Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Kan een jachthouder zonder jachtakte een artikel 3.20 lid 4 onder b. verklaring Wet natuurbescherming (buiten gezelschap) afgeven aan een jager?

Nee, hij mag geen toestemming jagen buiten gezelschap geven tenzij het een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie van jachthouders is zoals bijvoorbeeld Wildbeheerseenheden en Staatsbosbeheer. Het jachtrecht kan wel (weder)verhuurd worden door of aan een jachthouder zonder jachtakte voor de duur van de lopende overeenkomst. Indien het wederverhuur betreft kan het ook voor een kortere looptijd.

Artikel 3.23 Wet natuurbescherming, 3.2 Besluit natuurbescherming en artikel 3.6 en bijlage 2 Regeling natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.16 Buiten gezelschap (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.