05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Jagersvereniging start binnenkort bodemprocedure en kort geding

De minister voor Natuur & Stikstof heeft een definitief besluit genomen over het jachtseizoen 2022/2023. Aankomend jachtseizoen zal de jacht op het konijn niet geopend worden. In de provincies Groningen, Limburg en Utrecht geldt hetzelfde voor de haas. De Jagersvereniging is zeer ontstemd over dit besluit en gaat – tezamen met de Federatie Particulier Grondbezit, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Wildbeheereenheid Roerstreek en hun respectievelijke leden – een bodemprocedure voeren tegen de Nederlandse Staat. Daarnaast zal er ook een kort geding worden aangespannen waarin wordt gevorderd dat het besluit van de minister wordt opgeschort als het gaat om de haas.

Wijziging van de Regeling natuurbescherming is onrechtmatig
Op 14 april 2022 kondigde de minister aan voornemens te zijn de jacht op de haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht, en op het konijn in alle provincies, voor het komend seizoen (2022/2023) niet te openen. Op 28 april 2022 heeft de minister het ontwerp voor de daarmee gepaarde gaande wijziging van de Regeling natuurbescherming gepubliceerd in het kader van een internetconsultatie. In totaal zijn 3801 zienswijzen ingediend waarbij partijen ook meerdere zienswijzen hebben ingediend. In deze zienswijzen is de minister verzocht dringend af te zien van het voornemen de jacht op de haas en het konijn te beperken, onder meer vanwege de constatering dat dit voornemen verschillende (inter)nationale rechtsnormen en – beginselen zou schenden. Toch is de wijziging van de Regeling natuurbescherming op 29 juli 2022 in werking getreden. Daarmee is sprake van een niet gerechtvaardigde inbreuk op de rechten van partijen.

Het besluit van de minister is mede tot stand gekomen op basis van een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) naar de staat van instandhouding van de haas en het konijn. Anders dan de Universiteit Wageningen heeft gerapporteerd, is de staat van instandhouding van deze twee diersoorten in het geheel niet in het geding. De Jagersvereniging heeft al eerder zeer duidelijk aangegeven dat er aan dit onderzoek een onjuiste beoordelingsmethode ten grondslag ligt. Ook zijn discutabele keuzes gemaakt rond gebruikte data en referentiejaren.

Bodemprocedure
Het besluit van de minister berust op onjuiste aannames over de staat van de instandhouding van de haas en het konijn en het hanteren van een onjuiste beoordelingsmethode. Daarom heeft de Jagersvereniging besloten om een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te voeren. Er wordt met FPG, LTO en NOJG overleg gevoerd om de procedure samen met deze organisaties te voeren. In de bodemprocedure zal een rechter toetsen of de ministeriële regeling onrechtmatig is. De rechter wordt verzocht om een definitief oordeel te geven over de beoordelingsmethode die moet worden gehanteerd bij het bepalen van de staat van instandhouding van de haas en het konijn. Dit oordeel is ook van groot belang voor de volgende jachtseizoenen en voor alle andere bejaagbare wildsoorten.

Kort geding
De jachtseizoenen van de haas en het konijn breken al spoedig aan. Daarom heeft de Jagersvereniging ook besloten om via een kort geding om een voorlopige voorziening te vragen. Dit zou er voor moeten zorgen dat de jacht op de haas in ieder geval toegestaan blijft totdat er een oordeel is in de bodemprocedure.

De procedure zal spoedig aan aanvang nemen met het uitbrengen van de dagvaarding. Op deze website wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van de procedure

  • Delen:

Gerelateerd nieuws