05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

ChristenUnie

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten

In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

Download het volledige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

Hieronder vindt u citaten uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie:

Natuur en -gebieden

 • Wij willen een land waar de schepping wordt beheerd en behouden voor volgende generaties en waar de kwaliteit van water, lucht, bodem en natuur niet verder achteruitgaat. (blz. 6)
 • De ChristenUnie wil het natuurbeleid realiseren op basis van draagvlak (bottom-up) en met passie van mensen voor hun leefomgeving. Daarom vinden we het goed dat het natuurbeleid gedecentraliseerd is naar de provincies. Provincies moeten de ruimte krijgen om met een gebiedsgerichte aanpak invulling te geven aan het natuurbeleid. Tegelijkertijd moet er wel oog zijn voor de staat van de natuur als geheel, zodat er geen zwakke schakels zijn en Nederland voldoet aan de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000) en ons Nationaal Natuur Netwerk, de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zijn de belangrijkste pijlers voor een goed natuurbeleid en behoud van de soortenrijkdom. Een goed natuurbeleid kan niet zonder adequate ruimtelijke sturing, een passende beloning voor geleverde diensten, samenwerking tussen overheid, terreinbeherende organisaties, boeren en particulieren, en langjarige kaders voor doelen en vergoedingen. (blz. 87)
 • Het doel van een kwalitatief goed functionerend Nationaal Natuur Netwerk blijft recht overeind. Ecologische verbindingszones blijven nodig om natuurgebieden met elkaar te verbinden. (blz. 87)
 • Het Natura 2000-beleid wordt herijkt. Het beleid moet niet alleen gericht zijn op instandhouding van het bestaande, maar kunnen inspelen op het dynamische karakter van de natuur en ruimte geven aan (natuur)ontwikkeling, zodat het bestaande ook versterkt kan worden. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000 valt hieronder) wordt niet aangepast, maar de uitvoering van de doelstelling wordt voortvarend ter hand genomen. In uiterste situatie moet herbegrenzing van Natura 2000 – na afweging van alle belangen – mogelijk zijn. (blz. 87)
 • Als we de natuur geweld aan doen, schaden we onszelf en onze leefomgeving. We zien echter dat milieuvervuiling de natuur aantast, dat de soortenrijkdom onder druk staat en dat natuur in Nederland in de verdrukking kan komen door economische activiteiten. Na jaren van terugloop zien we in ons land een voorzichtig herstel van de soortenrijkdom. Dit herstel is hoopgevend en laat zien dat gericht natuurbeleid werkt. (blz. 84)

Landschapskwaliteit en –onderhoud

 • De agrarische sector in Nederland staat echter onder druk. Klimaatverandering en natuuropgaven vragen van agrariërs dat zij inspelen op veranderende omstandigheden. Veel sectoren hebben te maken met over het algemeen lage en sowieso zeer beweeglijke prijzen door het wegvallen van productiebeperkingen, boycots door derde landen en daarmee overproductie. De melkveehouderij staat voor enorme uitdagingen nu het melkquotum is weggevallen, iets waar de ChristenUnie altijd voor heeft gewaarschuwd. (blz. 70)
 • Ondernemers, ook zij die duurzamer willen produceren, krijgen niet de prijs voor hun producten die zij wel verdienen. Intensivering van de landbouw kan leiden tot milieuproblemen (mestoverschotten,
  waterverontreiniging door gewasbescherming, uitstoot van stikstof) en tot een groeiende kloof tussen boeren, burgers en natuurbeschermers. In plaats van gezond boerenverstand zien we een stapeling van wet- en regelgeving. (blz. 70)
 • Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer. De gelden uit het GLB voor vergroening (eerste pijler) kunnen flexibel en bedrijfsspecifiek worden
  ingezet en sluiten zoveel mogelijk aan bij het agrarisch natuurbeheer van de provincies (tweede pijler), zodat die elkaar kunnen versterken en de biodiversiteit ten goede komen. De administratieve lasten moeten laag zijn. (blz. 73)
 • Open landschappen, zoals het Groene Hart, mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en bouwen op opdringerige zichtlocaties langs wegen tegengaan. (blz. 83)
 • Streekfondsen worden gestimuleerd: Agrarisch natuurbeheer is niet alleen van boeren, maar vraagt ook betrokkenheid van burgers en bedrijven. (blz. 88)

De landbouw

 • Intensivering van de landbouw kan leiden tot milieuproblemen (mestoverschotten, waterverontreiniging door gewasbescherming, uitstoot van stikstof) en tot een groeiende kloof tussen boeren, burgers en natuurbeschermers. In plaats van gezond boerenverstand zien we een stapeling van wet- en regelgeving. (blz. 70)
 • Bied boerenbedrijven perspectief. Soms is er een spanningsveld tussen agrarische activiteiten en natuuropgaven. Gedwongen verplaatsing van boerenbedrijven, die vaak al generaties in de familie zijn, willen we voorkomen. Als na afweging van alle mogelijkheden als uiterste middel bedrijfsverplaatsing aan de orde is of als mensen zelf van mening zijn dat voortzetting van hun bedrijf elders een beter perspectief biedt, dan is snel handelen van de overheid, een goede prijs en actieve ondersteuning in hervestiging het devies. (blz. 72)
 • Europese landbouwsubsidies moeten we behouden met het oog op voldoende, betaalbaar en betrouwbaar voedsel en het leefbaar houden van het platteland. Wij zijn wel voorstander van omvorming van de subsidievoorwaarden. Meer doel- in plaats van middelvoorschriften en
  meer gericht op vergroening. Europa moet een voortrekkersrol houden wereldwijd door ambitieuze verplichte nationale doelstellingen voor CO2-reductie, hernieuwbare energie en energiebesparing. (blz. 95)

De mogelijkheden om het landschap te benutten

 • Ieder kind krijgt lessen over ‘waar komt ons eten vandaan’, proeven en koken en gezonde voeding. Scholen geven hier binnen het speerpunt life
  sciences op een eigen manier invulling aan. (blz. 72)
 • Jacht is belangrijk voor schadebestrijding en populatiebeheer. Daarbij hechten we aan transparantie. Er moet sprake zijn van planmatig beheer op basis van tellingen vooraf en verantwoording van afschot achteraf. De overheid spoort wildbeheereenheden aan om dieren die in het kader van populatiebeheer worden afgeschoten in de voedselketen te brengen. (blz. 88)

Verkeersveiligheid (wildaanrijdingen)

 • Een doelstelling van minimaal 50 procent minder verkeersdoden
  en -gewonden in 2027 ten opzichte van 2017. De inzet richt zich vooral op het tegengaan van ongelukken met kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen en ouderen. (blz. 81)

De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Download hier het volledige conceptprogramma van de ChristenUnie

ChristenUnie.nl
 • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items