bedreigd dat nadere besluitvorming niet kan worden afgewacht. Daarbij weegt mee dat de Staat onweersproken heeft gesteld dat de afname van de konijnenpopulatie slechts voor een zeer beperkt deel het gevolg is van bejaging vanwege schadebestrijding en er tevens druk wordt gewerkt aan maatregelen om de habitat te verbeteren.

Eerder al gaf minister Van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof al aan dat ‘uit de onderzoeken ook blijkt dat de jacht voor alle soorten van de wildlijst jacht niet de hoofdoorzaak is van, of beperkt bijdraagt aan, de ongunstige staat van instandhouding. De belangrijkste oorzaken van achteruitgang van de soorten op de wildlijst zijn habitatverlies, afgenomen kwaliteit van het leefgebied en lokale predatiedruk’.

Politiek besluit

Het feit dat de haas en konijn op de Rode Lijst staan, is voor dierenrechtenorganisaties aanleiding om te proberen de jacht op de wildsoorten te dwarsbomen. Mede hierdoor heeft de minister voor Natuur en Stikstof onlangs een politiek besluit genomen aangaande het opschorten van het jachtseizoen voor het konijn voor komend jaar in het hele land en voor het haas in de provincies Utrecht, Groningen en Limburg. Vanzelfsprekend is de Jagersvereniging in samenwerking met enkele stakeholders hiertegen een juridische procedure tegen de Nederlandse staat gestart.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items