Zon op
07:20
Zon onder
19:45
Nachtmodus

Factuur en contributie

De Jagersvereniging komt op voor uw belangen. Met uw steun werken we zowel in Den Haag als in de provincies keihard aan uitvoerbare regels voor jagers en wildbeheereenheden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de contributies en facturen van de Jagersvereniging. De onderstaande informatie geldt over het jaar 2021.

Contributie

Goede belangenbehartiging kost geld. Dat geld wordt door u bijeengebracht door middel van de contributie. Daarvoor krijgt u overigens meer dan alleen belangenbehartiging: ook het magazine de Jager en zaken zoals de website en collectieve verzekeringen voor wildbeheereenheden worden uit deze contributie betaald. Bovendien ontvangt u wekelijks onze nieuwsbrief, berichtgeving over actuele gebeurtenissen en uitnodigingen voor landelijke en regionale vergaderingen. In het publieksjaarverslag van 2020 vindt u een verantwoording voor de kosten die hiermee gemoeid waren.

De contributie voor 2021 is op 15 september door de Ledenraad van de Jagersvereniging vastgesteld. De door de leden en de WBE’s gekozen afgevaardigden stemden in met het niet verhogen van de contributie komend jaar. De ontstane economische situatie door de COVID-19 crisis was voor het Landelijk Bestuur en de Ledenraad reden om in 2021 geen verhoging door te voeren. De autonome stijging van de kosten  zullen eenmalig worden afgedekt uit het vermogen. De contributie voor een algemeen lid blijft daarmee op € 170,-. Gezinsleden, leden tot en met 25 jaar (jongerenlidmaatschap) en tweedejaarscursisten (jongjager-lidmaatschap) betalen de helft: € 85,-. De contributie voor wildbeheereenheden was eerder vastgesteld op € 426,-.

Alle jachtcursisten die de jachtopleiding via de Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN) volgen kunnen gebruik maken van een jaar gratis lidmaatschap bij de Jagersvereniging. Indien u hier gebruik van wenst te maken, dan geeft u dit aan bij de Stichting Jachtopleiding Nederland. Alle leden van de Jagersvereniging die tijdens het (eerste) cursusjaar gebruik hebben gemaakt van het gratis cursistenlidmaatschap en slagen voor het jachtexamen, ontvangen ook een 1-jarig gratis WA-jachtverzekering met een standaarddekking van EUR 1.250.000 voor de dan lopende verzekeringsperiode. Het jaar na het gratis cursistenlidmaatschap wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een speciaal jongjager-lidmaatschap. U betaalt dan slechts 50% van het standaard algemeen lidmaatschap.

Lees meer over de voordelen van lidmaatschap van de Jagersvereniging

Factuur en incasso

De factuur voor de contributie ontvangt u in de eerste weken van november. In de eerste week van december wordt bij vrijwel alle leden de contributie geïncasseerd. Aon, de verzekeringspartner van de vereniging, neemt de facturatie van de premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering voor haar rekening. Zorg ervoor dat de contributie op tijd wordt betaald of kan worden geïnd, zodat Aon u tijdig het verzekeringsbewijs kan toesturen. U kunt dan zonder strubbelingen uw jachtakte verlengen. Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen dan dient u dit, conform onze statuten, voor 1 december schriftelijk te doen. Bij beëindiging van uw lidmaatschap heeft u geen recht meer op de jachtaansprakelijkheidsverzekering.

Administratie

Het overgrote deel van onze leden heeft de vereniging gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren. Leden die geen gebruik maken van de automatische incasso wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Betaalt u nog niet via automatische incasso? Vul tijdig het machtigingsformulier op onze website in. Daarmee bespaart u de vereniging en uzelf administratiekosten.

Ga naar het machtigingsformulier

Jachtaansprakelijkheidsverzekering

De Jagersvereniging zorgt al tientallen jaren voor een goede collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden van de collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering zijn per 2017 in lijn gebracht met de wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast aan de huidige regelgeving voor financiële dienstverlening. In 2020 zijn de polisvoorwaarden geactualiseerd. Via uw digitale polismap op het Aon portal kunt u altijd uw polis en de voorwaarden downloaden.

Onze verzekering loopt al geruime tijd via de bemiddeling van Aon Verzekeringen bij assuradeur W.A. Hienfeld B.V. en internationaal verzekeraar Gothaer. Voor dekkingsgebied Frankrijk en België wordt een wettelijk verplichte hogere dekking geboden door verzekeraar Alliance en Videa. De premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering zal in november bekend worden. 

Let op! De facturen voor de contributie en verzekeringspremies worden gescheiden verzonden. 

Ga naar het Aon portal om uw digitale polismap te bekijken Lees meer over de jachtaansprakelijkheidsverzekering