Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus

Factuur en contributie

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging staat voor uw belangen. We vechten voor het behoud van de jacht en tegen onnodige, belemmerende regels die de overheid aan jagers en wildbeheereenheden wil opleggen. De Jagersvereniging doet dit met hulp van haar vrijwilligers in commissies en werkgroepen, in de besturen van de provinciale afdelingen, in de Ledenraad en in het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht. De medewerkers van het verenigingsbureau staan de vrijwilligers hierin bij met kennis, advies en ondersteuning. Professionele belangenbehartiging kost geld. Dat geld wordt door u bijeen gebracht door middel van de contributie. Naast het verenigingsblad De Jager, de websites, de nieuwsmailingen, de publiekscampagne en de collectieve verzekeringen van de wildbeheereenheden wordt de lobby uit de contributie betaald. De onderstaande informatie geldt over het jaar 2022.

Contributie

In de Algemene Vergadering van de Jagersvereniging van 14 september jl. hebben de door de leden en de WBE’s gekozen afgevaardigden ingestemd met een stijging van de contributie op basis van de inflatie, zodat de inkomsten van de vereniging in lijn blijven met de uitgaven. De stijging betekent een indexering van de contributie voor 2022 met gemiddeld 2,9 %. De contributie voor een algemeen lid is vastgesteld op € 175,-; voor een jonge jager (tot en met 25 jaar), 2e-jaarscursist en jeugd- en gezinslid wordt de contributie € 87,50. Voor de wildbeheereenheden wordt deze € 438,-. De SJN cursisten Jacht  & Faunabeheer zijn in hun cursusjaar vrijgesteld van contributie.

Alle jachtcursisten die de jachtopleiding via de Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN) volgen kunnen gebruik maken van een jaar gratis lidmaatschap bij de Jagersvereniging. Indien u hier gebruik van wenst te maken, dan geeft u dit aan bij de Stichting Jachtopleiding Nederland. Alle leden van de Jagersvereniging die tijdens het (eerste) cursusjaar gebruik hebben gemaakt van het gratis cursistenlidmaatschap en slagen voor het jachtexamen, ontvangen ook een 1-jarig gratis WA-jachtverzekering met een standaarddekking van EUR 3.000.000 voor de dan lopende verzekeringsperiode. Het jaar na het gratis cursistenlidmaatschap wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een speciaal jongjager-lidmaatschap. U betaalt dan slechts 50% van het standaard algemeen lidmaatschap.

Lees meer over de voordelen van lidmaatschap van de Jagersvereniging

Factuur en incasso

De factuur voor de contributie ontvangt u in de eerste weken van november. In de eerste week van december wordt bij vrijwel alle leden de contributie geïncasseerd. Aon, de verzekeringspartner van de vereniging, neemt de facturatie van de premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering voor haar rekening. Zorg ervoor dat de contributie op tijd wordt betaald of kan worden geïnd, zodat Aon u tijdig het verzekeringsbewijs kan toesturen. U kunt dan zonder strubbelingen uw jachtakte verlengen. Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen dan dient u dit, conform onze statuten, voor 1 december schriftelijk te doen. Bij beëindiging van uw lidmaatschap heeft u geen recht meer op de jachtaansprakelijkheidsverzekering.

Administratie

Het overgrote deel van onze leden heeft de vereniging gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren. Dit bespaart handelingskosten die niet te hoeven worden gemaakt voor verzending van facturen en  handmatige verwerking van betalingen. Leden die geen gebruik maken van de automatische incasso zal een bijdrage in de administratiekosten ter hoogte van € 2,50 worden berekend. De incasso vindt plaats in de eerste week van december, de facturen versturen wij in de eerste twee weken van november. Tijdig aanmelden voor de automatische incasso voorkomt het moeten betalen van administratiekosten. Dit kan via het machtigingsformulier op onze website. Facturen voor automatische incasso worden per mail verzonden. Vergeet niet uw e-mailadres aan ons door te geven, wanneer u dat nog niet heeft gedaan. Via de e-mail ontvangt u bovendien wekelijks een nieuwsbrief en informatiemails bij bijzondere gebeurtenissen en uitnodigingen voor landelijke en regionale vergaderingen.

Ga naar het machtigingsformulier

Jachtaansprakelijkheidsverzekering

De Jagersvereniging zorgt al tientallen jaren voor een goede collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering, exclusief voor leden van de Jagersvereniging. De polisvoorwaarden van de collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering zijn per 2017 in lijn gebracht met de wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast aan de huidige regelgeving voor financiële dienstverlening. In 2020 zijn de polisvoorwaarden geactualiseerd. Via uw digitale polismap op het Aon portal kunt u altijd uw polis en de voorwaarden downloaden.

Onze verzekering loopt al geruime tijd via de bemiddeling van Aon Verzekeringen bij assuradeur W.A. Hienfeld B.V. en internationaal verzekeraar Gothaer. Voor dekkingsgebied Frankrijk en België wordt een wettelijk verplichte hogere dekking geboden door verzekeraar Alliance en Videa. De premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering zal voor 2022 waarschijnlijk met de minimale dekkingssom verhoogd gaan worden. Hierover zult u in november nader worden geïnformeerd door Aon.

Let op! De facturen voor de contributie en verzekeringspremies worden gescheiden verzonden. 

Ga naar het Aon portal om uw digitale polismap te bekijken Lees meer over de jachtaansprakelijkheidsverzekering