05:22
21:57
Nachtmodus

Factuur en contributie

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging staat voor uw belangen. We vechten voor het behoud van de jacht en tegen onnodige, belemmerende regels die de overheid aan jagers en wildbeheereenheden wil opleggen. De Jagersvereniging doet dit met hulp van haar vrijwilligers in commissies en werkgroepen, in de besturen van de provinciale afdelingen, in de Ledenraad en in het Landelijk Bestuur en de Raad van Advies. De medewerkers van het verenigingsbureau staan de vrijwilligers hierin bij met kennis, advies en ondersteuning. Professionele belangenbehartiging kost geld. Dat geld wordt door u bijeen gebracht door middel van de contributie. Naast het verenigingsblad De Jager, de websites, de nieuwsmailingen, de publiekscampagne en de collectieve verzekeringen van de wildbeheereenheden wordt de lobby uit de contributie betaald. De onderstaande informatie geldt over het jaar 2024.

Contributie

De contributie voor 2024 wordt in november gefactureerd door de Jagersvereniging. Aon, de verzekeringspartner van de vereniging, zal begin januari 2024 de facturatie voor de premie van de jachtaansprakelijkheidsverzekering voor haar rekening nemen. Voorwaarde voor de facturatie door Aon is een lidmaatschap van de Jagersvereniging. Door tijdige betaling van de contributie kan Aon ervoor zorgen dat u uw verzekeringsbewijs vroeg genoeg in huis heeft om uw jachtakte op tijd en zonder strubbelingen te kunnen verlengen.

De contributie voor 2024 is op 19 september door de Ledenraad vastgesteld. De door de leden en de WBE’s gekozen afgevaardigden stemden in met een stijging van de contributie op basis van de inflatie, zodat de inkomsten van de vereniging in lijn blijven lopen met de uitgaven. De stijging betekent een indexering van de contributie voor 2024 met gemiddeld 6,9 %. De contributie voor een algemeen lid is vastgesteld op € 197,50; voor een jonge jager (tot en met 25 jaar), 2e-jaarscursist en jeugd- en gezinslid wordt de contributie € 97,50. Voor de Wildbeheereenheden wordt deze € 495,00.

Alle jachtcursisten die de jachtopleiding via de Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN) volgen kunnen gebruik maken van een jaar gratis lidmaatschap bij de Jagersvereniging. Indien u hier gebruik van wenst te maken, dan geeft u dit aan bij de Stichting Jachtopleiding Nederland. Alle leden van de Jagersvereniging die tijdens het (eerste) cursusjaar gebruik hebben gemaakt van het gratis cursistenlidmaatschap en slagen voor het jachtexamen, ontvangen ook een 1-jarig gratis WA-jachtverzekering met een standaarddekking van EUR 3.000.000 voor de dan lopende verzekeringsperiode. Het jaar na het gratis cursistenlidmaatschap wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een speciaal jongjager-lidmaatschap. U betaalt dan net geen 50% van het standaard algemeen lidmaatschap.

Lees meer over de voordelen van lidmaatschap van de Jagersvereniging

Factuur en incasso

Het overgrote deel van onze leden heeft de vereniging gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren. Dit bespaart handlingkosten die niet te hoeven worden gemaakt voor handmatige verwerking van betalingen. Leden die geen gebruikmaken van de automatische incasso zal een bijdrage in de administratiekosten ter hoogte van € 5,- worden berekend, facturen worden per mail verzonden. Tijdig aanmelden voor de automatische incasso voorkomt het moeten betalen van administratiekosten. Dit kan via het machtigingsformulier op onze website. De incasso vindt plaats in de eerste week van december, de facturen versturen wij in de eerste twee weken van november. Wij verzoeken u uw e-mailadres aan ons door te geven, wanneer u dat nog niet heeft gedaan. Via de e-mail ontvangt u bovendien wekelijks een nieuwsbrief, informatiemails bij bijzondere gebeurtenissen en uitnodigingen voor landelijke en regionale vergaderingen.

Ga naar het machtigingsformulier

Jachtaansprakelijkheidsverzekering

De Jagersvereniging zorgt al tientallen jaren voor een goede collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering, exclusief voor leden van de Jagersvereniging. De polisvoorwaarden van de collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering zijn per 2017 in lijn gebracht met de wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast aan de huidige regelgeving voor financiële dienstverlening. In 2020 zijn de polisvoorwaarden geactualiseerd. Via uw digitale polismap op het Aon portal kunt u altijd uw polis en de voorwaarden downloaden.

Onze verzekering loopt al geruime tijd via de bemiddeling van Aon Verzekeringen bij assuradeur W.A. Hienfeld B.V. en de Duitse verzekeraar Gothaer. Voor 2024 zal de premie gelijk blijven. De minimale dekkingssom blijft € 3.000.000,-. De aanvullende premie voor de België en Frankrijk certificaten zal in het voorjaar bekend worden.

Meer informatie over deze verzekering kunt u lezen op de website van Aon.

Let op! De facturen voor de contributie en verzekeringspremies worden gescheiden verzonden. 

Ga naar het Aon portal om uw digitale polismap te bekijken Lees meer over de jachtaansprakelijkheidsverzekering