05:33
21:38
Nachtmodus

Jagersvereniging en Provincie Limburg in gesprek over besluit jachtverhuur

Naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) d.d. 12 oktober jl. zijn de Jagersvereniging afdeling Limburg bij monde van haar voorzitter Wim Grave en regiomanager Ger van Hout op uitnodiging van gedeputeerde Gabriels afgelopen maandag in gesprek gegaan met elkaar. Het gesprek ging over de inhoud van het genomen GS-besluit om het beleid m.b.t. het verhuren van de jachtrechten op gronden die in bezit zijn van de provincie te wijzigen. Ook de onvrede die  daardoor is ontstaan bij de wildbeheereenheden (WBE’s) werd aangekaart.

Zowel de provincie als de Jagersvereniging realiseren zich dat zij elkaar nodig hebben bij het versterken van de natuurwaarden en het opstellen en goed uitvoeren van de faunabeheerplannen in Limburg. Mede daardoor verliep dit gesprek goed.

Allereerst werd er door beide partijen gesproken over de gemeenschappelijke doelen m.b.t. het soortenbeleid in Limburg, toegespitst op de vijf wildsoorten fazant, wilde eend, houtduif, haas en konijn, waarvoor jagers een wettelijke verplichting tot bescherming hebben. Geconcludeerd werd dat de recentelijk door WBE’s uitgevoerde maatregelen in het kader van de projecten “Jagers in het Groen en “Bescherming Patrijs” effectief bijdragen aan de bescherming en versterking van deze soorten. Beide partijen spraken de intentie uit om deze projecten een vervolg te geven.

Daarna lichtte de gedeputeerde Gabriels het genomen besluit m.b.t. het opnieuw verhuren van jachtrechten op provinciale gronden inhoudelijk toe. Gabriels: “GS handelen met dit besluit in de hoedanigheid van “eigenaar van gronden” die her en der in de provincie verspreid liggen. Dat wij bij de verhuur van onze gronden nu ‘jacht op afroep’ daar aan verbinden doet niets af aan de waardering die GS hebben voor het vele goede werk dat Jagers in Limburg doen. Ook is het ons duidelijk dat wij over de verdere uitvoering van het besluit overleg met de WBE’s moeten voeren omdat het provinciale grondeigendom enorm verdeeld ligt over vele duizenden percelen. Wij zijn bereid om daar maatwerk in te leveren en de verdere toestemming voor het uitvoeren van de faunabeheerplannen op onze gronden blijft onverminderd van kracht.”

Voorzitter Wim Grave lichtte het standpunt van de Jagersvereniging toe: “De Jagersvereniging erkent het recht van grondeigenaren om al dan niet gebruik te maken van de jachtrechten op hun eigendom. Dit geldt uiteraard ook voor de provincie in de hoedanigheid van de eigenaar van haar gronden. Gelijktijdig echter is de provincie niet gelijk als andere particuliere eigenaren. Zij vertegenwoordigt in haar publieke rol de overheid en is zij als zodanig verantwoordelijkheid voor het
goedkeuren van faunabeheerplannen die vervolgens weer door de leden van de WBE’s moeten worden uitgevoerd op alle gronden in Limburg. En in die rol vraagt de provincie véél van de WBE’s en jagers bij het beheer van Limburgse fauna. Om die reden moeten wij elkaar vinden in de goede uitvoering van het GS besluit”

Uiteindelijk is afgesproken dat de provincie bereid is om bij het afsluiten van jachthuurovereenkomsten voor haar gronden niet alleen te kijken naar eventuele dreiging van schade die de wildsoorten in de omgeving kunnen aanrichten, maar is zij ook bereid om te kijken naar het jachtbeheer op de omliggende gronden.
Concreet betekent dit dat voor provinciale percelen die in een “niet bejaagde” omgeving liggen de wildsoorten alleen worden bejaagd indien dat vanuit schadedreiging belangrijk is. Voor provinciale percelen die in een omgeving liggen waar de wildsoorten wel worden bejaagd en die qua omvang kleiner zijn dan 20 ha aaneengesloten, sluiten GS zich om redenen van efficiënt jachtbeheer daarbij aan en kan de jacht op afroep op de wildsoorten worden uitgevoerd. Voor percelen
groter dan 20 ha geldt in principe jacht op afroep en wordt met maatwerk gekeken wat daar nodig is in relatie tot eventuele schadedreiging in de omgeving.

Zowel de provincie als de Jagersvereniging zijn tevreden over het bereikte uitvoeringsakkoord en gaan daar nu voortvarend mee aan de slag.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws