05:22
21:58
Nachtmodus

Jagersvereniging ziet uit naar samenwerking nieuw kabinet

De Jagersvereniging feliciteert het vandaag door de koning beëdigde kabinet Rutte IV. Meer in het bijzonder de ministers met wie veel samengewerkt zal moeten worden om gedeelde kansen en uitdagingen op te pakken. In een felicitatiebrief aan hen verzoekt de Jagersvereniging om spoedig kennis te maken en gezamenlijk aan de slag te gaan.

Eerder verscheen het regeerakkoord, waarvan de Jagersvereniging meteen al een eerste analyse opmaakte. De nieuwe bewindslieden zullen komende tijd de in het akkoord geschetste hoofdlijnen en ambities uitwerken tot concrete beleidsprogramma’s. De Jagersvereniging is graag bereid hieraan bij te dragen op basis van de binnen haar organisatie en achterban aanwezige kennis en ervaring.

Nieuwe bewindslieden op ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het spreekt voor zich dat er met name een gezamenlijke agenda is met de bewindspersonen die op het ministerie van LNV aan het werk gaan. Gedeelde belangen zijn er onder meer op terreinen als bescherming en voorziening van duurzaam lokaal voedsel, faunabeheer, herstel van biodiversiteit en toekomst van het landelijk gebied.

Henk Staghouwer (ChristenUnie) is de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder meer als gedeputeerde in Groningen heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan op dit domein en is hij zodoende al bekend met de toewijding en passie van (Groningse) jagers en de regionale afdeling van de Jagersvereniging. De samenwerking zetten wij graag op landelijk niveau voort.

De coalitie heeft er daarnaast voor gekozen een minister voor Natuur en Stikstof aan hetzelfde departement toe te voegen, in de persoon van Christianne van der Wal (VVD). Bestuurlijke ervaring deed zij op als wethouder in Harderwijk, gedeputeerde in Gelderland en als partijvoorzitter van de VVD.

Werkverdeling
Het zogeheten constituerend beraad van de nieuwe ministers en staatssecretarissen, dat zaterdag 8 januari jl. plaats vond, heeft inmiddels een nadere werkverdeling tussen de LNV-bewindslieden duidelijk gemaakt. Minister Staghouwer ontfermt zich onder meer over landbouw, tuinbouw, dierenwelzijn en voedselkwaliteit. Minister Van der Wal richt zich onder andere op natuur, biodiversiteit, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en stikstof.

Waar nodig zullen zij ongetwijfeld nog in onderling overleg tot preciezere afbakening van onderwerpen komen. Duidelijk is evenwel al dat de Jagersvereniging met beide ministers veel raakvlak heeft en uitkijkt naar een constructieve samenwerking.

Justitie & Veiligheid en Infrastructuur & Waterstaat
Natuurlijk geldt dat ook voor een aantal andere ministers. Zo is Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) als de nieuwe minister van Justitie & Veiligheid verantwoordelijk voor de Wet wapens en munitie en veiligheid in het buitengebied.

Eveneens afkomstig van de VVD is Mark Harbers, die als minister leiding zal geven aan Infrastructuur & Waterstaat. Als zodanig geeft de Jagersvereniging graag met hem vervolg aan de door zijn ambtsvoorganger toegezegde samenwerking op het gebied van (het voorkomen van) valwild en verkeersveiligheid in het buitengebied.

Na een lange formatieperiode en gelet op alles wat speelt, is het goed dat nu een nieuw kabinet is aangetreden en missionair kan handelen. De Jagersvereniging gaat graag samen met hen aan de slag.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws