05:32
21:39
Nachtmodus

België

Het jachtrecht is in België gebonden aan het bezit van de grond, maar kan worden overgedragen of worden verhuurd. Behalve in de regio Brussel, waar alle jacht is verboden, kan in België de jacht met het geweer worden uitgeoefend op aaneengesloten gebieden van:

 • 25 ha in noordelijk Wallonië;
 • 50 ha in zuidelijk Wallonië en
 • 40 ha in Vlaanderen.

Aangezien België een federatie van redelijk onafhankelijke gebieden is, zijn er verschillen in de jachtwetgeving van de verschillende gewesten. Om in Vlaanderen of Wallonië te kunnen jagen is het bezit van een Vlaamse jachtvergunning of Waals jachtverlof verplicht. Wie dus in beide gewesten wil jagen, heeft dus beide documenten nodig.

Twee typen jachtvergunningen

Deze soort jachtverloven/-vergunningen (gast- of logeerakten) kunnen alleen worden aangevraagd voor personen die buiten de betrokken regio wonen. De gastheer dient daarbij enige formaliteiten te vervullen.

 • Wallonië: Jachtverlof/-vergunning geldig elke dag € 223,10 Jachtverlof/-vergunning geldig € 37,18 In Wallonië geldig voor 5 opeenvolgende dagen.

Het jachtverlof voor Wallonië kan aangevraagd worden bij de Direction generale de pouvoirs van het Waals gewest:

Direction du Luxembourg, Place Didier 45, 6700 ARLON, tel. +32 63589075

Direction de Liege, Montagne Sainte Walburge 2, 4000 LIEGE, tel. +32 42245411

Direction du Hainaut, Site du Beguinage, Rue Achille Legrand 16, 7000 MONS, tel. +32 65328111

Direction de Namur, Place Falmage 1, 5000 NAMUR, tel. +32 81715611

Direction du Brabant wallon, Chaussee des collines 52, 1300 WAVRE, tel. +32 10235550

 • Vlaanderen: Jachtverlof/-vergunning geldig elke dag € 150,00 Jachtverlof/-vergunning geldig alleen op zondagen € 105,00 Jachtverlof/-vergunning geldig € 40,- In Vlaanderen geldig voor 5 dagen die tevoren moeten worden aangegeven.

Het jachtverlof voor Vlaanderen kan aangevraagd worden bij het arrondissementscommissaris van het vlaamse gewest:

Vlaamse dienst van de Gouverneur, Afdeling West-Vlaanderen, Burg 3, 8000 BRUGGE tel. +32 50405812  [email protected]

Vlaamse dienst van de Gouverneur, Afd. Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1, 9000 GENT, tel. +3292678826  [email protected]

Vlaamse dienst van de Gouverneur, Afdeling Antwerpen Team Jacht, Lange Kievitstraat 111-113 bus 8, 2018 ANTWERPEN tel. +32 32249783 [email protected]

Vlaamse dienst van de Gouverneur, Afdeling Vlaams-Brabant, Dietsepoort 6 bus 3, 3000 LEUVEN, tel. +32 16666230 [email protected]

Vlaamse dienst van de Gouverneur, Afdeling Limburg, Universiteitsweg 1, 3500 HASSELT, tel. +32 11238005 [email protected]

De minimumleeftijd om een Vlaams jachtverlof te verkrijgen is 18 jaar. Om een eerste jachtverlof te verkrijgen, moet met goed gevolg een examen zijn afgelegd, zowel theoretisch als praktisch. Het Nederlandse jachtexamen wordt in beide gewesten erkend.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

De procedures m.b.t. het aanvragen van een Vlaamse jachtvergunning of een Waals jachtverlof zijn niet geheel gelijk. Het is verstandig bij uw gastheer na te vragen welke documenten vereist worden. Voor Wallonië geldt dat bij de aanvraag sowieso een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) moet worden overlegd. In principe kan men in Nederland niet zelf een Verklaring omtrent het Gedrag (vroeger bewijs van goed gedrag) aanvragen. Men ontvangt dit formulier van degene die u verzoekt een VOG te overleggen. Dit is veelal de (toekomstige) werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Dit formulier moet worden ondertekend en worden ingeleverd bij de dienst burgerzaken in de gemeente waar men woonachtig is. De gemeente stuurt de aanvraag door naar het ministerie van Justitie (COVOG) die wanneer alles in orde is de VOG verstrekt. De verwerking van een aanvraag duurt ongeveer 4 weken. Het ministerie van Justitie maakt het mogelijk dat de VOG voor leden van de Jagersvereniging wordt aangevraagd door de Jagersvereniging. Leden van de Jagersvereniging dienen in dit geval een schriftelijke (e-mail) bericht te zenden aan de Jagersvereniging ([email protected] ) met daarin de volgende gegevens:

 • Uw volledige voor en achternaam;
 • Uw geboortedatum en plaats;
 • Uw huidige adres;
 • Uw lidmaatschapnummer;
 • Het doel van de aanvraag (jachtverlof België).

Na ontvangst van bovenstaande informatie zal het VOG formulier in 5 werkdagen worden toegezonden ter ondertekening. De Jagersvereniging rekent voor deze service aan haar leden geen kosten. Bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente dient men in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en de leges ad € 41,35 te betalen.

Documenten

Over het algemeen vraagt een Belgische jager voor zijn Nederlandse gast of combinant een jachtvergunning aan. Hiervoor heeft hij nodig bij de aanvraag van een jachtverlof:

 • Kopie van de geldige Nederlandse jachtakte;
 • Specifiek verzekeringsbewijs voor Wallonië in drie exemplaren in het Frans. Voor Vlaanderen hoeft het verzekeringsbewijs niet meer te worden ingediend bij de aanvraag maar dient u deze wel bij u te hebben als u in Vlaanderen gaat jagen.
 • Kopie van het jachtdiploma (dit is niet nodig wanneer u een kopie heeft toegevoegd van een geldige Nederlandse jachtakte);
 • Het bewijs van betaling van de taks voor het jachtverlof aan de Vlaamse Gemeenschap;
 • Eventueel het bewijs van betaling van de provinciale taks;

Bijkomend voor jagers die voor de eerste maal een jachtverlof aanvragen:

 • Een recente pasfoto (twee voor Limburg en Oost-Vlaanderen), niet ouder dan twee jaar;
 • Het origineel certificaat van slagen in het jachtexamen, of een gewaarmerkte kopie.

Nieuwe jagers dienen zich persoonlijk aan te melden. Het jachtverlof wordt immers geplastificeerd na ondertekening door de aanvrager.

Daarnaast dient bij de aanvraag overlegd te worden:

 • Een geschreven verklaring van de uitnodigende jager en
 • Een geschreven verklaring van een Belgische notabele, waarin bevestigd wordt dat de genodigde als eerbaar bekend staat en niet in het Vlaamse Gewest woont.

Leden van de Jagersvereniging kunnen bij Aon een verzekeringsbewijs bestellen.

Meer informatie over verzekeringen en contactgegevens Aon

Europese vuurwapenpas (EVP)

Net als voor het vervoer naar de andere EU-landen is ook voor het vervoer van de jachtwapens naar en door België een Europese vuurwapenpas noodzakelijk. Het EVP is verkrijgbaar bij de politie, afdeling Korpscheftaken waar de Nederlandse jachtakte wordt aangevraagd. Het is toegestaan om de op deze pas vermelde wapen(s) te vervoeren evenals 100 patronen. Geweren en munitie dienen afzonderlijk te zijn verpakt. Wijziging jachtwetgeving in Vlaanderen In september werd na intensieve politieke discussie de wijziging van de jachtwetgeving in Vlaanderen van kracht. Een aantal bepalingen is ook van belang voor Nederlandse jagers die regelmatig in het Nederlandstalige deel van België jagen.

Vlaanderen erkent overgangsregeling

Het Nederlands jachtdiploma (maar ook van Luxemburg en het Waalse Gewest) werden al als gelijkwaardig beschouwd met het Vlaamse jachtexamengetuigschrift. Voor oudere Nederlandse jagers die in de zgn. overgangsmaatregel vallen, geldt het volgende: De aanvrager van een jachtverlof wordt vrijgesteld van het Vlaamse jachtexamen wanneer hij een geldig jachtverlof behaald heeft in het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, Nederland of het Groot-Hertogdom-Luxemburg. Deze vrijstelling geldt echter alleen op voorwaarde dat de aanvrager:

 1. Niet is veroordeeld wegens een overtreding van de jachtwetgeving sinds de afgifte van het vorige jachtverlof;
 2. In de tien jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens één geldig jachtverlof heeft behaald.

Een Nederlandse jager die een jachtvergunning voor 5 dagen (logeerakte) aanvraagt via een Vlaamse gastheer hoeft geen diploma te overleggen, maar kan volstaan met een kopie van zijn geldige Nederlandse akte.

Wapens en munitie

Net als in Nederland is het gebruik van loodhagel in Vlaanderen geheel verboden. Voor alle soorten klein-, water- en overig wild mag in Vlaanderen hagel gebruikt worden met een maximale doorsnede van 4 mm (FN-hagelnummer 0). Alle randvuur kalibers zijn voor de jacht verboden. Voor reewild is een trefenergie vereist van minstens 980 Joule op 100 meter . Het overig grofwild (hert, everzwijn, damhert, moeflon) mag alleen worden geschoten met een kogelkaliber van minimaal 6,5 mm doorsnee en een trefenergie van minimaal 2.200 Joule op 100 meter. Voor ‘overig wild’ geldt alleen dat centraalvuur patronen moeten worden gebruikt, maar hiervoor geldt geen minimum trefenergie.

Informatie

Wie in Vlaanderen jacht huurt of lid is van een combinatie doet er goed aan om ook lid te worden van de Vlaamse jagersvereniging, waar men volledig op de hoogte is van de Vlaamse bepalingen op jachtgebied en u met raad en daad van dienst kunnen zijn.

 • Vlaanderen: Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw, Lambermontlaan 410, B – 1030 Brussel Tel.: +32 2 242 00 45 E-mail: [email protected] Internet: www.jachtinfo.be
 • Wallonië Royal Saint-Hubert Club de Belgique, Avenue Gouverneur Bovesse, 112/6 , B – 5100 Jambes (Namur) Tel.: 081 30 97 81 E-mail – [email protected] Internet: www.chasse.be

Aanvullende informatie m.b.t. Wapenwet in Vlaanderen I

In het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Wapenwet van 2008 worden een aantal zaken genoemd waar buitenlandse (gast)jagers rekening mee moeten houden:

Toegelaten wapens Alle vuurwapens zijn vergunningsplichtig. De volgende wapens zijn voor de jacht toegelaten:

 • Gladloop: 12, 16, 20, 24;
 • Hageldiameter max. 4 mm;
 • Getrokken loop: minimaal .22 (inch) of 5.6 mm centraalvuur. Het kaliber .17 Rem. is dus ook in België verboden (kleiner dan 5,6 mm);
 • Alle randvuurpatronen zijn voor de jacht (en voor bestrijding) verboden (dus .22 LR, .22 Magnum, 9 mm Flobert, etc).

Vervoer van wapens Om in Vlaanderen jachtwapens te kunnen vervoeren moet aan alle zes onderstaande eisen worden voldaan:

 1. De wapens moeten ongeladen zijn en eventuele bijbehorende magazijnen mogen geen patronen bevatten;
 2. Het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot (trekkerslot) of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel (bijv. voorhout of grendel);
 3. Het wapen wordt uit het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een met een slot afgesloten koffer of foedraal;
 4. De munitie wordt veilig verpakt in een met een slot afgesloten koffer of foedraal vervoerd;
 5. Bij vervoer in de auto, moeten de geweer- en munitiekoffers of -foedralen in de afgesloten koffer van het voertuig worden vervoerd; deze voorwaarde is echter niet van toepassing ‘in het jachtterrein’(opgelet: maar wel op openbare wegen in het jachtterrein, b.v. om van de ene naar de andere drift te rijden via openbare wegen);
 6. Het voertuig met daarin wapens en/of munitie mag niet zonder toezicht achterblijven. De vereiste dat het wapen en de munitie in de afgesloten koffer van het voertuig wordt vervoerd, is niet van toepassing ‘in het jachtterrein’. Jagers die met een voertuig (auto, lichte vrachtwagen, terreinwagen) in het jachtterrein worden vervoerd (bijv. bij het uitzetten van de posten) zijn ervan vrijgesteld om hun wapen en munitie in de afgesloten koffer van het voertuig te vervoeren, voor zover dit vervoer plaats vindt over niet-openbare wegen. ‘In het jachtterrein’ geldt echter niet voor de openbare weg gelegen binnen dat jachtterrein. Indien jagers dus van de verzamelplaats, al dan niet gelegen in het jachtterrein, via de openbare weg worden vervoerd naar het jachtveld, geldt die vrijstelling niet. Indien de wagen langs de openbare weg wordt geparkeerd, mag het wapen dus niet langer in de wagen worden achtergelaten. Deze voorwaarde geldt niet als de wagen op privaat terrein geparkeerd staat. Meenemen in de horecazaak is geen optie. Volgens de administratie zou het enkel kunnen indien men de toestemming heeft van de uitbater van de horecazaak en deze beschikt over een wapenkluis.

Voorschriften inzake de veiligheid bij onderhoud

Bijzonder is dat het uitvoeringsbesluit regels voorschrijft voor het hanteren van vuurwapens tijdens hun onderhoud. Regels die overigens voor iedere wapenbezitter vanzelfsprekend zijn:

 • Het ongeladen wapen wordt gedurende de hele hantering in een veilige richting gehouden;
 • Het magazijn of de lader wordt vooraf leeggemaakt;
 • De trekker wordt enkel overgehaald als het wapen in een veilige richting wijst.

Uitlenen van wapens Aan het uitlenen van voor de jacht toegelaten wapens zijn de volgende strenge voorwaarden verbonden:

 • Beide personen dienen in het bezit te zijn van een geldig Vlaams (of Waals) jachtverlof; ofwel bezit de ene een geldig jachtverlof, de andere een geldige sportschutterslicensie;
 • Het betreft uitsluitend het gebied waar het jachtverlof geldig is;
 • Uitlenen kan enkel voor de duur van de beoogde activiteit (b.v. jachtpartij) en voor het daarmee verbonden vervoer;
 • Voor het uitlenen is een schriftelijke verklaring van de uitlener noodzakelijk die men permanent bij zich draagt, evenals een kopie van het model 9 (registratiedocument)van de eigenaar;
 • De schriftelijke verklaring is niet nodig als de uitlener in persoon aanwezig is (bijv. tijdens een jachtpartij);
 • Uitlenen kan enkel binnen België.

Opgelet: het is dus niet toegestaan een wapen te lenen aan iemand die geen Vlaamse jachtakte heeft als het gaat om een jachtdag(en) op Vlaamse bodem en vice versa voor een jachtdag(en) op Waalse bodem!

Aandachtspunten

 • Bij vervoer: – geen rondslingerende patronen in het voertuig achterlaten;  – geen gebruiksklare wapens in het voertuig vervoeren;  – geen wapens zonder reden in het voertuig vervoeren;
 • Nooit wapens onbewaakt achterlaten in het voertuig;
 • Voorzichtig zijn met alcohol na de jacht;
 • Nooit jachtwapens zonder beperking qua duur en gebruik uitlenen aan collega- jagers;
 • Geen overtredingen van de jachtwetgeving en wapenwet begaan.