Zon op
07:40
Zon onder
19:18
Nachtmodus

Factuur en contributie

De Jagersvereniging strijdt voor uw belangen! We vechten voor het behoud van de jacht en tegen onnodige, belemmerende regels die de overheid aan de jagers en wildbeheereenheden (WBE’s) wil opleggen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de contributies en facturen van de Jagersvereniging. De onderstaande informatie geldt over het jaar 2020.

Contributie

Goede belangenbehartiging kost geld. Dat geld wordt door u bijeengebracht door middel van de contributie. Daarvoor krijgt u overigens meer dan alleen belangenbehartiging: ook het magazine De Jager en zaken zoals de websites en collectieve verzekeringen voor wildbeheereenheden worden uit deze contributie betaald. De contributie voor 2020 is op 24 september door de Ledenraad van de Jagersvereniging vastgesteld.

De door de leden en de WBE’s gekozen afgevaardigden stemden in met een gemiddelde verhoging van de contributie van 2%. Daarmee blijven de inkomsten van de vereniging in de pas lopen met de uitgaven. Deze stijgen om de salarissen van de medewerkers van het verenigingsbureau in lijn te houden met de algemene loonontwikkelingen in Nederland. De contributie voor een algemeen lid komt daarmee op € 170,-. Gezinsleden, leden tot en met 25 jaar en tweede-jaarscursisten betalen € 85,-. De contributie voor wildbeheereenheden is vastgesteld op € 426,-.

Lees meer over de voordelen van lidmaatschap van de Jagersvereniging

Jongeren- en Jongjagerlidmaatschap

Met ingang van 2018 zijn twee nieuwe lidmaatschapsvormen ingevoerd: het jongerenlidmaatschap voor leden van 19 tot en met 25 jaar en het ‘Jongjagerlidmaatschap’ voor tweedejaars jachtcursisten (ongeacht leeftijd). Beide lidmaatschapscatergorieën betalen de helft van de volledige contributie voor een algemeen lid, ofwel € 85,-. Het doel van deze lidmaatschapsvormen is de instroom van jongjagers en jachtcursisten te vergroten en de nieuw ingestroomde leden voor de vereniging te behouden. De Ledenraad heeft besloten om deze contributiekorting te handhaven.

Factuur en incasso

De factuur voor de contributie ontvangt u in de eerste weken van november. In de eerste week van december wordt bij vrijwel alle leden de contributie geïncasseerd. Aon, de verzekeringspartner van de vereniging, neemt de facturatie van de premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering voor haar rekening. Zorg ervoor dat de contributie op tijd wordt betaald of kan worden geïnd, zodat Aon u tijdig het verzekeringsbewijs kan toesturen. U kunt dan zonder strubbelingen uw jachtakte verlengen. De premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering zal gelijk blijven.

Administratie

Het overgrote deel van onze leden heeft de vereniging gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren. Leden die geen gebruik maken van de automatische incasso wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Betaalt u nog niet via automatische incasso? Vul tijdig het machtigingsformulier op onze website in. Daarmee bespaart u de vereniging en uzelf administratiekosten. Als lid ontvangt u wekelijks onze nieuwsbrief, berichtgeving over actuele gebeurtenissen en uitnodigingen voor landelijk en regionale vergaderingen.

Lees hoe u de Jagersvereniging kunt machtigen

Jachtaansprakelijkheidsverzekering

De Jagersvereniging zorgt al tientallen jaren voor een goede collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden van de collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering zijn per 2017 in lijn gebracht met de wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast aan de huidige regelgeving voor financiële dienstverlening. Gewijzigd werd o.a. de omschrijving van gedekte gebeurtenissen. In de voorwaarden zijn de begrippen jacht-, beheer- en schadebestrijding nu duidelijk vastgelegd.

Let op! De facturen voor de contributie en verzekeringspremies worden gescheiden verzonden. 

Lees meer over de jachtaansprakelijkheidsverzekering