05:23
21:58
Nachtmodus

De Jagersvereniging en FACE voor u aan het werk! De Jager december 2018

De Jagersvereniging en FACE behartigen beide de belangen van jagers. Zowel op provinciaal, landelijk als Europees niveau. Wist u dat u door het lidmaatschap van de Jagersvereniging automatisch ook het werk van FACE steunt? De Jagersvereniging en FACE laten hun leden graag zien op welke wijze zij zich inzetten voor jagers en WBE’s. Dat is te lezen in De Jager en op onze website.

De Jagersvereniging – december 2018

Nationale Wildlijst
Ministerie
Op 8 november maakten directeur Laurens Hoedemaker en landelijk belangenbehartiger Reinier Enzerink kennis met Johan Osinga, de nieuwe directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijke Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het prettige kennismakingsgesprek ging onder andere over de organisatie van de Nederlandse jagers, de maatregelen rond de Afrikaanse varkenspest en de kansen en uitdagingen voor jagers in de toekomst.

Wilddiner Nieuwspoort
Op 14 november vond een wilddiner in perscentrum Nieuwspoort plaats waar zo’n 40 Kamerleden en oud-Kamerleden aanwezig waren. Zij waren daar deels op uitnodiging van de Jagersvereniging. Smaakprofessor Peter Klosse vertelde de 180 aanwezigen over de achtergrond en de fenomenale smaken van echt wild. Dit wilddiner draagt bij aan het draagvlak voor de jacht in de politiek.

Landbouwschade voorkomen
Bewegingsjacht
Op 18 oktober publiceerde het ministerie van LNV regelgeving waardoor buiten de aangewezen leefgebieden beperkte bewegingsjacht op wilde zwijnen weer toegelaten is. Voor het eerst in 25 jaar vindt er een verruiming van de regelgeving voor jagers plaats. De Jagersvereniging is trots op dit resultaat van goed overleg met het ministerie van LNV en alle betrokken belangengroepen. Ter ondersteuning van de jagers en WBE’s publiceerde de Jagersvereniging eind oktober een handreiking voor de beperkte bewegingsjacht.

Wilde zwijnen
Op 29 november werd in de werkgroep ‘Wild zwijn Brabant’ het eindadvies aan de FBE Noord-Brabant vastgesteld. Naast Wim Knol, ecoloog van de Jagersvereniging, waren ook LTO, Natuurmonumenten, Bosgroep-Zuid, particulier grondbezit, Dierenbescherming en de provinciale zwartwild-coördinator vertegenwoordigd in de werkgroep. In dit advies staat op welke manieren het wild zwijn in Brabant nog effectiever te beheren is. Met de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest is dit advies van groot belang.

Veiligheid in het buitengebied
Criminaliteitspreventie
Op 14 november was landelijk belangenbehartiger Reinier Enzerink aanwezig bij de vergadering van de LNV Tweede Kamercommissie over dierenwelzijn en parallel een vergadering van de Tweede Kamercommissie van Justitie en Veiligheid over ondermijnende criminaliteit. Bij de tweede vergadering kwam onder andere onze partnerorganistie CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) aan het woord. Op het gebied van dierenwelzijn werd vooral een aantal relevante zaken geagendeerd voor latere vergaderingen.

Overig
Bos- en natuureigenaren
Op 7 november woonde ecoloog Wim Knol het eerste lustrum bij van de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren (VBNA). De Jagersvereniging is partner van de jaarlijkse landelijke Beheerdersdag die door de VBNE wordt georganiseerd. Naast veel terrein- en landschapsbeheerders waren hier ook landgoedeigenaren, gemeenten en overheidsorganisaties aanwezig waarmee contacten zijn gelegd. 

GroenLinks
Directeur Laurens Hoedemaker en landelijk belangenbehartiger Reinier Enzerink maakten op 13 november kennis met GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. Voorafgaand aan de afspraak tweette mevrouw Bromet over haar onplezierige eerste kennismaking met jagers, namelijk het in alle vroegte schieten van ganzen rondom haar huis. Haar tweede kennismaking met de Nederlandse jagers verliep stukken prettiger. Daarbij konden beide partijen vooral veel wederzijds begrip en gezamenlijke kansen benoemen.

Wolf
Op 26 november nam ecoloog Wim Knol deel aan een overleg met Wolven in Nederland, waarin meer dan tien organisaties zicht inzetten voor conflictarm samenleven met de wolf. Vanuit de Jagersvereniging is betoogd dat beperken van jacht, beheer of schadebestrijding of stimuleren van de vestiging van de wolf in Nederland ongewenst is en niet strookt met conflictarm samenleven. Ook is gesteld dat bij soorten die zeer succesvol zijn, zoals de wolf, de beschermingsstatus verlaagd kan worden, zodat bij conflicten ingegrepen kan worden.

Wildziekten
Op 27 november woonde ecoloog Wim Knol de halfjaarlijkse bijeenkomst van de begeleidingsgroep van het Dutch Wildlife Health Centre bij. DWHC moet – vanwege financien – steeds een afweging maken welke dieren wel en niet worden onderzocht. De Jagersvereniging heeft gepleit om in het jachtseizoen prioriteit te leggen bij bejaagde soorten, zoals het onderzoek naar hazenpest.

In de provincies

Noord-Holland
Kraaienvangkooi
Op 8 november was op het provinciehuis een hoorzitting over bezwaar van Fauna4Life en Animal Rights tegen het plaatsen van kraaienvangkooien door Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken. Regiomanager Mike van Leeuwen werd er namens de Jagersvereniging gehoord als deskundige. De hoorcommissie hechtte zichtbaar belang aan de ervaringen van de jagers en boeren in het veld, die hun verbazing uitten over de gebrekkige natuurkennis van de bezwaarmakers. Het bezwaar werd ongegrond verklaard en kraaienvangkooien mogen worden geplaatst.

Schiphol WBE’s
Op 20 november vond een bijeenkomst plaats tussen regiomanager Mike van Leeuwen en bestuurders van WBE Amstelland. Dit werd georganiseerd naar aanleiding van het verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om twee ganzendagen te organiseren met de vijf Schiphol-WBE’s. Alle WBE’s hebben overigens direct hun medewerking toegezegd.

D66 Noord-Holland
D66 spreekt zich in het concept van haar verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten positief uit over benutting, predatiebeheer en het beheer van invasieve exoten.

Limburg
Korenwolf
Op 8 november kwam de Korenwolfcommissie Limburg voor de 200e keer in vergadering bijeen om de voortgang van de bescherming van de korenwolf (wilde hamster) in Limburg te bespreken. De ontheffing tot het beperken van de vossenstand in en rondom de gebieden waar de korenwolf voorkomt, wordt voor het komende voorjaar opnieuw uitgegeven.

Beheer wilde zwijnen
Op 27 november vond in Limburg een overleg plaats over een meer gecoördineerde aanpak van het beheer van wilde zwijnen, het ‘Actieplan Wild Zwijn’. Het actieplan heeft tot doel de populatie daadwerkelijk te verkleinen. Naast vertegenwoordigers van de Jagersvereniging Limburg waren er ook vertegenwoordigers van de FBE, provincie, terreinbeherende organisaties en landbouw. Uitkomst van het overleg was onder andere dat de gezamenlijke WBE’s van Limburg een provinciaal ondersteuningsteam gaan realiseren. Wanneer het op locaties moeilijk blijkt om het afschot te realiseren kan – op verzoek – assistentie geboden worden aan de lokale WBE en jagers. Een andere uitkomst was dat de provincie een provinciale opdracht verstrekt, waarmee – indien noodzakelijk – toegang tot alle terreinen in Limburg mogelijk is.

Gelderland
Staatsbosbeheer
Op 26 november bezocht een delegatie van de WBE’s in Rivierenland samen met het bestuur van de Jagersvereniging Gelderland en regiomanager Ger van Hout Staatsbosbeheer in Gelderland. Tijdens dit gesprek is afgesproken om méér met elkaar in gesprek te gaan op WBE-niveau, waarbij de afstemming tussen de uitvoeringsmaatregelen van het faunabeheerplan en de faunabeheerovereenkomst voorafgaand aan het proces wordt besproken. Op landelijk niveau zal Staatsbosbeheer de gehanteerde prijzenrichtlijn extern laten evalueren omdat er veel geluiden van WBE’s binnenkomen dat deze niet marktconform zijn voor hun WBE-gebieden.

FACE

Volledige compensatie voor wolvenschade
Conflicten met wolven brengen veel schade met zich mee. Dit geldt met name voor boeren. Ook voor jagers hebben groeiende wolvenpopulaties gevolgen. Vanwege staatssteunregels kon er tot op heden maar 80% van de schade worden vergoed vanuit overheids- en Europese fondsen. De Europese Commissie kondigde op 8 november aan dat zij de staatssteunregulatie gaat aanpassen. Hiermee wordt het mogelijk om 100% van de schade alsook indirecte kosten volledig te vergoeden.

Minder flexibiliteit in carnivorenbeleid
De wolf is bezig zich opnieuw te vestigen in een aantal landen, waaronder in Nederland. In andere Europese landen zijn er reeds gevestigde populaties. Hoewel de wolf groeiende of stabiele populaties heeft in zijn natuurlijke habitat zijn de voorstellen van de Europese Commissie er niet op gericht om het beheer aan te passen aan deze status. FACE en haar leden hebben op meerdere momenten input geleverd op deze plannen. FACE pleit daarbij voor meer flexibiliteit in het implementeren van Europese regels, om beheer aan te passen aan de lokale situatie. Ook moet de beschermingsstatus voor soorten aangepast kunnen worden als de populatie groot genoeg is.

Beheer van invasieve exoten in de Europese Unie
Invasieve exoten, zoals de rosse stekelstaart en de nijlgans, kunnen grote invloed hebben op natuurlijke systemen. Europese regelgeving schrijft voor dat alle landen monitoring en beheer toepassen op alle soorten die op de Europese lijst staan. Dit is iets waar in Nederland nog onvoldoende beleid voor is. FACE pleit ervoor om jagers bij dit beheer te betrekken en ze de juiste mogelijkheden en instrumenten te verschaffen. Tevens heeft de Europese Unie een telefoonapplicatie ontwikkeld voor de monitoring van invasieve exoten, waarbij iedereen observaties van invasieve exoten kan invoeren. Deze data helpen overheden bij monitoring en beheer van deze soorten.

***

Over de Jagersvereniging
De Jagersvereniging behartigt de belangen van 21.000 individuele jagers en voorjagers en 300 wildbeheereenheden. Zij doet dit door beleidsmakers en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens over onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. De doelstelling van de Jagersvereniging is het verbeteren van de wet- en regelgeving voor jagers en wildbeheereenheden. U vindt onze kerndossiers met alle actuele informatie op www.jagersvereniging.nl/dossiers

FACE
De Europese Federatie van Verenigingen voor Jacht en Natuurbeheer (FACE) verbindt de vertegenwoordigers van duurzame jacht en natuurbehoud in Europa met de instellingen van de Europese Unie. In deze rubriek vertelt FACE over haar belangenbehartiging in het Europees Parlement.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerde items